Profilbild

Sofia Enell

Lektor, biträdande
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708570
+46723144157
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag är socionom och har erfarenhet från socialtjänst och behandlingshem där jag arbetade med barn, unga och föräldrar. Jag har också under närmare fem år arbetat med regionala forsknings- och utvecklingsfrågor i Jönköpings län. 2015 disputerade jag med avhandlingen "Transit i samhällsvården - när unga utreds på särskilda ungdomshem" i vilken jag undersökte ungas och deras socialsekreterares erfarenheter av utredning på (låst) institution samt vilken betydelse utredningar som dessa får för de ungas fortsatta vård inom socialtjänsten. Jag har efter disputationen arbetat som lektor i socialt arbete vid Hälsohögskolan i Jönköping och har nu en tjänst som biträdande lektor vid Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete.

Undervisning

I min anställning som biträdande lektor arbetar jag i huvudsak med forskning men har också viss undervisning. Jag undervisar då främst i socionomprogrammets sista termin. Min undervisning berör ofta frågor om barn och unga med fokus på utredning, institutionsvård och samhällsvård. 

Forskning

Mitt forskningsintresse rör barn och ungas livsvillkor och samhällets interventioner gentemot denna målgrupp. Det gäller i synnerhet de barn och unga som under sin levnad kommer i kontakt med den sociala barn- och ungdomsvården. I detta fält har jag främst inriktat mig på frågor om utredning, tvång och institutionsvård med ett fokus på de processer som uppstår och formar barn och ungas tid i och väg genom sådana insatser. Ett särskilt intresse är låst institutionsvård där livsvillkoren för barn och unga skiljer sig markant från jämnårigas villkor. Med min forskning vill jag bidra med en ökad förståelse för mötet mellan barn och unga och välfärdsorganisationer, organisationer som har till uppgift att ge barn och unga stöd och skydd. Det kan handla om barn och ungas meningsskapande av de insatser de blir föremål för samt vilka strategier de använder sig av för att hantera de ofta utsatta situationer de befinner sig i. Jag är också intresserad av mötet utifrån de professionellas perspektiv och utifrån samhandling - hur unga och professionella med sina handlingar tillsammans skapar vårdbanor. 

Mellan december 2018 till december 2021 leder jag tillsammans med Maria A. Vogel, Stockholm universitet, det nordiska forskarnätverket "Tvångspraktiker på institution för barn och unga - ett nordiskt komparativt perspektiv". Syftet med nätverket är att stärka kunskapen om tvångspraktiker på institution för barn och unga i de nordiska länderna samt att initiera komparativa studier. Nätverket finansieras av medel från FORTE, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

2018 påbörjade jag tillsammans med Monika Wilińska, lektor vid Hälsohögskolan i Jönköping, forskningsprojektet "Att (åter)skapa familj. Familjeskapande praktiker för unga vuxna efter placering i särskilt ungdomshem". I detta projekt undersöks familjerelationer vid och efter placering på särskilda ungdomshem, svensk samhällsvårds mest ingripande vårdform. Trots samhällets ansvar för placerade unga saknas kunskap om vilken betydelse placeringarna har för familjerelationer. Genom studien hoppas vi kunna bidra med mer nyanserad förståelse för vad deltagarna menar har främjat och hindrat deras familjerelationer samt hur familjerelationer ter sig efter erfarenheter av särskilt ungdomshem. Liknande studie saknas och kunskapsbehovet för att bättre stödja unga som lämnar samhällsvård är stort.

Under 2017 genomförde jag och Verner Denvall, professor i socialt arbete, en studie om förebyggande arbete för barn och föräldrar. Studien gäller ett samverkansprojekt i Växjö kommun där vi analyserade vilka faktorer som framstod bidra till eller försvåra det förebyggande arbetet. Studien mynnade ut i rapporten "Att överskrida gränser för barnens bästa - tidigt och förebyggande arbete i Växjö kommun".

Publikationer

Rapport (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)