Sofia Backåberg

Sofia Backåberg

Universitetslektor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är forskare och lärare på institutionen för hälso- och vårdvetenskap där jag bland annat är programansvarig för det internationella masterprogrammet i hälsovetenskap.

Genom min bakgrund som fysioterapeut har jag ett stort intresse för mänskliga rörelser och särskilt användandet av digital teknik och verktyg för att främja rörelsemedvetenhet, rörelsekvalitet, fysisk aktivitet och tillit till egna rörelseförmågan främst bland äldre personer. I min avhandling (2016) utvecklade jag en modell som bygger på användning av video feedback och reflektion för att stödja lärande, medvetandegörande och förändring av egna individuella rörelsemönster bland sjuksköterskestudenter.

Under 2020 gjorde jag en ett års post doc på Faculty of Kinesiology, University of Calgary, Kanada där jag nu är adjungerad professor.

Undervisning

Jag undervisar, handleder och examinerar uppsatser på sjuksköterskeprogrammet på grund och avancerad nivå samt i masterprogrammet i hälsovetenskap där jag också är kursansvarig för två kurser.

Jag har ett stort intresse för erfarenhetsbaserat lärande och att skapa lärandetillfällen som engagerar hela människan för att skapa kreativitet och reflektion, tex Forumspel. 

Forskning

Jag är involverad i flera multidisciplinära forskningsprojekt som fokuserar på att stödja äldre personers hälsa, självständighet och möjlighet till ett aktivt liv.

I projektet Säker i varje steg utforskar vi genom co-design hur digitala verktyg kan utvecklas och användas inom hälso- och sjukvården för att engagera äldre personer i egenvård i hemmet och motivera hälsosamma beteenden, bland annat träning av fysisk funktionsförmåga. I detta projekt är jag bi-handledare till doktorand Susanna Strandberg och ingår även i forskargruppen Resilient healthcare and patient activation group - The ReAction group vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap som leds av professor Mirjam Ekstedt. 

I ett annat projekt utforskar vi hur 3D visualisering av rörelse genom Skeleton Avatar camera Technique (SAT) kan användas och underlätta funktionsbedömningar bland äldre personer för att tex tidigt upptäcka funktionsbortfall eller utvärdera interventioner för minskad fallrisk. Detta projekt är kopplat till Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications - DISA eHealth

Jag är också bihandledare till doktorand Joakim Niklasson som är knuten till ett projekt inom Region Blekinge med fokus på att kartlägga och bryta stillasittande beteende bland äldre personer i ordinärt boende.  

I min forskning samarbetar jag även med en forskargrupp på Faculty of Kinesiology, University of Calgary i Kanada.

Uppdrag

Programansvarig för Hälsovetenskap, Masterprogram 120 hp.

Film: Säker träning i hemmet

I den öppna föreläsningen Säker träning i hemmet (43 min) visar och berättar jag om forskning kring hur vi på olika sätt kan återerövra tillit till den egna kroppen och fysiska förmågor genom träning i hemmet. Detta när till exempel ålder, sjukdom eller en period på sjukhus ändrar vår rörelseförmåga i vardagen. Föreläsningen är en del av föreläsningsserien Det goda åldrandet som arrangeras av Familjen Kamprads stiftelse.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))