Stefan Arvidsson

Stefan Arvidsson

Professor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Min forskning kretsar runt de moderna ideologiernas kulturhistoria, vilket innebär att jag studerar idéer inom nutida religioner, politiska rörelser och kommersiella sammanhang som handlar om hur vi ska leva våra moderna liv och leva dem tillsammans. För att komma åt dessa idéer läser jag opinionsbildande skrifter, men än mer lägger jag tid på att analysera hur idéerna gestaltas i myter, legender, utopier, ritualer, politiska aktioner, ikonografi, propaganda, kläder och andra symboliska uttryck. Jag tar fasta på hur dessa uttryck övertygar och entusiasmerar genom hänvisningar till auktoriteter (ethos), inklusive de högsta auktoriteterna (Gud, Nationen, Folket, Naturen etc.), och genom att spela på känslor (pathos), egga fantasin samt vara estetiskt tilltalande, snarare än genom att åberopa fakta och förnuft (logos). Det är så jag förstår religionshistorikerns speciella infallsvinkel och den är givande oavsett om den ideologiska kulturen i fråga baseras på religiös eller sekulär retorik. En gång i tiden talade man om ämnet religionshistoria som ”jämförande religionsforskning” (comparative religion) och det tilltalar mig eftersom jag dras till att komparera, syntetisera och generalisera, till att försöka fånga övergripande mönster.

Mer specifikt kan min forskning spjälkas upp i tre inriktningar.

(1) Den jämförande mytforskningen (comparative mythology) ägnar sig av hävd åt förmoderna kulturer. Jag är emellertid intresserad av vad jag kallar ”modern mytologi”, det vill säga berättelser som har formats av kapitalism, borgarklass, kulturindustri, kommersialism, vetenskap, humanism och sekularisering och som formar våra föreställningar om ett gott liv tillsammans. I avhandlingen Ariska idoler. Den indoeuropeiska mytologin som ideologi och vetenskap (2000; Aryan Idols. Indo-European Mythology as Ideology and Science, 2006), behandlar jag den moderna tidens mest ödesdigra mytologi och dess (pseudo-)vetenskapliga legitimeringar. Antologin Minne och myt: konsten att skapa det förflutna (2004), som jag är redaktör för tillsammans Åsa Berggren och Ann-Mari Hållans, berör bland annat moderna myter. I Draksjukan. Mytiska fantasier hos Tolkien, Wagner och de Vries (2007), som tillkom inom ramen för det av Riksbankens jubileumsfond finansierade projektet "Vägar till Midgård – nordisk hedendom i långtidsperspektiv", följer jag hur en fornnordisk myt omdiktas i modern tid och analyserar de ideologiska och estetiska idéer som formar dessa omdiktningar. Mytens sammanvävningar med modern politik undersöks i Morgonrodnad. Socialismens stil och mytologi 1871–1914 (2016; The Style and Mythology of Socialism. Socialist Idealism 1871–1914, 2017).

(2) Morgonrodnad bildar en bro över till forskningen om religion och politik i modern tid och till det brobygget hör även antologin Socialist Imaginations: Utopias, Myths, and the Masses (2019) som jag gett ut tillsammans med Jakub Beneš och Anja Kirsch. Med medel från Riksbankens jubileumsfond har jag författat Religion and Politics under Capitalism. A Humanistic Approach to the Terminology, 2019; Religion och politik under kapitalismen: humanistiska tankar och termer, 2022). Den är ett försök att föra samman forskning om religion, politik, sekularisering och myt som ofta existerar inom fält utan kontakt med varandra. Röd tro: Socialistisk kultur och livsåskådning under tvåhundra år (2023), också den finansierad av Riksbankens jubileumsfond, tecknar en övergripande bild av relationen mellan socialistisk ideologi och religiösa och sekulära idéströmningar alltsedan fransk revolutionens dagar. I linje med denna forskning ligger det pågående projektet  Handbook of Socialist Cultures där jag ingår i reaktionen tillsammans med Anja Kirsch.

(3) Min tredje forskningsinriktning kretsar runt de humanistiska ämnenas historia och grunder samt deras styrkor och relevans för vår samtid. Avhandlingen hör delvis hit, liksom antologin Människor och makter: en introduktion till religionsvetenskap (2008, andra utgåva 2010), utgiven tillsammans med Jonas Svensson; kursboken Varför religionsvetenskap? En ämnesintroduktion för nya studenter (2011) samt temanumret om humanistisk religionsforskning i Temenos: Nordic journal of comparative religion (2015). Även några texter om marxistisk kulturteori hör till detta specialområde.

Filosofie doktor och docent i religionshistoria vid Lunds universitet 2000 respektive 2007. Professor i religionshistoria vid Stockholms universitet och religionsvetenskap vid Linnéuniversitetet 2012.

PUBLIKATIONER

BÖCKER

Röd tro: Socialistisk kultur och livsåskådning under tvåhundra år. Lund: Arkiv förlag/A-Z förlag, 2023

Religion and Politics under Capitalism: A Humanistic Approach to the Terminology. Abingdon, Oxon: Routledge, 2019. Swedish version: Religion och politik under kapitalismen: humanistiska tankar och termer. Lund: Arkiv förlag/A-Z förlag, 2022

Socialist style and mythology. Socialist Idealism, 1871-1914. Abingdon, Oxon: Routledge 2017. Swedish version: Morgonrodnad: Socialismens stil och mytologi 1871-1914. Lund: Nordic Academic Press, 2016

Varför religionsvetenskap? En ämnesintroduktion för nya studenter. Lund: Studentlitteratur, 2012

Draksjukan: mytiska fantasier hos Tolkien, Wagner och de Vries. Lund: Nordic Academic Press, 2007

Aryan idols: Indo-European mythology as ideology and science. Chicago: University of Chicago Press, 2006. Swedish version: Ariska idoler: Den indoeuropeiska mytologin som ideologi och vetenskap. Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2000.

ANTOLOGIER

With Jakub Beneš and Anja Kirsch: Socialist Imaginations: Utopias, Myths, and the Masses. Abingdon, Oxon: Routledge, 2018

Guest editor for special issue on the humanistic studies of religions, Temenos: Nordic journal of comparative religion, vol. 51, no. 2, 2015

With Jonas Svensson: Människor och makter 2.0: En introduktion till religionsvetenskap, 2nd extended edition. Halmstad: Högskolan i Halmstad, 2010. 1st edition: Människor och makter. En introduktion till religionsvetenskap. Halmstad: Högskolan i Halmstad, 2008

Marxismens filosofi: apropos ett jubileum. Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2007

With Åsa Berggren and Ann-Mari Hållans: Minne och myt: konsten att skapa det förflutna. Lund: Nordic Academic Press, 2004

ARTIKLAR

“Wagner, Humanism, Socialism and the Rise of Modern Mythology”, Mark Berry and Nicholas Vazsonyi, eds., The Cambridge Companion to Richard Wagner’s Der Ring des Nibelungen. Cambridge: Cambridge University press, forthcoming 2019

”Världsträdets metamorfoser i socialistisk, utopisk kosmologi”, in Cecilia Ljung et al, eds., Tidens landskap: en vänbok till Anders Andrén. Lund, Nordic Academic Press, 2019

“Myths and utopias, critics and caretakers. In defence of revisionist history”, in Hugh B. Urban and Greg Johnson, eds., Irreverence and the Sacred. Critical Studies in the History of Religions. Festschrift in honour of Bruce Lincoln. Oxford: Oxford University press, 2018

With Jakub Beneš and Anja Kirsch: “Introduction: Socialist Imaginations”, Socialist Imaginations: Utopias, Myths, and the Masses. Abingdon, Oxon: Routledge, 2018

”Aryan: Conceptual History”, in Wenda Trevathan, ed., The International Encyclopedia of Biological Anthropology. New York: John Wiley and Sons, Inc., 2018

“Editor’s note: Locating the humanistic within the study of religions”, Temenos: Nordic journal of comparative religion, vol. 51, no. 2, 2015

“The Humanistic Study of Religions. An obscure tradition illuminated by the “Knights of Labor”, Temenos: Nordic journal of comparative religion, vol. 51, no. 2, 2015. Swedish version: ”Humanistisk religionsforskning. En otydlig tradition belyst av ’Arbetets riddare’”, Chaos: Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier, no. 60, 2013

With Nina Björk: ”Terry Eagleton”, in Stefan Jonsson, ed., Samtida politisk teori. Stockholm: Tankekraft, 2015

“Blood-Suckers! The concepts revisionist and anti-revisionist mythology introduced by the vampire- and werewolf-tetralogy Underworld (2003-2012)”, Journal of Religion and Film, vol. 18 no. 2, 2014. Swedish version: ”Utsugare! Begreppen revisionistisk och antirevisionistisk mytologi introducerade med hjälp av en vampyr- och varulvsfilm”, Chaos: Dansk-norsk tidsskrift for religionshistoriske studier, no. 52, 2011

“Recycling Narrations in a Post-Modern Market: Some Questions about Myth Today”, in Catharina Raudvere, Krzysztof Stala and Trine Stauning Willert, eds., Rethinking the space for religion: new actors in Central and Southeast Europe on religion, authenticity and belonging. Lund: Nordic Academic Press, 2012. Swedish version: ”Myt idag. Tankar om myt, politik och kultur i vår samtid”, Chaos: Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier, no. 53, 2012.

“Religionsvetenskap”, “Teologi”, Nationalencyclopedin, digital edition, 2012

"Greed and the nature of evil. Tolkien versus Wagner", Journal of Religion and Popular Culture, vol. 22, no. 2, 2010

”Inledning” (with Jonas Svensson), ”Klassifikation av religioner”, ”Religionsekologi”, ”Jämförande religionshistoria”, in by Jonas Svensson and Stefan Arvidsson, eds., Människor och makter 2.0: En introduktion till religionsvetenskap. 2nd extended edition. Halmstad: Högskolan i Halmstad, 2010

”Moderna myter och revolutionära drömmar. Exemplet Nibelungens ring av Richard Wagner”, in Samuel Edquist, Lars Hermanson, & Stefan Johansson, eds., Tankar om ursprung: forntiden och medeltiden i nordisk historieanvändning. Stockholm: Statens historiska museum, 2009

”Germania. Noen hovedlinjer i forskningen om fortidens germanere”, in Jorunn Sem Fure, & Terje Emberland, eds., Jakten på Germania: fra nordensvermeri til SS-arkeologi. Oslo: Humanist, 2009

”Drudgery Dwarf. On the Absence of Labour in the Nibelungen Tradition”, in Anders Andrén, Kristina Jennbert and Catharina Raudvere, eds., Old Norse Religion in Long Time Perspective. Lund: Nordic Academic Press, 2006. More extensive Swedish version: ”Slita dvärg. Om frånvaron av arbete i Nibelungentraditionen”, in Anders Andrén, Kristina Jennbert and Catharina Raudvere, eds., Hedendomen i historiens spegel. Bilder av det förkristna Norden. Lund: Nordic Academic Press, 2005

”Återbruket av den fornnordiska mytologin i vår samtid" / ”The Reuse of Norse mythology in our times — Myth and Modernity”, Odens öga — mellan makter och människor i det förkristna Norden. Exhibition catalogue. Helsingborg: Dunkers Kulturhus, 2006

”Gud är en pseudonym”, in Catharina Raudvere and Olav Hammer, eds., Med Gudomlig auktoritet. Om religionens kraft i politiken. Göteborg: Makadam förlag, 2004

”Religionsvetenskapens uppdrag”, Svensk religionshistorisk årsskrift 2002, 2003

”Stig Wikander och forskningen om ariska mannaförbund”, Chaos: Dansk-norsk tidsskrift for religionshistoriske studier, no. 38, 2002

”I skuggan av kors och hakkors. Om Wilhelm Schmidts, Wilhelm Koppers och Marija Gimbutas teorier om ’indogermansk’ religion och kultur”, in Anders Andrén, Kristina Jennbert and Catharina Raudvere, eds., Myter om det nordiska. Mellan romantik och politik. Lund: Nordic Academic Press, 2001

"Aryan Mythology as Science and Ideology", Journal of the American Academy of Religion, vol. 67. no. 2, 1999. Swedish version: "Den ariska mytologin som politik och vetenskap", in Catharina Raudvere and Leif Stenberg, eds., Röster. Religionsantropologiska perspektiv, Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 1998

"Världens bästa myter och sagor. En begreppshistoria", Res Publica, no. 40, 1998

RECENSIONER I VETENSKAPLIGA TIDSKRIFTER
Michael F. Robinson, The Lost White Tribe: Explorers, Scientists, and the Theory that Changed a Continent, Oxford University Press, Oxford, 2016. In ISIS. Journal of the History of Science Society, , vol 108, no. 4, 2017

Bruce Lincoln, Between history and myth: Stories of Harald Fairhair and the founding of the state, The University of Chicago Press, Chicago, 2014. In Religion, 2015, vol. 46, no. 2, 2016

David Chidester, Empire of religion: Imperialism and comparative religion, The University of Chicago Press, Chicago, 2014. In Religion, 2015, vol. 45, no. 4

Laura Feldt (ed.), Wilderness in mythology and religion: approaching religious spatialities, cosmologies, and ideas of wild nature, De Gruyter, Boston, 2012. In Method and theory of the study of religions, vol. 27, no. 3, 2015. Swedish version: In Chaos: Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier, nr 59, 2013

Linda S. Schearing & Valarie H. Ziegle, Enticed by Eden: How culture uses, confuses, (and sometime abuses) Adam and Eve, Baylor University Press, Waco, 2013. In Religion, vol. 45, no. 1, 2015

Peter Staudenmaier, Between occultism and Nazism: anthroposophy and the politics of race in the fascist era, Brill, Leiden, 2014. In Correspondences. Online Journal for the Academic study of Wester Esotericism, vol. 2, 2014

Robert A. Orsi (ed.), The Cambridge Companion to Religious Studies, Cambridge University Press, Cambridge, 2012. In Religion, vol. 44, no. 2, 2013

Bruce Lincoln. Gods and Demons, Priests and Scholars: Critical Explorations in the History of Religions, University of Chicago Press, Chicago, 2012. In Method & Theory in the Study of Religion, vol. 25, no.1, 2013

Wim van Binsbergen & Eric Venbrux (eds.), New Perspectives on Myth: Proceedings of the Second Annual Conference of the International Association for Comparative Mythology, Shikanda Press, Leiden/Haarlem, 2008. In Anthropos. Internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde, vol. 107, no. 2, 2012

Susannah Heschel, The Aryan Jesus: Christian theologians and the Bible in Nazi Germany, Princeton University Press, Princeton, 2008. In Journal of Religion in Europe, vol. 3, no 1, 2010

Horst Junginger (ed.), The study of religion under the impact of fascism, Brill, Leiden, 2008. In Religion, vol 19, no.1, 2008

Jacques Derrida & Gianni Vattimo (eds.), Religionen, Anthropos, Gråbo, 2004 and Bruce Lincoln, Holy terrors: Thinking about religion after September 11, Univ. of Chicago Press, Chicago, 2003. In Svensk religionshistorisk årsskrift 2005, 2006

Nicholas Goodrick-Clarke, Hitler's priestess: Savitri Devi, the Hindu-Aryan myth, and Neo-Nazism, New York University Press, New York, 1998. In History of Religions, vol. 40, no. 4, 2001

RECENSIONER I DAGSPRESS
Britt-Mari Näsström, Nordiska gudinnor: Nytolkningar av den förkristna mytologin, Bonnier, Stockholm, 2009. In Dagens Nyheter 12/1 2009

J. R. R. Tolkien, The legend of Sigurd and Gudrún, Houghton Mifflin Harcourt, Boston, 2009. In Dagens nyheter 28/9 2009

Benedictus XVI, Jesus från Nasaret. Part one: Från dopet i Jordan till Kristi förklaring, Artos, Skellefteå, 2007 and "Introduction" by Terry Eagleton in Giles Fraser &, Terry Eagleton (ed.), The Gospels: Jesus Christ, Verso, London, 2007. In Dagens nyheter 27/4 2008

Heather Anne Pringle, Härskarplanen: Himmlers jakt på det ariska ursprunget, Historiska media, Lund, 2007. In Dagens nyheter 13/12 2007

Gilles Deleuze, Nietzsche och filosofin, Daidalos, Göteborg, 2003. In Svenska Dagbladet 4/9 2003

Slavoj Žižek, Did somebody say totalitarianism? Five interventions in the (mis)use of a notion, Verso, London, 2001 and ditto, "Afterwords. Lenin's choice" in V.I. Lenin, Revolution at the gates: A selection of writings from February to October 1917, Verso, London, 2002. In OBS Kulturkvarten 17/12 2002

Carlo Ginzburg, History, rhetoric, and proof, Univ. Press of New England, Hanover, N.H., 1999 and ditto, No island is an island: four glances at English literature in a world perspective, Columbia University Press, New York, 2000. In Dagens Nyheter 8/8 2001

Terry Eagleton, The idea of culture, Blackwell, Oxford, 2000. In Dagens Nyheter 6/11 2001

Peter Kemp, Döden och maskinen: en introduktion till Jacques Derrida, Symposion, Stockholm, 1990. In Helsingborgs Dagblad, augusti 1990

POPULÄRVETENSKAP

Den lilla marxisten: En sorts ordbok, B. Östlings bokförlag Symposion, Eslöv, 2005

"Hjärna och hjärta i ett marxistiskt bibliotek", Jan Myrdalbiblioteket: En antologi, under utgivning

"Små barns första möte med Adolf Hitler: Dagboksanteckningar från deltagande observation i det egna hemmet", HumaNetten, no. 29, 2012

"Socialism som livsåskådning. Terry Eagletons 'metafysiska' eller 'teologiska' vändning", Socialistisk debatt, no. 3, 2008

With Nina Björk: "Kulturromantik", Glänta. Tidskrift för filosofi, konst, litteratur, psykoanalys, film och kritik, no. 3, 2008

"Berättelsen om arierna", RIT (Religionsvetenskaplig InternetTidskrift), no. 1, 2001

ÖVRIGT

Extra-scholarly and polemic texts

Socialismens själ. Arkiv förlag/A-Z förlag. 2021

With Nina Björk. "Absolut individualism är omöjlig". In Dagens ETC. 1/5 2018

"Harry Schein trodde på progressiva framsteg". In Dagens Nyheter 15/4 2017

"Religion måste ses i dess historiska sammanhang". In Dagens Nyheter 15/1 2016

"Politik snarare än religion lockar unga till IS". In Dagens Nyheter 23/12 2015

"Humaniora hjälper oss att förstå det främmande". In Dagens Nyheter 23/6 2015.

"Våldsdåden måste förstås som religiös politik och öppnar för nya frågor". In Dagens nyheter 4/2 2015

"Den humanistiska religionsforskningens kulturrelevans". In the blog Religionsvetenskapliga kommentarer, 25/2 2014

"En ny riktning mot fascism". In Dagens Nyheter 28/11 2013

"Vissa frågor är komplexa, trots allt". In Dagens Nyheter 31/3 2010

"Teologiska fakulterer bör avskaffas" (or "Helgesson trampar i klaveret"). In Dagens Nyheter 8/6 2009

"Skilj på tro och vetande". In Sydsvenska Dagbladet 5/10 2008.

"Alla vill inte fostras till liberaler". In Dagens nyheter 21/2 2008

"Staten bör hålla sig borta. Låt präster och imamer forma sin egen tro". In Dagens nyheter 11/2 2008

"Formproblematiken hos Marx. Eller hur man inte skapar en renässans för marxismen". In Häften för Kritiska Studier, 195/196 2007

"Barbaren har kommit tillbacka". In Dagens Nyheter, juni 2000

"Varför inte Förnuftets helg?" In Sydsvenska Dagbladet, 27/12 2000

"Troll spricker i dagsljus och mår illa i en människovärdig värld". In Sydsvenska Dagbladet, 30/ 11 2000

"Religion måste granskas". In Sydsvenska Dagbladet 13/4 1997

Translation
Bruce Lincoln, "På spaningen efter den germanska krigsguden: Georges Dumézil, politik och forskning under det sena 1930-talet". In Svensk religionshistorisk årsskrift 1998, 1999

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))