Profilbild

Susanna Nordmark

Universitetslektor
Institutionen för datavetenskap och medieteknik Fakulteten för teknik
+46470708020
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Doktor i data- & informationsvetenskap; verksam vid institutionen för datavetenskap och medieteknik. 

Undervisning

Jag undervisar i olika kurser på våra program i Medieteknik, samt i våra kurser kring programmering, IKT och lärande riktade mot verksamma lärare.

Forskning

Min forskning handlar om samspelet mellan design, informations- & kommunikationsteknik och lärande. Bruket av digitala verktyg som t.ex. smartphones, surfplattor och bärbara datorer har visat sig kunna förbättra och förstärka undervisning och lärande i en mängd olika sammanhang. De s.k. 21st Century Skills, som inbegriper kunskapsområden och färdigheter som t.ex. kreativitet, problemlösning och innovation, betraktas av många forskare som grundläggande färdigheter i dagens teknikdrivna samhälle. Dessa kunskapsområden bedöms därför vara nödvändiga att fokusera på, främja och förstärka redan från de tidigaste skolåren. Därmed finns ett antal komplexa och krävande utmaningar relaterade till hur man designar och genomför innovativa och varierade strategier för lärande och undervisning med stöd av mobil teknologi i olika situationer. 

Resultaten som presenteras i min avhandling belyser en progressiv serie av designbaserade forskningsinterventioner med syfte att utforska samspelet mellan design, informations- och kommunikationsteknik och lärande, genom att introducera ett komplett system för teknikstött lärande, alltså inte bara en teknisk del utan även en metod för att arbeta med och integrera tekniken i undervisningen. Systemet omfattar därmed en särskilt utvecklad arbetsmetod, en mobilapplikation samt en kompletterande webbtjänst för mobilt digitalt berättande i olika pedagogiska sammanhang. Systemet benämns mDS (ENG: mobile Digital Storytelling).

Systemet för mDS erbjuder en introduktion till ett lärandeteknologiskt tillväga-gångssätt, i syfte att stödja digital integration för såväl lärare som elever. Design- och utvecklingsarbetet har sin bas i teorier och metoder som konstruktivism, konstruktionism, technology enhanced learning, mobile seamless learning, new media literacies, multimodalitet, design-based research och co-design. mDS-systemet inkluderar fem interrelaterade arbetssteg som inkluderar reflektion och presentation och det kan användas såväl kollaborativt som individuellt. Utfallet och valideringen av mDS-systemets roll i olika lärandesituationer ger indikationer på att det kan användas oberoende av ämne, användares ålder, geografisk lokalitet och tidigare kunskaper om mobilt digitalt berättande eller teknikförstärkt lärande.

Det är viktigt att i sammanhanget påpeka att min forskning avser att - via just samspelet mellan teknik, IKT och lärande -  bereda möjligheter för lärande i olika sammanhang och situationer; inte att utvärdera lärandet som sådant.  

mDS är avsett att fungera som ett första steg för mot teknikstött lärande. Det är enkelt att tillägna sig och att hantera för såväl lärare som elever och bidrar med innovativa och flerdimensionella möjligheter för att möta de 21st Century Skills som krävs för att stödja samtida undervisning, lärande och kunskapsskapande.

Publikationer

Publikationer i urval

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)