Sofia Svensson

Sofia Svensson

Universitetslektor
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är fil.dr och arbetar som lektor i svenska som andraspråk.   

Undervisning

Jag undervisar på lärarutbildningarna i svenska och svenska som andraspråk för förförskollärare, fritisdlärare, grundlärare och ämneslärare i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Jag arbetar även som handledare och exmainator för studenters självständiga arbeten.

Forskning

Mina forskningsintressen är tillämpad lingvistik, litteracitet, flerspråkighet, pedagogiskt transspråkande, andraspråksutveckling, språkdidaktik och identitetskontsruktion. Just nu ligger mitt forknsingsintresse främst inom fältet samverkan mellan svensk skola och vårdnadshavare med migrantbakgrund. Möjligheter till ökad samverkan genom pedagogiskt transspråkande strategier (i undervisning och läxarbete) samt rektorers, lärares och vårdnadshavares uppfattningar och attityder undersöks i praktiknära skolforskning. Detta undersöks i Demsam-projektet som jag driver, och i Fläx-projektet, ett kommunnära samarbetsprojekt inom Växjös modeller och arenor för skolor på vetenskaplig grund, liksom via min egen fakultetsfinansierade forksning. Multimodal samtalsanalys intresserar mig också och 2018 disputerade jag på en avhandling om identitetskonstruktion, som undersöktes via studier av flerspråkiga elevers bruk av verbala och ickeverbala språkhandlingar i videoinspelade gruppsamtal.

Uppdrag

Externa uppdrag jag har består i att jag medverkar i ett anatal olika skolverksprojekt som lärarfortbildare inom Samverkan för bästa skola         (även inom fritidshem och förskola) och i flera av projekten är jag också projektledare.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))