Uffe Enokson

Uffe Enokson

Universitetslektor
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Min avhandling (2009) handlar om Livspusslet som i den offentliga debatten står som symbol för tidspress och otydliga gränser mellan arbete och privatliv för karriärbundna livsstilar. Avhandlingen uppmärksammar att livspusseldebatten egentligen handlar om något mycket vidare. För samtidigt som vissa arbetar allt mer, får andra som står utanför arbetsmarknaden inte chans att arbeta alls. Det handlar om de resurssvaga som i vår omedelbara närhet lever med inskränkt socialt erkännande i ett utanförskap och med all tid i världen. Utvecklingen kan liknas vid två sidor av samma mynt där den ena sidan representerar livsvillkor för stressade yrkesarbetande och den andra sidan alla i utanförskapets Sverige. Den svenska välfärdsstatens sätt att hantera obalansen mellan tid och pengar ser ut att ha formaliserats i två snäva policyfält utan att kunna parera växande strukturella problem och individuella tillkortakommanden. Policystrukturer vars lösningar ifrågasätts och diskuteras utifrån lönearbetstidens dominerande ställning. Ett intressant komparativt forskningsarbete har varit EU:s arbetstidspolitik, vars policy ”flexicurity” sägs vara en förening av människors behov av trygghet och flexibilitet i produktionsprocesserna. Min forskning har efter avhandlingsarbetet utvecklats i en riktning som kan sammanfattas i följande punkter: • Vardagslivsforskning med tiden som välfärdsfaktor • Levnadsmönster i förhållande till självupplevd tid, multipla roller och stress. • Tidsgeografisk teoribildning om samspelet mellan människa, tid och rum • Arbetstidsforskning • Flexicurity: Europeiska unionens välfärdskoncept för flexibilitet och trygghet

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))