Vivian Smits är doktorand i arkeologi i forskarskolan Grasca vid Linnéuniversitetet.

Forskning

Mitt forskningsprojekt kretsar kring användningen av det materiella arkeologiska kulturarvet: dess urval, användning och relevans för det nutida samhället. Med uppdragsarkeologin som utgångspunkt granskar jag de processer som transformerar arkeologiskt källmaterial till ett arkeologiskt kulturarv.

Som konservator är jag speciellt intresserad av hur kulturarvet berörs genom de händelser och företeelser i det pre-museala skedet – de urval som görs och gallringsprocesser som tillämpas, de samarbetsprocesser som kan identifieras, de mål och syften som styr och ställer samt hantering och värdering av materiell kultur av olika aktörer inom det uppdragsarkeologiska verksamhetsfältet.

Projektet undersöker olika aspekter av kulturarvsskapandet. Bland annat kartläggs hur verksamhetsfältet styrs av kulturpolitiska mål, lagar och regelverk, och hur dessa har styrt utvecklingen av den organisationsstruktur som idag är gängse. En komparativ fallstudie över arkeologiska undersökningar kombinerad med en enkät bland yrkesverksamma arkeologer illustrerar hur dessa olika faktorer samspelar och påverkar hantering och urval av arkeologiskt källmaterial. Eftersom urval av och gallring bland källmaterial avgränsar möjligheten för såväl framtida forskning som förmedling av kunskap till allmänheten, läggs stor vikt på en analys av värdesystem och metodtillämpning vid selektion av materiell kultur. Syften och mål skiljer sig mellan aktörerna och påverkar hur museisamlingar som slutliga mottagare för kulturarvet formas. Målen för och behoven av kunskapsproduktion i anslutning till samtiden utgör därför en prominent del i arbetet.

Ambitionen är att min forskning ska mana till diskussion om hur professionella aktörer inom verksamhetsfältet arbetar, samt att den frammanar en reflektion över hur det resoneras kring samlingarnas värde och syfte.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)