Thomas Nordström

Thomas Nordström

Universitetslektor
Institutionen för psykologi Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Min undervisning är framförallt förlagd till psykologprogrammet.

Pedagogisk psykologi – fokus är framförallt på elevers läsinlärning och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. I denna kurs behandlas också skolans elevhälsoarbete, utredningar och specialpedagogiska insatser för att stärka dels klassrumsundervisningen och dels metoder för läsinlärning och kompenserande åtgärder för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Vetenskaplig metodik – här är fokus framförallt på att integrera klinisk eller praxisnära forskning med stabil vetenskaplig metodik som bygger på principer för öppen och reproducerbar forskning, i linje med vad som betraktas som högsta evidensgrad. I kurserna löper också en Journal Club där artiklar studeras utifrån en systematisk evidensbaserad bedömning. I ytterligare en kurs, som kan ses som en påbyggnad av metodkurserna, genomförs en systematisk översikt i linje med bästa praxis, PRISMA-standard.

Forskning

Min forskning är inriktad på evidensbaserade metoder inom utbildningsområdet, främst för läsinlärning och metoder för elever med läs- och skrivsvårigheter. Pågående och avslutade projektet handlar bland annat om användandet av assisterande teknik, särskilt hur text-till-tal och tal-till-text teknik kan användas kompenserande.

I ett pågående projekt samarbetar vi med stiftelsen LegiLexi. I detta projekt studeras hur lågstadielärare kan stödjas för att stärka klassrumsundervisningen med hjälp av undervisningsrekommendationer baserat på mätningar av elevernas läsfärdigheter.

I ett annat projekt som är finansierat via Vetenskapsrådet, kvalitetsgranskas forskningssammanställningen Visible learning, där målet är att ta fram högsta evidensgrad för metoder och interventioner inom utbildningsområdet. Detta genomförs med metoder för systematiska översikter och i samarbete med andra forskargrupper, så kallade CAMAS (Community-Augmented Meta-Analyses)

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))