Ulrica Hörberg

Ulrica Hörberg

Professor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är professor i vårdvetenskap med inriktning mot psykiatrisk vård vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap. Mina intresseområden är psykisk ohälsa och psykiatrisk vård, vårdvetenskapens teoribildning och ämnesutveckling samt didaktiska former för att stödja lärande.

En viktig drivkraft i min forskning är att bidra med kunskaper som kan belysa och förbättra livssituationen för personer med psykisk ohälsa och sjukdom. Min forskning fokuserar på vad det innebär att leva med och vårdas för psykisk ohälsa och vad det innebär att vårda människor med psykisk ohälsa. Jag fokuserar även på vad som är vårdande och vårdrelationens betydelse för att främja hälsa.

Som vetenskaplig ledare för forskningsmiljön Hälsa, vårdande och lärande på livsvärldsteoretisk grund (HVL) verkar jag för att bidra med ämneskunskaper och lärmiljöer såsom verksamhetsförlagd utbildning vid ULVE (Utvecklande och lärande vårdenheter). Jag är även vetenskaplig ledare för forskargruppen Social-, kommunal-, allmän- och rättspsykiatrisk vård (SKARP) samt ordförande i nätverket Delaktighet i psykiatrisk tvångsvård (DIPS) i sydöstra Sverige där kliniskt verksamma och akademiker samverkar för att utveckla former för att stödja delaktighet i psykiatrisk tvångvård.

Undervisning

Jag har genom åren undervisat i psykisk ohälsa, psykiatriskt vårdande, handledning och vårdvetenskap som ämne och dess begrepp. De senaste åren har jag främst undervisat i vårdvetenskapens teoribildning, kunskapsteori och metodologi på forskarnivå och jag är kursansvarig och examinator på forskarnivå. Jag handleder även doktorander i projekt som berör psykisk ohälsa, rättspsykiatrisk- och psykiatrisk vård samt lärandestöd vid verksamhetsförlagd utbildning.

Forskning

Min forskning har utvecklats till två huvudspår:

  1. Psykisk ohälsa, psykiatrisk- och rättspsykiatrisk vård
  2. Lärande och vårdande på livsvärldsteoretisk grund

Min pågående forskning som relaterar till psykisk ohälsa inbegriper forskningsprojektet Att finna livskraft i vardagen: Upplevelser av välbefinnande trots stressrelaterad ohälsa där vi i en interventionsstudie Be-Well prövar en behandlingsmetod Fotostödda samtal i primärvården. Projekt inom psykiatrisk vård berör kvinnor som tvångsvårdas inom psykiatrisk vård och stödjande av hälsa och välbefinnande hos äldre personer med långvarig psykisk ohälsa i kommunal verksamhet. Projektet som berör äldre ingår i forskningsprogrammet INNOVATEDIGNITY som finansieras av EU (H2020-MSCA-INT) och ingår i forskarnätverket European Academy of Caring Science (EACS). 

Min forskning inom det rättspsykiatriska fältet tar sin utgång i min avhandling – Att vårdas eller fostras. Det rättspsykiatriska vårdandet och traditionens makt. I avhandlingen belyses vårdandet ur både patienters och vårdares perspektiv där resultatet visar att relationerna präglades av makt.

Pågående projekt inom rättspsykiatrisk vård fokuserar dels Patienter i rättspsykiatrisk vård och deras familjemedlemmar och dels Vårdmiljön inom rättspsykiatrisk vård. Dessutom bedriver jag forskning inom det Forte-finansierade forskningsprogrammet: Utveckling av evidensbaserad praktik inom rättspsykiatri FORevidence. Inom projektet är jag PI för projekten Delaktighet i rättspsykiatrisk vård (USEFOR) och Kvinnor i rättspsykiatrisk vård (FOR-WOMEN)

Min forskning inom huvudspåret lärande och vårdande på livsvärldsteoretisk grund handlar till stor del om stödjande av studenters lärande i olika lärmiljöer så som klassrumsundervisning, hälsomottagning och verksamhetsförlag utbildning. Inom detta spår har jag handlett flera doktorander, där ett pågående projekt belyser lärandestöd vid utvecklandet av klinisk kompetens inom ambulanssjukvård.

Ytterligare forskningsprojekt är dels Skogens hälsofrämjande värden som genomförs i samverkan mellan forskningsmiljön HVL och institutionen för skog och träteknik, dels Boende och hälsa i flerbostadshus i trä som genomförs i samverkan med institutionen för byggteknik.

Uppdrag

Mina pågående forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))