Sigurdur Ormarsson

Sigurdur Ormarsson

Professor
Institutionen för byggteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är professor i beräkningsmekanik för trä och i träbyggnadsteknik vid institutionen för byggteknik och innehar den så kallade Linnéprofessuren.

Undervisning

Finit elementmodellering på grund- och avancerad nivå, tillämpad programmering, strukturanalys, material- och brottmekanik, trämateriallära, trämekanik, dimensionering av stål- och träkonstruktioner på grundnivå, dimensionering av träkonstruktioner på avancerad nivå.

Forskning

En viktig del i min och institutionens forskning är att hjälpa träindustrin vid utveckling av nya och innovativa träprodukter samt att utveckla strategier för hållbara trähus som uppfyller kvalitetskrav angående konstruktionens säkerhet och samhällets behov. Trä är ett miljövänligt, förnyelsebart material men samtidigt ett mycket komplext material. Det är fuktkänsligt, inhomogent, har mycket olika egenskaper i sina tre huvudriktningar och är ofta ett snedfibrigt material. För att effektivt kunna använda trä som konstruktionsmaterial vid varierande klimatförhållanden måste det kunna analyseras noggrant med avseende på hållfasthet, formstabilitet och bärförmåga.

Att kunna tillverka formstabila produkter är också mycket viktigt inom möbelindustrin. Mina egna forskningsintressen är till stor del inriktade mot numerisk modellering av klimatrelaterade formförändringar i trä och träkonstruktioner, tidsberoende deformationsbeteenden i trä, stabilisering av träkonstruktioner samt datorbaserad design av avancerade träkonstruktioner. Utveckling av fuktrelaterade spänningar, sprickbildning, fuktcykel-relaterad utmattning och permanenta tryckskador i trä är mycket komplicerade fenomen att analysera eftersom de styrs av kombinerade töjningsbeteenden från reversibel hygro-elasticitet, mekanosorption, viskoelasticitet och irreversibel plasticitet.

Vår institution har nya och avancerade experimentella faciliteter som bland annat består av ett digitalt-bild-korrelationsystem kallat ARAMIS samt olika servohydrauliska belastningsmaskiner på material-, komponent- och strukturnivå. Med hjälp av experimentellt verifierade simuleringar av provkroppar på material och komponentnivå arbetar jag med att utveckla adaptiva simuleringsmodeller (1D/2D/3D-modeller) som kan användas vid framtagning av nya kvalitetsprodukter av trä och vid dimensionering av träkonstruktioner med olika grad av komplexitet.

En kort lista över några av mina modelleringstillämpningar listas nedan: 

  • 2D-modell för spänningsutveckling i växande träd, så kallade tillväxtspänningar.
  • 3D-modell för fuktrelaterande formförändringar i massivträ och sammanlimmade träprodukter.
  • Utvidgad balkmodell för simulering av fuktmekaniska- och långtidsbeteende i inhomogena limträkonstruktioner.
  • Skalmodell för analys av vippning och lokal instabilitet i slanka träkonstruktioner.
  • Kombinerad skal- och 3D-modell för simulering av formningsdeformationer, återfjädring och fuktrelaterade deformationer i dubblakrökta fanerprodukter.
  • 3D-modell för mekaniska och fuktrelaterade spänningar i momentstyva bultförband.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))