Veronika Burcar Alm

Veronika Burcar Alm

Docent
Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Forskning

Ett framträdande tema i min forskning rör offerskap, maskulinitet och relationerna däremellan. Om detta skrev jag min doktorsavhandling och jag har under åren flera gånger återkommit till temat. Teoretiskt har avhandlingen bidragit till den kriminologiska forskningstradition som lägger vikt vid att studera viktimologi, genus, diskurser och kulturella konstruktioner. Metodologiskt har den bidragit till det mikrosociologiska fältet genom närläsningar av hur offerskap konstrueras i intervjusamtal.

Ett annat tema i min forskning rör brottsprevention och så kallade trygghetsfrågor. I studier av brottsförebyggande arbete har jag bland annat lagt vikt vid mer komplexa analyser av relationen brottslighet och trygghet, då exempelvis ökad upplevelse av trygghet inte nödvändigtvis följer med minskad brottslighet.

Ytterligare ett tema i min forskning handlar om genus och etnicitet samt hur de vävs samman och hanteras i socialt liv. Vidare har jag intresserat mig för medling vid brott samt plural policing.

Mitt intresse för ungdomssociologi i kombination med kriminologi har löpt som en röd tråd genom flera projekt.

På senare tid har jag intresserat mig alltmer för livshistorieberättande vilket har aktualiserats i pågående forskning om våld i syskonrelationer.

Ett annat tema i min senare forskning rör digitala miljöer och deras relationer till brottslighet och social kontroll. 

Min forskning är framförallt kvalitativt och etnografiskt inriktad och jag har ägnat mig mycket åt samtalsintervjuer/analyser och go-alongs.

Publikationer         

Doktorsavhandling

Burcar, Veronika (2005), Gestaltningar av offererfarenheter. Samtal med unga män som utsatts för brott. Sociologiska institutionen vid Lunds universitet.  

Böcker

Alm, Veronika Burcar (2021) Skildringar av syskonvåld. Malmö: Bokbox.       

Alm, Veronika Burcar; Rypi, Anna och Åkerström, Malin (2021). Ambivalenta offernarrativ. Unga män, etnicitet och maskulinitet. Malmö: Bokbox.

Rypi, Anna och Burcar, Veronika (2012). Medlingens moral, emotioner och mångfald. Malmö: Bokbox.

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Alm, Veronika Burcar; Hannerz, Erik och Wästerfors, David. (2023) ”Hard Work and Fun: Collective Online Interaction in a Case of Photo Fraud.” Symbolic Interaction. First published online: 03 December 2023. https://doi.org/10.1002/symb.677

Rypi, Anna och Alm, Veronika Burcar (2023) "Latent Sibling Violence."International Review of Victimology.

Wästerfors, David; Alm, Veronika Burcar och Hannerz, Erik (2023) ”The bumpy paths of online sleuthing. Exploring the interactional accomplishment of familiarity, evidence, and authority in online crime discussions.” New Media & Society

Hannerz, Erik; Alm, Veronika Burcar och Wästerfors, David (2022). “Accomplishing Reality Media: The Affective Lure of Online Crime Discussions.” Cultural Sociology

Åkerström, Malin och Alm, Veronika Burcar (2021). ”Sensitive stuff and expressive caution – Notes on the research process in studies of ethnicities associated with crime.” I: Nordic Journal of Migration Research, 11(3), s. 265-263.

Saarikkomäki, Elsa; Haller, Mie Birk; Solhjell, Randi; Alvesalo-Kuusi, Anne; Kolind, Torsten; Hunt, Geoffrey och Alm, Veronika Burcar. ”Suspected or protected? Perceptions of procedural justice in ethnic minority youth’s descriptions of police relations.” I: Policing and Society.

Wästerfors, David och Alm, Veronika Burcar (2019). ”’They are harsher to me than to my friend who is blond’ – police critique among ethnic minority youth in Sweden.” I: Journal of Youth Studies.   

Rypi, Anna; Alm, Veronika Burcar och Åkerström, Malin (2018). ”Refraining from reporting crimes: accounts from young male victims with an immigrant background.” I Nordic Social Work research, publicerad online 31 juli 2018.

Åkerström, Malin och Alm, Veronika Burcar (2015). ”Etnicitet: ett engagerande men delikat samtalsstoff – brottsutsatta unga mäns återberättade erfarenheter.” I: Socialvetenskaplig tidskrift 22:3–4, s. 245–263.

Hellgren, Louise; Andersson, Hanna och Burcar, Veronika (2015). ”’Du kan ju inte bli slagen av en tjej liksom’ – en studie av män som utsatts för våld i nära relationer.” I: Socialvetenskaplig tidskrift 22:1, s. 82–99.

Wästerfors, David och Burcar, Veronika (2014). ”Safety Work with an Ethnic Slant.” I: Social Inclusion 2:3, s. 88–101.

Burcar, Veronika (2013a). ”Doing masculinity in narratives about reporting violent crime: young male victims talk about contacting and encountering the police.” I: Journal of Youth Studies 16:2, s. 172–190.

Åkerström, Malin; Burcar, Veronika och Wästerfors, David (2011). ”Balancing Contradictory Identities – Performing Masculinity in Victim Narratives.” Sociological Perspectives 54:1, s. 103–124.

Burcar, Veronika och Åkerström, Malin (2009). ”Negotiating a Victim Identity. Young Men as Victims of Violence”. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 10:1, s. 37–54.

Bokkapitel i antologier

Alm, Veronika Burcar (2022). ”Ungas utsatthet för brott”. I: Estrada, Felipe; Flyghed, Janne och Nilsson, Anders (red.) Den svenska ungdomsbrottsligheten. Lund: Studentlitteratur, s. 115-140.

Alm, Veronika Burcar och Rypi, Anna (2022). ”Mäns upplevelser och hantering av brottsutsatthet.” I: Skillmark, Mikael och Kullberg, Christian (red.) Att möta våldsutsatta män: Förståelse, bedömningar och hjälpinsatser. Lund: Studentlitteratur, s. 127-150.

Alm, Veronika Burcar (2020). ”Syskonvåld – en glömd utsatthet” I: Bruno, Linnéa och Becevic, Zulmir (red.) Barn och unga i utsatta livssituationer – perspektiv från forskning och praktik. Stockholm: Liber förlag, s. 157-171.

Burcar, Veronika (2014). ”Masculinity and Victimization: Young Men’s talk about Being Victims of Violent Crime.” I: Lander, Ingrid; Ravn, Signe och Jon, Nina (red.). Masculinities in the Criminological Field – Control, Vulnerability and Risk-Taking. Farnham, Surrey: Ashgate, s. 113–130.

Burcar, Veronika och Wästerfors, David (2013). ”Den underförstådda etniciteten. Om trygghetsarbete i Landskrona centrum.” I: Peterson, Abby och Åkerström, Malin (red.) Den sorterande ordningsmakten. Studier av etnicitet och polisiär kontroll. Malmö: Bokbox, s. 151–175.

Burcar, Veronika (2013b). ”Jack Katz”. I: Stenberg, Henrik och Isenberg, Bo (red.) Relationell socialpsykologi. Teoretiker och tillämpningar. Malmö: Liber, s. 196–216.

Burcar, Veronika (2012). ”Unga mäns brottsofferberättelser – ’svensk’ och ’invandrare’ som retoriska resurser”. I: Gottzén, Lucas och Jonsson, Rickard (red.) Andra män. Maskulinitet, normskapande och jämställdhet. Malmö: Gleerups, s. 81–97.

Rapporter och utredningar

Mallén, Agneta; Basic Goran och Alm, Veronika Burcar (2023) Trygga barnet. Tidiga samordnade insatser för barn som kan hamna i kriminalitet. Slutrapport av Brå:s ekonomiska stöd till projekt dnr. 5.1–0334/21.

Alm, Veronika Burcar (2016). Trygghet, fritid, delaktighet och inflytande – resultatet från en enkätundersökning bland ungdomar i Landskrona. Research report 2016:1. Lund: Network for Research in Criminology and Deviant Behaviour at Lund University. 

Rypi, Anna och Burcar Veronika (2012). Medlingens moral, emotion och mångfald. Meningsfyllda möten mellan gärningspersoner och brottsutsatta. Rapport till Länsförsäkringar.

Burcar, Veronika; Åkerström, Malin och Rypi, Anna (2010). Betydelsen av etnicitet – unga brottsoffers gestaltningar. Rapport till Brottsoffermyndigheten.

Burcar, Veronika och Wästerfors, David (2007), Lugnt på stan? En studie av trygghetsarbete i Landskrona centrum. Research Report 2007:3. Lund: Network for Research in Criminology and Deviant Behaviour at Lund University. ISBN 91-7267-242-0.

Populärvetenskapliga arbeten

Burcar, Veronika (2012-09-13) ”Att studera rädsla för brott”. I: nättidskriften Alba.nu https://www.alba.nu/sidor/22073

Burcar, Veronika (2010). ”Man och brottsoffer – oförenliga identiteter? Unga mäns berättelser om våld och offerskap”. LOCUS specialnummer: ”Problematiska killar/maskuliniteter”, nr 2–3, s. 63–76.

Läromedel och pedagogiska arbeten

Burcar, Veronika (2008). Mäns våld mot kvinnor i nära relationer – och barn som upplever våld. En forsknings- och kunskapsöversikt. Polishögskolans serie i polisiärt arbete. Solna: Polishögskolan.