Digital humaniora, masterprogram

120 hp

Masterprogrammet i digital humaniora är ett tvåårigt program på avancerad nivå. Digital humaniora är ett tvärvetenskapligt fält som representerar en bro mellan konst och humaniora samt informationsteknologi. Programmet har även stark samverkan med externa aktörer, främst genom samarbete med kulturarvssektorn.

Syftet med detta program är att studenten ska utveckla omfattande teoretisk och praktisk kunskap om digital humaniora. Teoretiska aspekter och kritiska perspektiv på möjligheter och utmaningar med den digitala transformationen av humaniora, liksom samhället i stort, ingår. Studenten förvärvar samtidigt praktiska färdigheter i digitala metoder för att kunna hantera en rad problem inom kulturarvssektorn och humanistisk forskning.

Karriär

Programmet förbereder studenter för nuvarande och framtida jobb inom offentlig och privat sektor inklusive kulturarvsinstitutioner, statliga institutioner och företag som tillhandahåller relaterade tjänster. Programmet ger dessutom en god grund för doktorandstudier.

Examen

Filosofie masterexamen (120 hp)

Huvudområde: digital humaniora

Magisterutgång efter ett år

Det finns möjlighet att avsluta programmet efter ett år (60 hp) genom att välja att skriva en magisteruppsats (15 hp) under termin 2.

Studenter som fullföljer ett år av programmets två år kan då erhålla en magisterexamen med inriktning mot digital humaniora.

Distansutbildning

All undervisning sker i lärplattform och materialet är tillgängligt dygnet runt, vilket gör att utbildningen är väldigt flexibel för dig som student. Det är inga fysiska träffar.

Jag vill göra skillnad genom digitaliseringsprojekt

Elin Hansson vid Linnéuniversitetet

Elin har en kandidatexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap och ville bygga på sin kompetens. Efter examen drömmer hon om att arbeta på ett specialbibliotek, arkiv eller museum.

Programöversikt

Termin 1: Ger en introduktion till och fördjupade studier av digital humaniora, kritisk teori och digital transformation, samt digitala forskningsmetoder för humaniora.

Termin 2: Ger en introduktion till komplexiteten kring digitalisering av kulturarv, inklusive frågor rörande etik, politik och policys i den digitala världen, såväl som teknologier för interaktion med kulturarv och annan humanistisk forskningsdata, samt koppling av data i den semantiska webben.

Termin 3: Valbara kurser erbjuds från vilka studenten väljer i samråd med programansvariga för att bygga upp en examen med en sammanhängande helhet inom ett valt ämnesområde (t ex, digital humaniora och biblioteks- och informationsvetenskap, digital humaniora och historia, digital humaniora och digital transformation, digital humaniora och dataintensiva metoder, etc.) Detta ämne ska även vara i linje med ämnet för det självständiga arbetet.

Termin 4: Ett examensarbete som omfattar 30 högskolepoäng.
Som student ansvarar man själv för att hitta en institution eller företag att arbeta med i sitt examensarbete, var som helst i världen. Detta ska ske i samråd med lärarna på programmet. Kostnader för resori samband med examensarbetet bekostas av studenten.

Kurser i programmet

Flera kurser inom programmet är också tillgängliga som fristående kurser. Du hittar dessa på Antagning.se

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar