Jag har arbetat som sjuksköterska inom ambulanssjukvården i Region Sörmland sedan 2008 och 2010 läste jag specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot ambulanssjukvård och erhöll även en filosofie magisterexamen i vårdvetenskap. Sedan februari 2019 är jag doktorand i vårdvetenskap vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap. Doktorandstudierna genomförs på 50% och resterande 50% arbetar jag kliniskt som ambulanssjuksköterska i Region Sörmland.

Forskning

En kort sammanfattning över mitt avhandlingsarbete.

Tidigare forskning visar att de flesta personer söker vård innan suicid och att många människor som befinner sig i den suicidala processen är ambivalenta vilket innebär att det oftast finns flera tillfällen för omgivningen att ingripa. Inom ambulanssjukvården finns ett utpräglat medicinskt förhållningssätt med fokus på akuta somatiska tillstånd och studier på ambulanspersonal visar att psykisk ohälsa kan ses som sekundärt eller till och med hindrande från det som anses vara legitima uppdrag. Ett alltför reducerande förhållningssätt tillsammans med okunskap om den suicidala processen kan leda till att människor med suicidplaner passerar igenom ambulanssjukvården utan att det potentiellt livsavgörande samtalet om suicidalitet genomförs. Det saknas forskning kring samtal om suicidalitet i ambulanssjukvården samtidigt som denna kontext ofta medför en möjlighet för vårdaren att fokusera på enda patient och ta del av patientens berättelse vilket kan antas ge goda förutsättningar för ett vårdande samtal om suicidalitet.

          Det övergripande syftet med avhandlingen är att studera vårdsamtal om suicidalitet med patienter inom ambulanssjukvård avseende personal och patienters perspektiv samt beskriva vårdkontakter och dokumentation innan suicid.

För att beskriva vårdsamtal om suicidalitet planeras två intervjustudier, en som ämnar beskriva ambulanspersonals uppfattningar om vårdsamtal om suicidalitet och en som kommer att belysa patienters levda erfarenhet av att vårdas av ambulanspersonal efter ett suicidförsök. Därtill planeras en studie som ska beskriva patienters kontaktorsaker med ambulanssjukvård upp till ett år innan suicid. Slutligen kommer en journalgranskningsstudie med fokus på dokumentation om psykisk ohälsa och suicidalitet hos patienter som vårdats inom ambulanssjukvård upp till tre månader innan suicid att genomföras.