Entreprenör­skaps­programmet, masterprogram

120 hp

Vill du utveckla företag och samhälle genom att identifiera, genomföra och analysera entreprenöriella projekt i samverkan med praktiker? Eller vill du förbereda dig för en framtid som forskare?

Entreprenörskapsprogrammets tvååriga masterutbildning ger dig fördjupade kunskaper i att identifiera, formulera och genomföra projekt för utveckling av företag och samhälle. Det första året består av kurser som ger dig teoretisk fördjupning inom affärsutveckling och entreprenörskap samt metodkurser speciellt inriktade på projektarbete. Under den första terminen sker dessutom planering och uppstart av ett större entreprenörskapsprojekt – vilket du genomför under den andra terminen i en egen projektkurs.

Med programmet följer en internationaliseringstermin med projektarbete eller studier utomlands, vilket ger dig ett globalt och bredare perspektiv på entreprenörskap. Den fjärde och avslutande terminen ägnar du åt att skriva masteruppsats.

Programmet ger dig en fördjupad förståelse för, och förmåga till, genomförande och ledning av utvecklingsprojekt inom alla samhällssektorer. Detta ger dig möjlighet att förena teori och praktik på en avancerad nivå. Programmets unika bredd omfattar entreprenörskap i både privat och offentlig sektor samt i civilsamhället, och rymmer de förändringsprocesser som sker i samspel mellan de olika sektorerna. Programmets pedagogik bygger på problembaserat lärande. Stor vikt läggs vid en nära samverkan med organisationer från olika samhällssektorer. Du fördjupar dig i förståelsen för de samhälleliga utvecklings- och förändringsprocesserna – något som har hög praktisk relevans då dina kunskaper tillämpas på verkliga fall.

Programmet ger dig en god förmåga att bidra till teoriutveckling och forskning, och lämpar sig därför väl för dig som vill förbereda dig för en framtida forskarutbildning.

Karriär

Efterfrågan på personer med förmåga att driva förändringsprocesser inom etablerade organisationer är stor i samtliga sektorer, och i rollen som projektledare är du eftertraktad på arbetsmarknaden. Dessutom förbereder utbildningen dig för att starta en egen verksamhet – och skapa din egen sysselsättning, arbetssituation och livsstil.

Programmet ges på engelska.

Examen

Filosofie eller ekonomie masterexamen med inriktning mot entreprenörskap, Huvudområde: Företagsekonomi

Mer om programmet

Samhällsrelevans

Examensprojektet har en tydligt koppling till samhället, då utvecklingsprojekt bedrivs i samarbete med aktörer inom näringslivet. Projekt implementeras och utvärderas utifrån deras nytta för inblandade intressenter.

Internationalisering

Tredje terminen är utformad med möjligheten att studera utomlands eller till valbara studier på Linnéuniversitetet. Programmet har internationell antagning och studenter av många olika nationaliteter.

Perspektiv i utbildningen

Ett integrerat mångfaldsperspektiv är centralt för programmet som helhet, och en förståelse av mångfaldsfrågor är central för att förstå utvecklingen inom näringsliv och samhälle. Inriktning på mångfaldsrelaterade teman sker genom kurslitteratur, seminarier och föreläsningar. Mångfald omfattar en mängd frågor såsom genus, integration och hållbarhet i arbete och näringsliv. Särskild uppmärksamhet ges till den reproducerande dimensionen av existerande strukturella antaganden om ojämlikhet. Social, etnisk och kulturell mångfald är centrala kriterier för entreprenörskapsprogrammet. Studenter från alla bakgrunder uppmuntras delta i ett fritt tankeutbyte, vilket är av central vikt för all inlärning. Programmet förbereder till professionellt arbete på en global arbetsmarknad inkl. hållbar utveckling, lika villkor, ett breddat kunskapsperspektiv och entreprenörsmetoder, liksom andra perspektiv.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken