Stephan Rapp

Stephan Rapp

Seniorprofessor
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är professor i pedagogik med inriktning mot pedagogiskt ledarskap vid fakulteten för samhällsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Mitt arbete består av forskning, handledning och undervisning. I uppdraget ingår även att samverka med olika externa aktörer inom skolväsendet. Jag är också utbildningschef för Rektorsprogrammet, koordinator för Linnéuniversitetets Centrum för pedagogisk ledning samt är lärosätets projektledare i det nationella ULF-projektet (Utbildning Lärande Forskning). 

Jag disputerade i pedagogik vid Örebro universitet år 2002 och jag har även lärarexamen och är legitimerad lärare. Förutom min bakgrund inom akademin har jag flerårig erfarenhet som lärare, rektor och utbildningsdirektör inom skolväsendet. Jag har också varit VD och akademisk ledare (dekan) för Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University.

Undervisning

Jag är utbildningschef och examinator för Rektorsprogrammet och undervisar här också inom den första delkursen - Skoljuridik och myndighetsutövning. På grundnivå undervisar jag i olika lärarprogram, framförallt inom områden som handlar om skolans styrning och ledning. Vidare undervisar jag i rekryteringsutbildningar för framtidens skolledare. 

En del av min tid läggs på Samverkan för bästa skola, där jag tillsammans med Skolverket och huvudmän arbetar för att förbättra den lokala skolans resultat.

Forskning

Min doktorsavhandling behandlar rektors roll som garant för elevernas rättssäkerhet och tar bland annat upp vilka rättigheter elever har enligt skolans författningar. Detta har jag kopplat till pedagogiskt ledarskap. Numera utgår mitt forskningsintresse från hela styrkedjans roll, ansvar och möjlighet att påverka barns och elevers resultat.

I februari 2020 fick Linnéuniversitetet 4,5 miljoner i forskningsmedel från ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) – en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som genomförs på uppdrag av regeringen, mellan 2017 och 2021. I detta projekt samarbetar jag med en skolhuvudman i en övergripande studie om vilka förväntningar som finns på styrkedjans olika nivåer att påverka elevernas resultat.

Jag är också handledare för forskarstuderande.

Pågående forskning och kommande publikationer:

Rapp, S. & Ståhlkrantz, K. (2022). Then they can do almost what they want…almost! Trust, distrust and power from a teacher profession perspective. (submitted)

 

Stephan Rapp forskar om styrkedjan i skolan.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))