Socionom 1976
Magister i socialt arbete 1982
Fil dr i socialt arbete 1995
Docent i socialt arbete (Lunds universitet) 2001
Professor i socialt arbete (Linnéuniversitetet) 2010-2018
Professor emeritus 2018-

Anställningar inom akademin:
Universitetslektor i socialt arbete, Lunds universitet 1996 – 2012
Befordrad professor i Socialt arbete, Lunds universitet 2011 – f.n.
Gästlektor inom forskarutbildningen, Växjö Universitet, 10 – 30 %, 2003 – 2010
Professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet 2010 - 2018

Tidigare anställningar:
Perioden 1976 - 1986 har jag haft varierande arbeten som socionom utanför universitetet, huvudsakligen som socialsekreterare och som arbetsledare för socialsekreterare.

Undervisning

Jag har en omfattande erfarenhet som akademisk lärare sedan 1986. Nu sker undervisning huvudsakligen på avancerad nivå och på forskarnivå. Bland annat har jag varit föreståndare för nationell forskarskola i socialt arbete (www.rssw.se). Jag medverkar i betygsnämnder och är granskare och sakkunnig vid ansökningar om forskningsmedel samt vid tjänstetillsättningar.

Jag har medverkat i ett flertal antologier som läromedelsförfattare i tematiker viktiga för socialt arbete, bland annat om social mobilisering, samhällsarbete och utvärdering.

Forskning

Genomförda projekt

CUS 2002, ”Kartläggning av utvärderingsutbildningar” (Tillsammans med Per-Åke Karlsson, Göteborgs universitet/Högskolan i Borås och Shari Granlöf Socialhögskolan i Lund).

FAS 2001, ”Nutida utvärderande av sociala program”.

Kommunförbundets forskningsråd 2002, ”Innovativa processer i segregerade stadsdelar” (tillsammans med Tabitha Wright Nielsen, Socialhögskolan i Lund).

Svenska Kyrkans Forskningsråd 2005, ”Granskningskulturen och de diakonala verksamheterna” (tillsammans med Stig Linde, Socialhögskolan i Lund).

Svenska ESF-rådet 2006, ”Brukarmedverkan i utbildningen i socialt arbete” (tillsammans med Cecilia Heule och Arne Kristiansen, bägge Socialhögskolan i Lund).

NSHU 2007, ”Brukarmedverkan i professionsutbildning” (tillsammans med Cecilia Heule och Arne Kristiansen, bägge Socialhögskolan i Lund, Maria Wolmesjö, Växjö univ, Pia Aronsson Örebro univ, Ulla-Carin Hedin Göteborgs univ, Ulla-Britt Bergström Umeå univ, Leif Franzén Mittuniv. samt Kenneth Sundh Ersta-Söndal högskola).

Socialstyrelsen 2008-2011, ”Nationell utvärdering av hemlöshetssatsning” (tillsammans med Hans Swärd, Marcus Knutagård, Shari Granlöf, samtliga från Socialhögskolan i Lund och Marie Nordfeldt, Ersta Sköndal Högskola).

Statens institutionsstyrelse 2010 - 2012. ”Vägen från utredning till åtgärd”. (Tillsammans med Sofia Enell).

Stockholms stad 2012 - 2013. ”Single system design”, (tillsammans med Ann Ottengrim)

Stockholms stads Fou 2015-2016: Systematiska bedömningsinstrument inom försörjningsstöd och Jobbtorg (tillsammans med Kettil Nordesjö och Rickard Ulmestig)

Brottsoffermyndigheten 2013-2017 ”Våld i nära relationer – organisering av lokal evidens”, (tillsammans med Cecilia Kjellgen och Lotta Agevall-Gross)

Stockholms stads Fou 2017: Framgångsfaktorer vid användning av förändringsplan (tillsammans med Kettil Nordesjö och Rickard Ulmestig)

Socialdepartementet & Växjö stad, 2017: Förebyggande social barnavård i Braås (tillsammans med Sofia Enell)

Pågående projekt

FORTE 2018-2021 "Take away - avveckling av etablerade arbetsmetoder vid införande av nya psykosociala insatser för hemlösa och personer med psykisk ohälsa" (tillsammans med Marcus Knutagård och Ulrika Bejerholm)

Plattform eHälsa 2017-2020. Se vidare på lnu.se och på eHälsoinstitutet

Vetenskaplig verksamhet

Samhällsplanering, utvärdering och kunskapsproduktion tillhör mina och tillika den socialvetenskapliga forskningens grunder; hur produktion av kunskap organiseras och hur den används. Här bidrar jag till den forskning som vill förhindra stereotypa föreställningar om hur organisationer fungerar och som vill klargöra vilka resultat deras verksamhet leder till.

Forskningsmässigt har några av mina senaste arbeten berört följande områden:
* Sociala innovationer; uppdrag åt dåvarande Svenska Kommunförbundet
* Hemlöshet; ett större utvärderingsuppdrag åt Socialstyrelsen. Nu ingår hemlöshet och Bostad Först i "Take Away", finansierad av FORTE.
* Utvärderingsforskning och implementeringsforskning; en pågående studie för FORTE, jag har bildat LER, ett utvärderarnätverk vid Linnéuniversitetet. Jag deltar med bidrag om utvärderingsforskning i nationella och internationella vetenskapliga konferenser.
* Våld i nära relationer; uppdrag åt Brottsoffermyndigheten. Hösten 2018 fick den forskargrupp jag är medlem i ett större anslag från FORTE.
* E-hälsa; ansvarat för bildandet av en tvärdisciplinär universitetsövergripande miljö på Linnéuniversitetet
* Samskapande och empowerment; leder en think tank på Lunds Universitet. Delaktig i Linnéuniversitets arbete kring samhälig drivkarft i ett flertal arbetsgrupper.
* Social planering och samhällsplanering. Detta var ett tema för min doktorsavhandling i socialt arbete. Jag har medverkat i SOU 2018:32, utredning om Framtidens Socialtjänst med ett kapitel.
* Tidiga insatser; studie åt den Nationella samordnaren för den sociala barnavården och Växjö kommun
* Tillitsbaserad styrning; uppdrag åt Tillitsdelegationen, publicerad juni 2018

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

  • Denvall, V. (2013). Avlärande. Förändringens entreprenörer och tröghetens agenter : människobehandlande organisationer ur ett nyinstitutionellt perspektiv. Stockholm, Liber. 159-172.

Rapport (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)