Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

180 hp

Vill du arbeta med barn i åldrarna 6-13 år och utveckla verksamheten i fritidshem, är denna inriktning för dig. Fritidshem är en pedagogisk verksamhet den tid då elever inte vistas i skolan.

Programmet består av studier inom det fritidspedagogiska området. Du lär dig att ta tillvara barns kreativitet och delaktighet, att utmana deras utveckling utifrån olika intressen och förutsättningar. Ett självständigt arbete inom området ingår i utbildningen. Därutöver ingår studier om centrala kunskaper för lärare till exempel läroplansteori, vetenskapsteori, sociala relationer, konflikthantering och ledarskap samt bedömning och utvärdering.

I programmet ingår dessutom en valbar kurs på 30 hp i något praktiskt eller estetiskt ämne.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) görs på fritidshem och skolor i regionen och sprids över tid.

I programmet introduceras du som student i interkulturella frågor. Du erbjuds en fördjupning inom området som syftar till att stärka din kompetens i de sociala relationer som präglar ett mångkulturellt samhälle och en mångkulturell skola.

Karriär

Programmet gör dig väl rustad för att bli lärare i fritidshem och för att kunna undervisa i det valda praktiskt-estetiska ämnet i grundskolans årskurs 1-6. Utbildningen kan även leda till anställning inom andra samhällssektorer. Entusiasmerande ledare behövs på många positioner i samhället.

Examen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Jonathan Persson Dahl

"Jag vill vara den läraren som kan skapa en trygg grupp där alla känner sig välkomna."

Jonathan Persson Dahl från Klippan i Skåne valde att flytta till Växjö för att studera till grundlärare inriktning fritidshem för att kunna arbeta med det han brinner för.

Om interkulturell fördjupning

Ska du bli lärare i förskoleklass, på fritidshem eller i årskurs 1-6? Då kan du välja en interkulturell fördjupning! Här förklarar Henrik Nilsson innehållet i fördjupningen.

Henrik Nilsson
Henrik Nilsson är ansvarig för fördjupningen.

Med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i två perioder på en mångkulturell skola och ett självständigt arbete med ett interkulturellt perspektiv fördjupar du din lärarkompetens – och får erfarenhet och kunskap som gör dig väl rustad för att ta tag i orättvisor och skillnader i dagens skola!

Skola och fritidshem präglas av att elever från många olika sociala och kulturella sammanhang möts och interagerar med varandra. Vi kallar detta för interkulturella processer, och betonar vikten av att blivande lärare ska få möjlighet att utveckla kunskaper om den mångkulturella grundskolan.

I dag har var femte elev utländsk bakgrund – och andelen förväntas öka under kommande år. För att som lärare kunna hantera denna mångkulturella miljö krävs en förståelse för hur dels de egna normerna och värderingarna påverkar undervisning, bemötande och erkännande av andra, dels för hur den mångkulturella skolan kan ses som en resurs för lärande och utveckling.

Sedan slutet av 1990-talet har skolsegregationen och betydelsen av elevers sociala bakgrund ökat, vilket också ökat spridningen mellan olika skolors genomsnittliga skolresultat. De som drabbats är främst elever med utländsk bakgrund.

För elever med utländsk bakgrund råder en dubbel utsatthet – försämrade skolprestationer och ökad segregation. Detta leder till att Skollagens krav och Läroplanernas mål om nationellt likvärdiga utbildningar inte möts.

– Lärare i dagens och framtidens grundskola kommer att vara i behov av kompetens och kunnande i vad det innebär att undervisa elever med olika sociala och kulturella erfarenheter för att alla i skolan ska få lika villkor, säger Henrik Nilsson, ansvarig för fördjupningen.

Hur väljer jag interkulturell fördjupning?
Om du läser någon av grundskollärarprogrammets inriktningar mot fritidshem, förskoleklass eller grundskolans årskurs ett-tre eller fyra-sex får du information om den interkulturella fördjupningen och gör ditt val året innan du gör den tredje VFU-perioden. Den interkulturella fördjupningen innebär att du gör din tredje och fjärde VFU-period på en skola med mångkulturell prägel – i till exempel Växjö, Alvesta eller Lessebo. Du följer samma kursplan och bedöms efter samma kriterier som alla andra lärarstudenter – men får en kompetens som är svår att tillgodogöra sig på teoretisk väg.

Förutom att VFU-perioden är förlagd till en mångkulturell skola kommer du att skriva ditt självständiga arbete inom ramen för den mångkulturella fördjupningen, vilket betyder att ämnet eller perspektivet är kopplat till interkulturella frågor.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M