Ulla Melin Emilsson

+46470708322
+46706764871
Spara kontaktuppgifter

FD Professor i Socialt arbete. Psykolog. Socionom.

Forskning

Forskningsinriktning: Sociala, socialpolitiska och socialpsykologiska perspektiv på vården och omsorgen av äldre samt på professionellt yrkesutövande i människobehandlande organisationer. Forskningsområden: Äldreomsorg, socialt arbete inom hälso - och sjukvård samt forskarutbildning. Sedan i början av 1990-talet har jag studerat omsorgen om gamla demenssjuka människor med fokus på relationers och mellanmänskliga processers betydelse i professionellt yrkesutövande. Sedan 2002 innehåller forskningen även en jämförande socialpolitisk infallsvinkel på äldreomsorg i Sverige, Frankrike och Portugal.

Från och med 2006 har forskningsområdet utvidgats till att också omfatta omsorgen om gamla människor i England. Sedan 2006 är jag också gästprofessor som s k ”Visiting Research Fellow” vid Derby University, UK. Till en början hade forskningen framförallt en relationsorienterad infallsvinkel med psykodynamiska och fenomenologiskt/hermeneutiska utgångspunkter, men senare har även en organisationsteoretisk och socialpolitisk förståelseram används. Inom ramen för grundforskning försöker jag ta reda på och förstå "vad som händer" i det vardagliga arbetet inom omsorgen av gamla människor, liksom på forskarutbildningens område. I den tillämpade delen har jag utvecklat och studerat metoder och arbetssätt att använda inom dessa fält där handledning utgör det tydligaste exemplet. Glappet mellan teori och praktik i arbetet med människor har med åren blivit alltmer synligt i min forskning och med tiden kommit att bli ett av mina främsta forskningsintressen tillsammans med mitt andra fokus som handlar om hur olika verksamhetsområden liksom forskningsdiscipliner och praktiker skall kunna interagera.

Sedan 2007 deltar jag i det interdisciplinära forskningscentrat CASE – Centre for Ageing and Supportive Environments vid Lunds universitet. Sedan 2012 leder jag den interdisciplinära forskargruppen REIS – Research on Elderly in Social Sciences med bas vid Institutionen för Socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forskning­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))