Stephan Rapp

Stephan Rapp

Professor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
+46480446283
24053, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är professor i pedagogik med inriktning mot pedagogiskt ledarskap vid fakulteten för samhällsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Mitt arbete består av forskning, handledning och undervisning. I uppdraget ingår även att samverka med olika externa aktörer inom skolväsendet. Jag är också koordinator för Linnéuniversitetets Centrum för pedagogisk ledning samt är lärosätets projektledare i det nationella ULF-projektet (Utbildning Lärande Forskning). 

Jag disputerade i pedagogik vid Örebro universitet år 2002 och jag har även lärarexamen och är legitimerad lärare. Förutom min bakgrund inom akademin har jag flerårig erfarenhet som lärare, rektor och utbildningsdirektör inom skolväsendet. Jag har också varit VD och akademisk ledare (dekan) för Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University.

Undervisning

På grundnivå undervisar jag i olika lärarprogram, framförallt inom områden som handlar om skolans styrning och ledning. Jag har också bakgrund inom det statliga rektorsprogrammet, där jag företrädesvis har undervisat inom området skoljuridik och myndighetsutövning, varit examinator samt handlett slutarbeten.

En stor del av min undervisningstid läggs i nuläget på Samverkan för bästa skola, där jag tillsammans med Skolverket och huvudmän arbetar för att förbättra den lokala skolans resultat.

Forskning

Min doktorsavhandling behandlar rektors roll som garant för elevernas rättssäkerhet och tar bland annat upp vilka rättigheter elever har enligt skolans författningar. Detta har jag kopplat till pedagogiskt ledarskap. Numera utgår mitt forskningsintresse från hela styrkedjans roll, ansvar och möjlighet att påverka barns och elevers resultat.

I februari 2020 fick Linnéuniversitetet 4,5 miljoner i forskningsmedel från ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) – en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som genomförs på uppdrag av regeringen, mellan 2017 och 2021. I detta projekt samarbetar jag med en skolhuvudman i en övergripande studie om vilka förväntningar som finns på styrkedjans olika nivåer att påverka elevernas resultat.

Jag är också handledare för forskarstuderande.

Pågående forskning och kommande publikationer:

Åman, P. Lindberg, Y. & Rapp, S. (2020) Olika aspekter av att kommunicera sin praktik.  Lärares uppfattningar av beprövad erfarenhet (submitted)

Ståhlkrantz, K. & Rapp, S. (2020). The superintendent as a pedagogical leader - boundary spanning facilitating teaching and learning (accepterad)

Rapp, S., Aktas, V. & Ståhlkrantz, K. (2020) Schoolboards´ expectations of the superintendent   –   A Swedish national survey (submitted)

Rapp, S. (2020). Styrkedjan och den vetenskapliga grunden. En fallstudie (arbete pågår)

Rapp, S. (2020). Huvudmannens roll och utmaningar enligt lag och förordning. I Olof Johansson & Lars Svedberg, Redaktörer. Att leda mot skolans mål/ Leading for goalfulfilment in schools/ Gleerups, Stockholm. 

Stephan Rapp forskar om styrkedjan i skolan.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))