Digital humaniora, masterprogram

120 hp

Är du intresserad av kulturarv men också digitalisering? Digital humaniora är ett tvärvetenskapligt fält som representerar en bro mellan konst och humaniora till informationsteknologi. Vi samarbetar mycket med externa aktörer, främst inom kulturarvssektorn.

Det här masterprogrammet passar dig som med hjälp av teknologi vill hitta kreativa lösningar inom konst och humaniora. I utbildningen får du ta del av teoretiska aspekter och kritiska perspektiv på såväl möjligheter som utmaningar med den digitala utvecklingen av humaniora, liksom samhället i stort. Några av de teman du kommer att möta under utbildningen är digitalisering av kulturarv, data- och informationshantering och etik- och integritetsfrågor.

Genom denna master får du också praktiska färdigheter i digitala metoder. Det ger dig kompetensen att kunna hantera en rad utmaningar inom kulturarvssektorn och humanistisk forskning.

Karriär

Efter examen kan du arbeta inom både offentlig och privat sektor. Framtida arbetsplatser kan vara museum, bibliotek, arkiv och andra delar av offentlig sektor som arbetar med digitalisering av kultur, konst och kulturarv. Du kan också arbeta på företag som erbjuder mjukvara till dessa institutioner som till exempel guideappar. Programmet ger dessutom en god grund för doktorandstudier.

Examen

Filosofie masterexamen (120 hp)

Huvudområde: digital humaniora

Magisterutgång efter ett år

Det finns möjlighet att avsluta programmet efter ett år (60 hp) genom att välja att skriva en magisteruppsats (15 hp) under termin 2.

Studenter som fullföljer ett år av programmets två år kan då erhålla en magisterexamen med inriktning mot digital humaniora.

Distansutbildning

All undervisning sker i lärplattform och materialet är tillgängligt dygnet runt, vilket gör att utbildningen är väldigt flexibel för dig som student. Det är inga fysiska träffar.

Jag vill göra skillnad genom digitaliseringsprojekt

Elin Hansson vid Linnéuniversitetet

Elin har en kandidatexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap och ville bygga på sin kompetens. Efter examen drömmer hon om att arbeta på ett specialbibliotek, arkiv eller museum.

Programöversikt

Termin 1: Ger en introduktion till och fördjupade studier av digital humaniora, kritisk teori och digital transformation, samt digitala forskningsmetoder för humaniora.

Termin 2: Ger en introduktion till komplexiteten kring digitalisering av kulturarv, inklusive frågor rörande etik, politik och policys i den digitala världen, såväl som teknologier för interaktion med kulturarv och annan humanistisk forskningsdata, samt koppling av data i den semantiska webben.

Termin 3: Valbara kurser erbjuds från vilka studenten väljer i samråd med programansvariga för att bygga upp en examen med en sammanhängande helhet inom ett valt ämnesområde (t ex, digital humaniora och biblioteks- och informationsvetenskap, digital humaniora och historia, digital humaniora och digital transformation, digital humaniora och dataintensiva metoder, etc.) Detta ämne ska även vara i linje med ämnet för det självständiga arbetet.

Termin 4: Ett examensarbete som omfattar 30 högskolepoäng.
Som student ansvarar man själv för att hitta en institution eller företag att arbeta med i sitt examensarbete, var som helst i världen. Detta ska ske i samråd med lärarna på programmet. Kostnader för resori samband med examensarbetet bekostas av studenten.

Kurser i programmet

Flera kurser inom programmet är också tillgängliga som fristående kurser. Du hittar dessa på Antagning.se

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar