Ulrika Järkestig-Berggren

Ulrika Järkestig-Berggren

Docent, prefekt
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är socionom med erfarenhet från socialtjänst och hälso- och sjukvård. 2010 disputerade jag vid Linnéuniversitet med avhandlingen "Personligt ombud och förändringsprocesser på det socialpsykiatriska fältet" i vilken reformen personligt ombud studeras på makro- meso- och mikronivå. Sedan 2000 undervisar och handleder jag på socionomprogrammet och masterprogrammet i socialt arbete, huvudsakligen om funktionshinder, barn och familj samt professionsutveckling. Min fortsatta forskning riktar också främst in sig på dessa områden. Jag är också handledare för tre doktorander vid institutionen, Birgitta Nilsson som skriver om hälsa för barn placerade i familjehem och Marcus Weckström som skriver om det sociala arbetets professionella utveckling i Finland. Marcus disputerar hösten 2022. Jag är också handledare för Sara Zoric som deltar i Nationella forskarskolan i socialt arbete och skriver om personer som lever med missbruk och psykisk ohälsa.

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

"Utveckla, testa och implementera en metod för bedömningsstöd av barns omsorgsansvar i socialtjänstens barnavårdsutredningar" finansieras av Forte 2020-2024 och är ett projekt inom tillämpad välfärdsforskning. I projektet samverkar vi med kommuner och frivilligorganisationer. Projektmedarbetare är docent Ann-Sofie Bergman, Stockholms universitet, lektor Johanna Thulin, docent Kerstin Arnesson och docent Mats Anderberg Linnéuniversitetet. Projektet bygger på en pilotstudie som genomfördes med stöd av Allmänna Barnhuset i vilket vi granskade, översatte och testade ett frågeformulär om barns omsorgsansvar. I det nuvarande projektet har vi utvecklat frågeformuläret för att pröva om det kan utgöra ett bedömningsstöd i socialtjänstens barnavårdsutredningar.

"Matchning i praktiken- om konsten att hitta rätt hem till rätt barn vid familjehemsplacering, 2021-2023. Detta Fortefinansierade forskningsprojekt leds av docent Ann-Sofie Bergman och jag är medarbetare i projektet. Projektet avser att skapa kunskap om matchningsprocessen mellan barn som behöver placeras och familjehemmet.


"Barnavårdsutredning i privat regi- förekomst, organisering och betydelse för praktiken" som finansieras av Forte 2018-2020. Projektmedarbetare är docent Kerstin Arnesson, universitetslektor Ann-Sofie Bergman och professor Titti Mattsson. Den sociala barnavården i Sverige har under de senaste åren i ökande utsträckning blivit en privat marknad. Syftet med studien är att analysera, jämföra och fördjupa kunskapen om hur barnavårdsutredningar påverkas när de utförs av offentligt anställda socialsekreterare respektive privata konsulter. Studien undersöker förekomsten av och argument för användning av privata konsulter som arbetar med barnavårdsutredningar. Det genomförs också en dokumentstudie av nationell rättslig reglering och lokala avtal mellan enskilda kommuner och privata utförare samt en fallstudie i utvalda kommuner om organisering och professionella förutsättningar i barnavårdsutredningens praktik. Studien undersöker ett yrkesfält som förändras i snabb takt och har stor betydelse för riskutsatta barn.

Uppdrag

Prefekt för institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)