Biblioteks- och informationsvetenskap, distans

180 hp

Vill du arbeta med informationsförmedling med människors behov av kunskap och kulturupplevelser i centrum? Vi erbjuder en spännande utbildning som betonar viktiga tekniska och pedagogiska kompetenser hos framtidens bibliotekarier.

Bibliotekarien organiserar och tillgängliggör information för olika typer av användare, till exempel skolelever, allmänhet, forskare och yrkesspecialister i näringsliv och organisationer. Eftersom ett digitaliserat samhälle har medfört en stark ökning i mängden information har kraven på bibliotekarien ökat kraftigt. Dels kräver användning av de nya medierna en utökad teknisk kompetens, dels finns spännande pedagogiska utmaningar i att tillgodose olika användargruppers speciella önskemål och behov. Under programmet arbetar du med fem breda problemområden, där det första handlar om biblioteken och dess användare i olika kontexter. Här analyseras informationsanvändarens sociokulturella villkor, professionella roller inom fältet samt olika fysiska och digitala strukturer med relevans för bibliotek och andra organisationer inom informationssektorn. Det andra området berör kunskaps- och informationspraktiker utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Detta relaterar till såväl medie- och informationskunnnighet, informationskompetens som litteraturförmedling och läsfrämjande åtgärder. Ett annat område som du möter är kunskapsorganisation, som rör processer och system för hur kunskap, information och dokument hanteras och organiseras. Exempel på sådana processer är katalogisering, klassifikation, indexering, metadata-uppmärkning och social taggning. Det fjärde området behandlar biblioteks- och informationsetik. Inom detta område studeras såväl yrkesetiska dilemman för bibliotekarier som informationsetik i allmänhet. Som ett sista område arbetar du med vetenskapliga teorier och undersökningsmetoder som är relevanta för forskning inom ämnet samt utredningsarbete inom relevant yrkesverksamhet.Vi sätter under utbildningen ett stort värde på att du som student får möjlighet att skapa och upprätthålla kontakter med biblioteks- och informationssektorn. Det sker genom olika former av fältstudier och gästföreläsningar, men även verksamhetsförlagd utbildning. Vi som undervisar på programmets kurser ingår också i olika former av nätverk tillsammans med bibliotekarier och forskare från hela världen, vilket medför att studenter får chans att möta aktuella frågor på biblioteken och inom olika forskningsområden.Inom ramen för utbildningen har du som student möjlighet att studera utomlands under programmets senare terminer.Du som har studerat tidigare på universitets- och högskolenivå kan räkna in tidigare kurser motsvarande fyra terminers studier på halvfart (60 hp) under programmets senare del.Programmet ges via nätbaserad lärplattform och innehåller inga fysiska träffar på campus.Programmet för biblioteks- och informationsvetenskap kan också läsas på campus med 100 % studietakt. Distansprogrammet startar varje vårtermin och campusprogrammet startar varje hösttermin.

Karriär

Programmet för biblioteks- och informationsvetenskap syftar till att ge dig den grund du behöver för att kunna arbeta inom till exempel skolbibliotek, folkbibliotek och bibliotek vid högskolor och universitet - men också inom andra områden av informationssektorn, både i offentlig och privat verksamhet. Prognoser visar att framtidens arbetsmarknad inom biblioteks- och informationssektorn ser mycket god ut. Även globalt sett växer en ny arbetsmarknad fram för akademiskt utbildade specialister på informationssökning och informationsförmedling.

Examen

Kandidatexamen (Huvudområde: biblioteks och informationsvetenskap) Bachelor (Main field of studies: Library and Information Science)

Internationella möjligheter

Under programmet kan du studera utomlands genom utbytesstudier för att få internationell erfarenhet. Du läser då en del av dina studier fysiskt på plats på ett av våra många partnerlärosäten världen över. Dessutom kan du göra ett fältarbete inför ditt examensarbete utomlands. Det innebär att du samlar in material till ditt arbete i ett annat land. Läs mer om vilka internationella möjligheter du har vid Fakulteten för konst och humaniora på Linnéuniversitetet.

Mer än bara böcker för dagens bibliotekarier

Porträttbild Ellinor Bylund

Ellinor Bylund befann sig mitt i livet när hon bestämde sig för att börja studera och letade därför efter en utbildning som skulle vara möjlig att läsa på distans. Idag arbetar hon på ett skolbibliotek och ett stadsbibliotek i Boden.

Möten med studenter ger Therese positiv energi

Porträtt Therese Dunnberg framför en bokhylla med böcker

Therese är en kreativ person som tycker om att hjälpa människor. Efter 10 år som ekonom letade hon efter en utbildning där kreativiteten och det sociala engagemanget kunde ta plats. Då Bibliotek- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet har fokus på teknik och pedagogik föll sig valet av utbildning naturligt för Therese som redan innan studierna var intresserad av frågor kring digitala medier och källkritik. 

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans