Susanne Knutsson

Universitetslektor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Jag är docent i vårdvetenskap vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap. Mina intresseområden är skogens vårdande och hälsofrämjande värden, vårdande bemötanden, vårdvetenskapens teoribildning och ämnesutveckling samt didaktiska former för att stödja lärande.

Drivkraften i min forskning är att bidra med kunskaper som kan belysa och förbättra livssituationen för människor i alla åldrar med fokus på bemötandet av anhöriga och patient, bemötandet mellan människor i allmänhet, vilken betydelse skogen har för välbefinnande och hälsa samt hur lärandet i olika situationer kan främjas. Jag fokuserar vad som är vårdande och vårdrelationens betydelse för att minska lidande och främja välbefinnande och hälsa.

Undervisning

Jag har genom åren undervisat i intensivvård, vårdande av patienter och anhöriga och vårdvetenskap som ämne och dess begrepp. Jag undervisar både på grund-, avancerad och forskar nivå. Jag har varit kursansvarig för olika kurser på grundnivå och är för närvarande kursansvarig för specialistutbildningen inom Intensivvård. De senaste åren har jag främst undervisat i vårdvetenskapens teoribildning, kunskapsteori och metodologi på forskarnivå och jag är kursansvarig och examinator på forskarnivå. Jag handleder doktorander i projekt som berör vårdvetenskap och didaktik samt simulering på kliniskt träningscentrum.

Forskning

Min forskning relaterar till vårdande och lärande och tar sin utgång i min avhandling ” Barns delaktighet genom besök hos närstående som vårdas på en intensivvårdsavdelning”.

Mina pågående forskningsprojekt är:

Implementering och utvärdering av utbildningsinsatser i caritativ vård riktade till kliniskt verksamma vårdare och studenter i specialistsjuksköterskeprogrammet samt i sjuksköterskeprogrammet

Anmälningar från patienter och anhöriga som upplever att de inte fått ett bra bemötande, att de inte känner sig sedda och inte lyssnade på ökar. Syftet är att implementera och utvärdera caritativ vård i klinisk verksamhet och i undervisningen av sjuksköterskestudenter på grund- och avancerad nivå i den teoretiska- och i den verksamhetsförlagda utbildningen och i tillämpningen på det kliniska träningscentrat (KTC). Projektet bygger på 20 års forskning om barn som besökare/närstående till allvarligt sjuk/skadad patient, som vårdas på intensivvårdsavdelning och har en hermeneutisk ansats där kunskap och förståelse antas medföra ansvar för tillämpning i praxis.

Projektet ingår i Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård (CISA).

 

Skogen och dess hälsofrämjande värden och effekter

Vi vet idag att det finns tydliga samband mellan hälsa och natur. I skogen mår människan bra även om hon inte tänker på varför och vad det kan leda till. Sverige har under de senaste århundraden genomgått en förvandling. För 200 år sedan bodde 90 procent av människorna i Sveriges på landet och idag är det nästan tvärtom, 85 procent av oss bor i stan. Många av dagens stadsbor har förlorat kontakten med skogen och därmed uteblir också skogens möjligheter.

Hälsofrämjande effekter associerade med växter inomhus och i parker har beskrivits. Hälsofrämjande effekter av skogsmiljöer har beskrivits utifrån asiatiska miljöer dock finns det en brist på vetenskaplig forskning utförd i västerländsk miljö och kultur. Longitudinell forskning och kvalitativ forskning representeras sparsamt samt även forskning relaterat till barn och äldre. Det finns sparsamt med forskning om vad i skogen det är som är av betydelse för hälsa och välbefinnande, hur det har betydelse, om något i skogen kan bidra till ohälsa och vad det är i så fall och om skogens upplevelser kan relateras till något mer än bara varandet i skogen. Det finns heller inga studier att finna där skog och natur integrerats med ett vårdvetenskapligt perspektiv. Ett sådant perspektiv skulle kunna leda till nya perspektiv på entreprenörskap och ny kunskap om skogens betydelse för människan och dess hälsa och välbefinnande både fysiskt, psykiskt och existentiellt.

Projektet är ett samarbete mellan Institutionen för hälso- och vårdvetenskap och Institutionen för skog och träteknik. I samarbetet finns en lektorstjänst i vårdvetenskap med inriktning mot ”skogens hälsofrämjande värden och effekter” och en mot tätortsnära skogsbruk på Skog och Träteknik. Tjänsterna ingår i ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Södra och IKEA för att stärka utbildning och forskning inom det skogliga. Projektet ingår i kunskapsmiljön Grön Hållbar Utveckling.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)