Sofia Enell

Sofia Enell

Universitetslektor
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är socionom och har arbetserfarenhet av socialtjänst och behandlingshem för barn och unga. Under närmare fem år arbetade jag med regionala forsknings- och utvecklingsfrågor i Jönköpings län. Efter min tid som doktorand vid Linnéuniversitetet var jag verksam som lektor i socialt arbete vid Hälsohögskolan i Jönköping. Sedan 2018 är jag tillbaka på Linnéuniversitetet och Institutionen för socialt arbete.

Undervisning

Jag undervisar främst på socionomprogrammets sista termin. Min undervisning berör ofta frågor om barn och unga med fokus på utredning, institutionsvård och samhällsvård. 

Forskning

Mina forskningsintressen rör barn och ungas livsvillkor och samhällets interventioner, såväl tidiga som sena, till barn och unga. Inom fältet 'social barnavård' har jag främst inriktat mig på utredning- och tvångspraktiker samt relationspraktiker inom kontexten (låst) institutionsvård. Med min forskning vill jag bidra med en ökad förståelse för barn och ungas meningsskapande av barnavårdsinterventioner, vilka strategier unga använder sig av för att hantera de ofta utsatta situationer de befinner sig i samt institutionsvårdens relationella konsekvenser för de unga och deras familjemedlemmar. Jag är också intresserad av mötet utifrån de professionellas perspektiv och utifrån samhandling - hur unga och professionella med sina handlingar tillsammans skapar vårdbanor. 

Mellan december 2018 till december 2021 leder jag tillsammans med Maria A. Vogel, Stockholm universitet, det nordiska forskarnätverket "Tvångspraktiker på institution för barn och unga - ett nordiskt komparativt perspektiv". Syftet med nätverket är att stärka kunskapen om tvångspraktiker på institution för barn och unga i de nordiska länderna samt att initiera komparativa studier. Nätverket finansieras av medel från FORTE, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

2018 påbörjade jag tillsammans med Monika Wilińska, lektor vid Hälsohögskolan i Jönköping, forskningsprojektet "Att (åter)skapa familj. Familjeskapande praktiker för unga vuxna efter placering i särskilt ungdomshem". I detta projekt undersöks familjerelationer vid och efter placering på särskilda ungdomshem, svensk samhällsvårds mest ingripande vårdform. Genom studien hoppas vi kunna bidra med mer nyanserad förståelse för vad deltagarna menar har främjat och hindrat deras familjerelationer samt hur familjerelationer ter sig efter erfarenheter av särskilt ungdomshem. Liknande studie saknas och kunskapsbehovet för att bättre stödja unga som lämnar samhällsvård är stort.

Jag arbetar även i forskningsprojektet Barns rättigheter och evidensbaserad vård. Möjliga konfliktytor inom låst tvångsvård av unga tillsammans med Titti Mattsson, professor i offentlig rätt (Projektledare), Marie Sallnäs, professor i socialt arbete och Lina Meyer, adjunkt i socialt arbete. Därutöver är jag involverad i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Tillitsskapande organisering – gränsöverskridande koordinering för barns bästa - Ett forsknings- och utvecklingsarbete kring barn i utmanande livssituationer i Kronobergs län som Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete, är projektledare för. Jag är även engagerad i forskningsprojektet Munhälsa och tandvård hos unga personer vid särskilda ungdomshem - Kartläggning om behov av och uppfattning kring tandvård och munhälsa med Ulrika Lindmark, docent i Oral hälsa vid Jönköping University som projektledare.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))