Sofia Svensson

Sofia Svensson

Universitetslektor
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag undervisar på lärarutbildningarna i svenska språket och svenska som andraspråk samt på speciallärarprogrammet i kurser om andraspråksinlärning och andraspråksutveckling till och med kandidatnivå på campus och distans. Jag undervisar också i svenska som främmande språk för utländska studenter vid Lnu. 

Forskning

Jag disputerade i december 2018 i svenska språket och har riktat in min forskning på flerspråkiga elevers språkbruk och identitetskonstruktion. Min avhandlingstitel är Språkhandlingar i flerspråkiga elevers gruppsamtal – en studie av identitetskonstruktion. Studien är multimodal och jag undersöker både verbala och ickeverbala språkhandlingar som eleverna gör i lärarlösa gruppsamtal, via analysmodellen Exchange Structure Model (Tsui 1994). Samtalen har eleverna själva spelat in på video med hjälp av pekplattor. Via språkhandlingsanalys och samtalsanalys studerar jag hur eleverna i och genom interaktion konstruerar diskursiva och situerade identiteter samt den bärbara identiteten flerspråkighet för sig själva och varandra, utifrån Zimmermans  teori om tre identitetsdimensioner (1998 ). (Se länk i publikationslistan.)

Uppdrag

Jag bedriver också lärarfortbildning i två olika skolverksprojekt inom ramen för Samverkan för bästa skola.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))