Susanna Nordmark

Susanna Nordmark

Universitetslektor
Institutionen för datavetenskap och medieteknik Fakulteten för teknik
+46470708020
+46708655800
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Doktor i data- och informationsvetenskap; verksam som lektor vid institutionen för datavetenskap och medieteknik, med huvudfokus på utbildningsteknologi (EdTech).

Undervisning

Jag är biträdande programansvarig för masterprogrammet i utbildningsteknologi (Educational Technology), i vilket jag även undervisar.

Jag är även kursansvarig för ett antal fristående kurser kring digitalisering i skolan, och undervisar på kandidatprogrammet Interaktiva medier och webbteknologier.  

Forskning

Tilsammans med professor Italo Masiello leder jag forskargruppen EdTech DM, som fokuserar på utbildningsteknologi, digitalisering och digital tranformation i samhälle, skola och undervisning.

Min avhandling fokuserar på samspelet mellan design, informations- & kommunikationsteknik och lärande. Bruket av digitala verktyg som t.ex. smartphones, surfplattor och bärbara datorer i undervisning och lärande har visat sig kunna förändra och förstärka undervisning och lärande i en mängd olika sammanhang. De 21st Century Skills, som inbegriper kunskapsområden och färdigheter som t.ex. kreativitet, problemlösning och innovation, betraktas av många forskare som grundläggande färdigheter i dagens teknikdrivna samhälle. Dessa kunskapsområden bedöms därför vara nödvändiga att fokusera på, samt främja och förstärka redan från de tidigaste skolåren. Därmed finns ett antal komplexa och krävande utmaningar relaterade till hur man designar och genomför innovativa och varierade strategier för lärande och undervisning med stöd av mobil teknologi i olika situationer. 

Resultaten som presenteras i min avhandling belyser en progressiv serie av designbaserade forskningsinterventioner med syfte att utforska samspelet mellan design, informations- och kommunikationsteknik och lärande, genom att introducera ett komplett system för teknikstött lärande, alltså inte bara en teknisk del utan även en metod för att kunna arbeta med och integrera tekniken i undervisningen. Systemet omfattar således en arbetsmetod, en mobilapplikation samt en kompletterande webbtjänst för mobilt digitalt berättande i olika pedagogiska sammanhang. Systemet benämns mDS (ENG: mobile Digital Storytelling).

mDS tillhandahåller en introduktion till ett lärandeteknologiskt tillvägagångssätt, i syfte att stödja digital integration för såväl lärare som elever. Design- och utvecklingsarbetet har sin bas i teorier och metoder som konstruktivism, konstruktionism, multimodalitet, technology enhanced learning, mobile seamless learning, new media literacies, design-based research och co-design. mDS-systemet inkluderar fem interrelaterade arbetssteg som inkluderar reflektion och presentation, och kan användas såväl kollaborativt som individuellt. Utfallet och valideringen av mDS-systemets roll i olika lärandesituationer ger indikationer på att det kan användas oberoende av ämne, användares ålder, geografisk lokalitet och tidigare kunskaper om mobilt digitalt berättande eller teknikförstärkt lärande.

Det är viktigt att i sammanhanget påpeka att min forskning avser att - via just samspelet mellan teknik, IKT och lärande -  bereda möjligheter för lärande i olika sammanhang och situationer; inte att utvärdera lärandet som sådant. 

Publikationer

Publikationer i urval

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)