Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Ingång psykologi 330 hp

Lärare påverkar människors framtid varje dag. Ämneslärarprogrammet är utbildningen för dig som vill undervisa ungdomar och inspirera till lärande.

Utbildningen består till stor del av ämnesstudier. Du söker till programmet med ett ingångsämne och väljer sedan ytterligare ett ämne under utbildningens gång. I studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) utvecklar du generella lärarkunskaper ibland annat ledarskap, konflikthantering, bedömning och betygsättning.

Programmet innehåller 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du studerar och praktiserar läraryrket på en skola.

Inom ämneslärarprogrammet finns det goda möjligheter till studier och VFU utomlands.

Ämnet religionskunskap arbetar med att belysa religionernas betydelse förr och nu, i Sverige såväl som i andra länder. Undervisningen ger fördjupade kunskaper i världsreligionerna och religionens koppling politik, hälsa, etik och livsåskådning. Vi studerar såväl heliga texter och symboliska världar som ritualer och magiska föreställningar. Utbildningen belyser enskild tro såväl som politisk religion. Religionskunskap är ett obligatoriskt ämne i svenska grundskolor och gymnasier. Därför behövs lärare i religionskunskap på alla skolor.

Förkunskapskrav

För att vara behörig till Ämneslärarprogrammet ingång psykologi krävs: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6 c) eller Engelska 6 samt Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6 c).

Utöver detta krävs Matematik B eller: Matematik 2a /2b/2c.

Ämneskombinationer

Under andra terminen söker du till ditt ämne 2 inom programmet. Med psykologi som ingångsämne kan du söka till följande ämne 2 i Kalmar eller Växjö, förutsatt att kurserna startar aktuell termin. Urval sker i de fall det är begränsat antal platser. Vilka förkunskapskrav som gäller för respektive ämne ser du i utbildningsplanen.

Studieort Kalmar

bild
engelska
historia
idrott och hälsa
svenska

Studieort Växjö

engelska
historia
idrott och hälsa
matematik
musik
religionskunskap
samhällskunskap
svenska
svenska som andraspråk

Ämnena musik, svenska och samhällskunskap måste omfatta 120 hp för att ge behörighet att undervisa i dessa ämnen. Vill du bli lärare i något av dessa ämnen ska du därför söka det som ingångsämne.

Vill du bli lärare i psykologi ska du söka även det som ingångsämne eftersom det inte går att välja som ämne 2.

Karriär

Utbildningen ger behörighet att undervisa i gymnasiet och grundskolans årskurs 7 – 9. I ämnena bild, musik samt idrott och hälsa ger utbildningen även behörighet för undervisning i grundskolans årskurs 1-6.

Examen

Ämneslärarexamen på avancerad nivå.

Projekt som ger ämneslärarstudenter mer tid ute i skolan

Projektet med att ge studenter på ämneslärarprogrammet mer tid i skolan startade höstterminen 2017. Det pågår i flera av de ämnen som har studieort Kalmar.  Projektet innebär att studenterna får 5-10 verksamhetsintegrerade dagar per termin under sina ämnesstudier, vilket ger en tydligare koppling mellan teori och praktik och innebär att studenterna tidigt får erfarenhet av läraryrket. Målet är att studenterna ska öka sin tid i skolan under utbildningen och känna sig mer förberedda för sin yrkesroll som lärare.

Fanny och Alva

Fanny Valter Edström och Alva Bergstrand läser till ämneslärare och har haft verksamhetsintegrerade dagar, så kallade VI-dagar, på schemat inom sina ämnesstudier sedan i höstas.

Läs hela intervjun med Fanny och Alva

För Alva som nu läser andra termin på ämneslärarprogrammet innebar VI-dagarna att hon direkt fick komma ut i skolans värld.

– När jag började på mina ämnesstudier hade jag ingen aning om hur läraryrket fungerar berättar Alva. Genom VI-dagarna har jag fått en inblick i hur skolan fungerar och har fått testa på att undervisa, vilket direkt gav mig en bekräftelse på att det är lärare jag vill bli.

Fanny läser nu sitt andra ämne och upplever att VI-dagarna i skolan, bidrar till en kontinuitet och att det är ett sätt att bli påmind om att det är lärare hon ska bli.

– Det är lätt att fastna i de ämnesteoretiska studierna, men nu får våra kunskaper en naturlig koppling till skolans värld.

Uppgifter kopplas direkt till skolans verklighet

Under VI-dagarna har de uppgifter som kopplas såväl till kursens mål som till skolans verklighet. Under hösten har de bland annat jobbat med styrdokumenten för ämnet historia.

– På universitetet gick vi igenom hur kursplanerna för ämnet historia ser ut, vilket syfte och innehåll undervisningen ska ha samt vilka mål och kunskapskrav eleverna ska uppnå. När vi var ute i skolan kunde vi sedan observera och intervjua läraren om hur deras planering och arbete kring styrdokumenten ser ut berättar Fanny.

Stor användning av varandras kunskaper

Fanny och Alva gör sina VI-dagar tillsammans och har haft stor glädje av varandras kunskaper. Att de har kommit olika långt i sin utbildning ser de som ett plus.

– Jag är väldigt glad att jag har haft Fanny med mig, det är mycket som ska planeras när man är ny och inte har varit ute i skolans värld tidigare säger Alva.

– Det är skönt att vara två som har tänkt igenom en lektionsplanering. Det är många frågor som ska besvaras. Vad får eleverna ut av lektionen? Håller materialet tidsmässigt? Nu kan vi tillsammans bolla fram en idé och ge varandra stöd berättar Fanny.

Bättre förberedda för sin yrkesroll som lärare

Båda två är överens om att de ser VI-dagarna som ett bra komplement till de längre perioderna av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och att de känner sig bättre förberedda för sin yrkesroll som lärare.

– VI-dagarna är ett första steg, där vi får komma ut i skolan i lagom takt, efter det blir det inte så stort när det är dags för en längre VFU-period. Jag känner mig mer förberedd och får erfarenheter som gör mig säkrare säger Alva.

– VI-dagarna gör att vi får chans att möta olika lärare och olika elevgrupper. Genom att se hur de löser olika situationer kan vi hämta inspiration och låna idéer för att skapa en verktygslåda för vår egen lärarroll avslutar Fanny.

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar