Torun Elsrud

Docent
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
23096, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter

Jag är docent i sociologi och forskar och undervisar vid institutionen för socialt arbete. Jag disputerade 2004 vid sociologiska institutionen vid Lunds universitet med en avhandling om äventyrsberättelsers ideologiska fundament i individuellt resande (backpacking) till vad som ofta beskrivs som 'tredje världen'.

Efter avhandlingen har jag framförallt ägnat mig åt undervisning och forskning om olika former av inkluderings- och exkluderingsprocesser i i samhället och om människors erfarenheter av begränsande livsvillkor i utsatta miljöer. Min forskning rör främst asylsökande människors erfarenheter av Sverige och vidareflykt inom Europa, solidaritetsrörelser och civilt motstånd i tider av ökande samhällsklyftor. Jag har ett stort intresse hur samhällets strukturerande villkor, såsom lagar, praxis, normer, kulturella och sociala värderingar omvandlas till levda erfarenheter i människors liv och handlingar, oavsett det rör sig om vardagliga sysslor, rättegångsinteraktion eller asylprocesser.

Inom Linnéuniversitetet deltar jag i ett par aktiva forskningsmiljöer med inrikting mot migrationsfrågor, som Social work and migration på institutionen för socialt arbete, Plattform migration som är en tvärvetenskaplig samverkansmiljö där forskning och praktik kan mötas, samt tvärvetenskapliga LNUC Concurrences in colonial and postcolonial studies där jag ingår i cluster for migration, citizenship and belonging.

Utanför arbetet vid Linnéuniversitetet sitter jag i Asylkommissionens styrgrupp. Det är ett samverkansforum, initierat av Linköpings universitet och FARR (Flyktinggruppernas Riksråd), mellan forskare, professionella, civilsamhällesaktörer och människor med egen erfarenhet av att söka asyl. Kommissionen samlar in och sprider erfarenheter och kunskap om levda erfarenheter av restriktioner i asyllagar och praxis sedan 2015. Jag ingår också i ett par internationella nätverk som fokuserar människors erfarenheter av att leva under välfärdsrestriktioner och 'villkorad tillhörighet' inom nationalstaterns gränser. Sedan 2015 har jag också varit engagerad på fritiden i asylrättsliga frågor och haft enstaka uppdrag som god man. För mig är det viktigt att forskare och lärare är förankrade och närvarande i de verkligheter och verksamheter de talar om och för och att se forskningsprocesser som ömsesidigt kunskapsutbyte.

 

Undervisning

Jag undervisar i olika aspekter av socialt arbete, socialpsykologi, kulturellt- och socialt meningsskapande, kultursociologi, genus, intersektionalitet,mänskliga rättigheter, maktrelationer, exkluderings- och inkluderingsprocesser, diskriminering, rasism, eurocentrism, medierepresentationer, forskningsetik, etnografi, kvalitativ metod, kritiskt socialt arbete.

Forskning

Jag är involverad i ett par olika projekt där vi studerar asylsökande människors erfarenheter av den svenska - och europeiska - asylmottagningskontexten. I forskningen ingår att följa människor som exkluderats från juridiska och sociala rättigheter och lever i extrem utsatthet under lång tid. I all forskning intresserar jag mig för olika typer av maktrelationer, kulturellt- och socialt meningsskapande, genus, etnicitet, intersektionalitet och diskriminering. Se vidare i forskningsprojekten nedan. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))