Digital affärsutveckling, magisterprogram

60 hp

Detta magisterprogram vänder sig till dig som vill utveckla digitala affärsmodeller.

Målet är att ge dig kunskaper och förmåga att identifiera och analysera affärsmodeller i befintliga verksamheter samt utveckling av digitala affärsmodeller. Tonvikten ligger på strategiskt tänkande, innovation, utveckling, ledning och styrning av digitalisering i ett informationssamhälle. Undervisningen har starkt tillämpningsfokus och näringslivsanknytning.

Särskilda förkunskapskrav är kandidatexamen och minst 3 års yrkeserfarenhet, samt tillgång till en relevant yrkespraktik där examinationsuppgifter och andra utbildningsaktiviteter kan genomföras.

Karriär

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta med verksamhetsutveckling och förändringsarbete inom området digitalisering av affärsmodeller.

Examen

Filosofie Magisterexamen med inriktning mot digital affärsutveckling

Huvudområde: Informatik

Mer om programmet

Den snabba digitaliseringstakten av samhället, både i kommersiella och icke kommersiella organisationer, erbjuder nya principer för utveckling av digitala affärsverksamheter. Programmet syftar till att ge kunskap och förmåga att identifiera och analysera affärsstrukturer och processer i verksamheter för att utveckla dem till framgångsrika digitala affärsmodeller.

Undervisning 

Undervisningen sker på distans med schemalagda digitala träffar. Vid dessa träffar sker föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, diskussioner och övningsuppgifter med syfte att främja utbytet mellan deltagare på utbildningen samt att utveckla den analytiska förmågan. Mellan träffarna sker självstudier individuellt eller i grupp med stöd av litteratur och digitala lärverktyg.

Utbildningen har en stark koppling till näringslivet på många sätt, främst genom att deltagarna arbetar med sin egen verksamhet. Undervisningen sker utifrån praktikfall och representanter från näringsliv och offentliga organisationer gästföreläser i kurserna. För att kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs att studenterna har minst 3 års yrkeserfarenhet, samt tillgång till en relevant yrkespraktik där examinationsuppgifter och andra utbildningsaktiviteter kan genomföras.

Programmet består av 60 hp inom huvudområdet Informatik, motsvarande 1 års heltidsstudier, men ges på halvfart och sträcker sig därmed över två år. Programmet består av fyra kurser, om 15 hp vardera, d v s en kurs per termin.

Kurser i programmet:

  • Från strategi till digital affärsmodell
  • Från affärsmodell till digital verksamhet
  • Digital ekonomi och det digitala affärslandskapet
  • Examensarbete

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som med fördel inriktas mot den verksamhet där den studerande är yrkesverksam. De tre tidigare kurserna syftar till att ge teoretiska och metodologiska kunskaper och färdigheter för genomförandet av examensarbetet.

Efter utbildningen har den studerande kompetens att arbeta med verksamhetsutveckling och förändringsarbete inom området digitalisering av affärsmodeller.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans