Sofia Svensson

Sofia Svensson

Universitetslektor
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är fil.dr och arbetar som lektor i svenska som andraspråk.   

Undervisning

Jag undervisar på lärarutbildningarna i svenska och svenska som andraspråk för förförskollärare, fritisdlärare, grundlärare och ämneslärare i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Jag arbetar även som handledare och exmainator för studenters självständiga arbeten.

Forskning

Mina forskningsintressen är tillämpad lingvistik, litteracitet, flerspråkighet, pedagogiskt transspråkande, andraspråksutveckling, språkdidaktik och identitetskonstruktion.

Ett nystartat praktiknära forskningsprojekt som jag driver inom regeringens ULF-satsning (Utbildning, Lärande och Forskning) är "Allmänna skolordförrådsprojektet" med fokus på undervisning om och utveckling av flerspråkiga elevers allmänna skolordförråd i årskurs 2 och 5  (se länk nedan).

Samverkan mellan skola och vårdnadshavare med migrantbakgrund är också ett forksningsfält som intresserar mig. Möjligheter till ökad samverkan genom pedagogiskt transspråkande strategier (i undervisning och läxarbete) samt rektorers, lärares och vårdnadshavares uppfattningar och attityder har undersökts i praktiknära skolforskning. Detta har bl.a.undersöks i Demsam-projektet som jag drivit, och i Fläx-projektet, ett kommunnära samarbetsprojekt inom Växjös arenor och modeller för skolor på vetenskaplig grund. Resultat från dessa projekt kans läsas i diverse prublikationer i listan nedan.

Även "Grammatikprojektet" som jag deltar i är ett praktiknära forskningsprojekt inom Växjös arenor och modeller för skolor på vetenskaplig grund, som undersöker konkretiserad undervisning om systemisk funktionell grammatik i relation till elevers skrivförmåga i åk 3 och 5.

Multimodal samtalsanalys intresserar mig också och 2018 disputerade jag på en avhandling om identitetskonstruktion, som undersöktes via studier av flerspråkiga elevers bruk av verbala och ickeverbala språkhandlingar i videoinspelade gruppsamtal.

Uppdrag

Externa uppdrag jag har består i att jag medverkar i ett anatal olika skolverksprojekt som lärarfortbildare inom Samverkan för bästa skola         (även inom fritidshem och förskola) och i flera av projekten är jag också projektledare.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))