Business Process Control and Supply Chain Management, masterprogram

Fronten inom Ekonomi & Verksamhetsstyrning 120 hp

Programmet svarar upp mot de krav på effektivitet, samordning, styrning och utveckling av affärsprocesser inom och mellan företag i försörjningskedjor som global konkurrens ställer. Det innehåller två inriktningar; fronten inom ekonomi & verksamhetsstyrning, och fronten inom logistik & supply chain management.

Programmet är uppbyggt av de två ämnesområdena logistik/supply chain management och ekonomi/verksamhetsstyrning, en kombination som är unik i sitt slag. Ett genomgående tema i programmet är att hitta och skapa effektivitet inom försörjningskedjor med hjälp av leverantörsledet, för att klara de krav på värdeskapande för slutkunden som den konkurrensutsatta marknaden ställer. Ett annat viktigt tema är att genom utveckling och användning av processorienterad information och styrmetoder effektivisera processer inom det egna företagets olika delar och inte minst mellan företag.

På inriktningen Fronten inom ekonomi och verksamhetsstyrning fördjupas kunskaperna från kandidatnivån. Den första terminen innehåller kurserna Contemporary Perspectives in Management Accounting (som behandlar olika aspekter kring utveckling och användning av modern ekonomi- och verksamhetsstyrning utifrån dagens affärsklimat) och Advanced Economic Analysis, Information Systems & Risk Management (som både ger ny och fördjupad kunskap och tränar analysförmåga inom centrala delar av ekonomistyrningsområdet). I kommande terminer kommer du bland annat att läsa om utveckling och integration av styrning i organisationer och försörjningskedjor samt interorganisatorisk styrning, forskningsmetoder och e-business management. Masterprogrammet avslutas med en masteruppsats. Det är möjligt att ta en generell magisterexamen efter ett år. Programmet ges på engelska och rekryterar studenter från hela världen.

Den andra programinriktningen Fronten inom Logistik & Supply Chain Management kan du hitta här.

Karriär

Efter examen kan du arbeta både nationellt och internationellt inom ett brett område. På dagens arbetsmarknad finns det efterfrågan på ekonomer som kan samverka med andra företag och arbeta för slutkunden utifrån ett oproblemlösande och affärsmässigt arbetssätt. Programmet förbereder både för en professionell yrkeskarriär inom styrning av affärprocesser i försörjningskedjor inom både privat och offentlig verksamhet och för en forskarkarriär. Några befattningar som tidigare studenter har är exempelvis Purchaser, Affärs controller, Ekonom, Business Process Developer, Management Consultant Business och Business Development Planner.

Examen

Ekonomie masterexamen med inriktning mot Business Process Control and Supply
Chain Management, fronten inom ekonomi & verksamhetsstyrning
(Huvudområde: Företagsekonomi)

Internationella möjligheter

Undervisningen sker på engelska. På så vis förbereder du dig inte bara inför en nationell karriär, utan även inför en karriär i internationella sammanhang. Programmet tar även emot studenter från hela världen och det ger dig internationellt och mångkulturellt utbyte på hemmaplan.

Studenter berättar

Lars

“The international and safe environment combined with the independent education style developed me as a person.”


Lars had previously studied Logistics and Supply Chain Management in Germany and was looking for a programme which allowed him to focus more on Supply Chain Management. After searching, he found this programme and with Linnaeus University being known as an international university, the choice was an easy one.

What do you work with today, Lars?
-    I am working in the German sales organization of the carrier Maersk. More precise, I sell our services to global freight forwarders, such as Kühne+Nagel, DHL, Schenker, and DSV.

How does the knowledge and experiences you acquired at Linnaeus University help you in your career?
-    I developed a lot as a person by being in a foreign country with foreign students in a safe environment that Linnaeus University provides. I have learned that there are different ways of dealing with issues in, say, Sweden, then elsewhere. With that, I’ve acquired the knowledge to attack any issue in different ways.

What brought Lars to apply was a combination between wanting a more in-depth knowledge in Supply Chain Management and the international angle of which Linnaeus University offers. He also knew some people who had a great stay in Sweden for both holidays and studies. A combination of factors which made him apply, and eventually start the programme.
-    I liked the professors on the programme. I also enjoyed the way of studying in Sweden, you have more time to study for yourself than in Germany. The classes normally took place on two days per week, Mondays and Fridays. In the time between those classes, we had to prepare presentations, essays, or any other smaller tasks. We worked in groups consisting of international students and you could manage your time nearly 100 % yourself. That is an important skill one has to learn at a university, in my opinion.

Lastly, how did you enjoy the student life?
Without any doubt, I can say that I had one of the best times of my life at Linnaeus University. It was so nice to get to know the Swedish culture – especially “fika”. During my time I saw cities such as Gothenburg, Stockholm, Karlskrona, Kalmar, Tallinn, Helsinki, and Norrköping. We have also been to Finish part of Lapland which has been and always will be – for sure – a once-in-a-lifetime-experience. Partly, the student life feels like at U.S. colleges, I must say. You also have great possibilities for sports! If I described the student life at LNU with one word: Amazing.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken