Tora Hammar

Tora Hammar

Docent
Institutionen för medicin och optometri Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Fil. Dr., Lektor i hälsoinformatik, inriktning läkemedel, vid eHälsoinstitutet. Kandidatexamen i farmaci (leg. receptarie) och masterexamen i biomedicinsk vetenskap. 

Undervisning

Undervisar om eHälsa, läkemedel, läkemedelsinformatik, forskningsmetodik och epidemiologi samt handleder examensarbeten. Även undervisning inom bland annat farmaceutprogrammet.

Forskning

Min forskning handlar framförallt om läkemedelsinformatik, eHälsa och information i läkemedelsprocessen, hur säkerhet och effektivitet i läkemedelsbehandling kan förbättras med hjälp av digitala stöd. 

Läkemedel förbättrar och förlänger livet för många och utgör en väsentlig del av dagens hälso- och sjukvård men om läkemedel tas i fel dos eller kombineras felaktigt med varandra kan behandlingen leda till en försämrad livskvalitet, sjukhusinläggningar och dödsfall. En del av dessa problem skulle kunna förebyggas med rätt information till rätt person vid rätt tidpunkt och i rätt form. Informationsteknik i läkemedelsprocessen har potentialen att öka kvalitet, effektivitet och säkerhet genom att göra information tillgänglig och användbar men kan också innebära problem och risker. Det är dock en stor utmaning att i läkemedelsprocessen föra in effektiva och användbara IT-system som stödjer och inte stör personalen inom sjukvård och på apotek, skyddar den känsliga informationen för obehöriga och dessutom fungerar tillsammans med andra system. Dagens IT-stöd i läkemedelsprocessen är otillräckliga. Till exempel saknar läkare, farmaceuter och patienter ofta tillgång på fullständig och korrekt information om en patients aktuella läkemedel; det händer att fel läkemedel blir utskrivet eller expedierat på apotek; och bristande eller långsamma system skapar frustration hos användarna. Dessutom är det flera delar av läkemedelsprocessen som fortfarande är pappersbaserade. Därför är det viktigt att utvärdera IT-system i läkemedelsprocessen.

Pågående forskningsprojekt är bland annat:

 • Effekter av nationella läkemedelslistan
 • Kunskapsstöd till allmänheten om läkemedel
 • Läkemedelshantering och läkemedelsrobot inom kommunen
 • Beslutsstöd för läkemedel

Några av forskningsprojekten jag har arbetat med:

 • Utvärdering av ett beslutsstödssystem för läkemedel
 • Utvärdering av eRecept
 • Utvärdering/kartläggning av de nya receptexpeditionssystemen
 • Undersökning av effekter av gemensamma läkemedelslistor regionalt
 • Utveckling av mätinstrument för informationsrisker i läkemedelsprocessen
 • Kartläggning av klinisk utvärdering av medicinska informationssystem
 • Undersökning av attityder till elektroniska bipacksedlar
 • Läkemedelsappar till patienter

Metoder: kvantitativa, kvalitativa och registerstudier.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)