Ulrika Järkestig-Berggren

Ulrika Järkestig-Berggren

Universitetslektor, Docent, Prefekt
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
23095, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är socionom med erfarenhet från socialtjänst och hälso- och sjukvård. 2010 disputerade jag vid Linnéuniversitet med avhandlingen "Personligt ombud och förändringsprocesser på det socialpsykiatriska fältet" i vilken reformen personligt ombud studeras på makro- meso- och mikronivå. Sedan 2000 undervisar och handleder jag på socionomprogrammet och masterprogrammet i socialt arbete, huvudsakligen om funktionshinder, barn och familj samt professionsutveckling. Min fortsatta forskning riktar också främst in sig på dessa områden. Jag är också handledare för två doktorander vid institutionen, Birgitta Nilsson som skriver om hälsa för barn placerade i familjehem och Marcus Weckström som skriver om det sociala arbetets professionella utveckling i Norden.

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

"Personlig assistans och föräldraskap" som finansieras av Försäkringskassans utlysning under 2017-2019.Projektmedarbetare är professor Ulla Melin Emilsson och universitetslektor Ann-Sofie Bergman. Projektets övergripande syfte är att undersöka hur stöd i föräldraskap som ges genom personlig assistans utformas idag och vilket ytterligare stöd som behövs för personer med omfattande fysiska funktionsnedsättningar i deras utövande av föräldraskap. Studien avser att undersöka roller, funktion och avgränsning i personlig assistans vad gäller föräldraskap, samt skillnader relaterade till genus.


Nytt forskningsprojekt:"Barnavårdsutredning i privat regi- förekomst, organisering och betydelse för praktiken" som finansieras av Forte 2018-2020. Projektmedarbetare är docent Kerstin Arnesson, universitetslektor Ann-Sofie Bergman och professor Titti Mattsson. Den sociala barnavården i Sverige har under de senaste åren i ökande utsträckning blivit en privat marknad. Syftet med studien är att analysera, jämföra och fördjupa kunskapen om hur barnavårdsutredningar påverkas när de utförs av offentligt anställda socialsekreterare respektive privata konsulter. Studien undersöker förekomsten av och argument för användning av privata konsulter som arbetar med barnavårdsutredningar. Det genomförs också en dokumentstudie av nationell rättslig reglering och lokala avtal mellan enskilda kommuner och privata utförare samt en fallstudie i utvalda kommuner om organisering och professionella förutsättningar i barnavårdsutredningens praktik. Studien undersöker ett yrkesfält som förändras i snabb takt och har stor betydelse för riskutsatta barn.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forskning­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)