Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

240 hp

Vill du arbeta med barn i förskoleklass och elever i grundskolans årskurs 1-3, då är denna inriktning för dig.

För lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, är kunskaper om läs-, skriv- och matematikutveckling samt barns kommunikation och språkutveckling viktigt.

I matematikundervisningen är det betydelsefullt att kunna utgå från och knyta an till barns perspektiv. I undervisning i engelska läggs betoning på kommunikation. Studier i samhällsorientering, naturorientering och teknik ingår också i utbildningen. Därutöver ingår studier om centrala och generella kunskaper för lärare, exempelvis utveckling och lärande, läroplansteori, sociala relationer, bedömning och ledarskap.

En kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik riktas specifikt mot de två självständiga arbeten som ingår.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) förläggs till skolor i regionen och sprids över tid.

I programmet introduceras du som student i interkulturella frågor. Du erbjuds en fördjupning inom området som syftar till att stärka din kompetens i de sociala relationer som präglar ett mångkulturellt samhälle och en mångkulturell skola.

Karriär

Med en lärarexamen har du mycket goda möjligheter till anställning efter utbildningen. Programmet rustar dig väl för arbetet i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3. Utbildningen kan även leda till anställning inom andra samhällssektorer. Entusiasmerande ledare behövs på många positioner i samhället.

Examen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

"Jag har inte ångrat mig en enda sekund!"

Linnea Holgersson i K-gallerian.

Linnea Holgersson går grundlärarprogrammet och insåg direkt att läraryrket var för henne.

Varför valde du att läsa till grundlärare på Linnéuniversitetet?

– När jag gick i gymnasiet så fick vi åka och lyssna på andra studenter som studerade på Linnéuniversitetet och redan då visste jag att det var på Linnéuniversitetet jag vill utbilda mig på. Då visste jag inte att det var lärare jag skulle utbilda mig till, men efter några års betänketid så gick det upp för mig att det var barn jag ville jobba med. Då valde jag att bli grundlärare och jag har inte ångrat mig en enda sekund!

Är utbildningen som du förväntade dig?

– Jag hade egentligen inga förväntningar mer än att utvecklas till en bra lärare och få så mycket kunskap som möjligt. Det bästa med grundlärarprogrammet är att jag får lära mig så mycket mer än de olika ämnena som vi utbildas inom.
Allt från hur jag som lärare ska bemöta vårdnadshavare och elever till hur jag på olika sätt kan lägga undervisningen på den nivå som eleverna individuellt behöver för att utvecklas och få djupare förståelse. Vi har fått möta verksamma lärare och fått deras syn på läraryrket och tagit del av deras erfarenheter. Det inspirerar mig och det får mig att inse gång på gång att det är lärare jag vill bli.

Hur upplever du den verksamhetsförlagda utbildningen?

– Det är så oerhört roligt att få komma ut i verksamheten och verkligen få testa på hur det är att vara lärare och även få testa mina egna kunskaper. Jag hade gärna sett att det var ännu fler tillfällen med verksamhetsförlagd utbildning. Jag tror att det hade gynnat mig som student och blivande lärare att verkligen få så många tillfällen som möjligt innan studierna avslutas så att man kanske kan känna sig lite mer förberedd.

Hur ser du din framtid som lärare?

– Det är en skräckblandad förtjusning jag känner. Det ska bli så otroligt roligt att så småningom få komma ut i verksamheten, lära känna eleverna jag kommer vara lärare till och få göra det jag vill. Samtidigt är det oerhört nervöst och det går inte att undgå att tänka på hur jag kommer klara det. Min viktigaste uppgift som lärare tror jag är kommunikationen mellan mig som lärare, elever och vårdnadshavare. Lika så min respekt gentemot eleverna. Jag tror att om jag är öppen och visar respekt gentemot eleven och dess vårdnadshavare får jag även respekt tillbaka. Sist men inte minst, att kunna lägga undervisningen på den nivå som alla elever individuellt behöver för att förstå och lära sig samt uppehålla elevernas lust att lära.

Har du engagerat dig utanför studierna?

– Utöver studierna så har jag engagerat mig i studentföreningen PEDAL, pedagogalliansen, som anordnar alla möjliga olika event för lärarstudenter. Det kan vara allt från utbildningsresa, pluggvällar, sittningar, grillkvällar på pedal-ängen och andra olika aktiviteter. Jag sitter som socialt ansvarig i PEDALs styrelse, och det bästa med det är att man träffar så himla mycket människor, och få gamla som nya lärarstudenter att känna sig välkomna. Gemenskapen är det viktigaste och att alla ska känna sig välkomna! Att få prata och träffa andra studenter, anordna olika aktiviteter som kan leda till att andra studenter känner en samhörighet. Jag upplever även att jag som person utvecklas på en annan nivå som jag kan ha användning för när jag kommer ut i arbetslivet. Att kunna samarbeta med olika människor och se människor för det de är.

Något tips till nya studenter?

– Ta vara på tiden och ställ frågor. Tiden rinner iväg när man studerar, så utnyttja tiden du har till att utvecklas som både lärare och person. Det är så mycket mer än studier. Du träffar många nya människor och knyter nya kontakter.

Caroline vill väcka barnens nyfikenhet till lärande

Caroline Gunnarsson i K-gallerian.

Caroline Gunnarsson utbildar sig till grundlärare. Hon vill hjälpa barnen knäcka kunskapsgåtan.

Om interkulturell fördjupning

Ska du bli lärare i förskoleklass, på fritidshem eller i årskurs 1-6? Då kan du välja en interkulturell fördjupning! Här förklarar Henrik Nilsson innehållet i fördjupningen.

Henrik Nilsson
Henrik Nilsson är ansvarig för fördjupningen.

Med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i två perioder på en mångkulturell skola och ett självständigt arbete med ett interkulturellt perspektiv fördjupar du din lärarkompetens – och får erfarenhet och kunskap som gör dig väl rustad för att ta tag i orättvisor och skillnader i dagens skola!

Skola och fritidshem präglas av att elever från många olika sociala och kulturella sammanhang möts och interagerar med varandra. Vi kallar detta för interkulturella processer, och betonar vikten av att blivande lärare ska få möjlighet att utveckla kunskaper om den mångkulturella grundskolan.

I dag har var femte elev utländsk bakgrund – och andelen förväntas öka under kommande år. För att som lärare kunna hantera denna mångkulturella miljö krävs en förståelse för hur dels de egna normerna och värderingarna påverkar undervisning, bemötande och erkännande av andra, dels för hur den mångkulturella skolan kan ses som en resurs för lärande och utveckling.

Sedan slutet av 1990-talet har skolsegregationen och betydelsen av elevers sociala bakgrund ökat, vilket också ökat spridningen mellan olika skolors genomsnittliga skolresultat. De som drabbats är främst elever med utländsk bakgrund.

För elever med utländsk bakgrund råder en dubbel utsatthet – försämrade skolprestationer och ökad segregation. Detta leder till att Skollagens krav och Läroplanernas mål om nationellt likvärdiga utbildningar inte möts.

– Lärare i dagens och framtidens grundskola kommer att vara i behov av kompetens och kunnande i vad det innebär att undervisa elever med olika sociala och kulturella erfarenheter för att alla i skolan ska få lika villkor, säger Henrik Nilsson, ansvarig för fördjupningen.

Hur väljer jag interkulturell fördjupning?
Om du läser någon av grundskollärarprogrammets inriktningar mot fritidshem, förskoleklass eller grundskolans årskurs ett-tre eller fyra-sex får du information om den interkulturella fördjupningen och gör ditt val året innan du gör den tredje VFU-perioden. Den interkulturella fördjupningen innebär att du gör din tredje och fjärde VFU-period på en skola med mångkulturell prägel – i till exempel Växjö, Alvesta eller Lessebo. Du följer samma kursplan och bedöms efter samma kriterier som alla andra lärarstudenter – men får en kompetens som är svår att tillgodogöra sig på teoretisk väg.

Förutom att VFU-perioden är förlagd till en mångkulturell skola kommer du att skriva ditt självständiga arbete inom ramen för den mångkulturella fördjupningen, vilket betyder att ämnet eller perspektivet är kopplat till interkulturella frågor.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M