Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

240 hp

I grundskolans årskurs 4-6 ska läraren utveckla elevers nyfikenhet och vetgirighet för fortsatt lärande.

I programmet läggs tyngdpunkt vid ämnesstudier i svenska, matematik och engelska. Det ingår även en valbar kurs på 30 hp. Du studerar centrala och generella kunskaper för lärare, som till exempel utveckling och lärande, läroplansteori, vetenskapsteori och forskningsmetodik, sociala relationer och ledarskap samt betyg och bedömning.

Vetenskapligt skrivande tränas tidigt i utbildningen och finns tillsammans med forskningsmetodiska moment genomgående i utbildningens kurser. En kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik riktas specifikt mot de två självständiga arbetena (examensarbeten) som ingår.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) förläggs till skolor i regionen. VFU görs i olika perioder som sprids över tid.

I programmet introduceras du som student i interkulturella frågor. Du erbjuds en fördjupning inom området som syftar till att stärka din kompetens i de sociala relationer som präglar ett mångkulturellt samhälle och en mångkulturell skola.

 

Karriär

Programmet gör dig väl rustad för att bli lärare i grundskolans årskurs 4–6. Utbildningen kan även leda till anställning inom andra samhällssektorer. Entusiasmerande ledare behövs på många positioner i samhället!

Examen

Lärarexamen på avancerad nivå.

Om interkulturell fördjupning

Ska du bli lärare i förskoleklass, på fritidshem eller i årskurs 1-6? Då kan du välja en interkulturell fördjupning! Här förklarar Henrik Nilsson innehållet i fördjupningen.

Henrik Nilsson
Henrik Nilsson är ansvarig för fördjupningen.

Med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i två perioder på en mångkulturell skola och ett självständigt arbete med ett interkulturellt perspektiv fördjupar du din lärarkompetens – och får erfarenhet och kunskap som gör dig väl rustad för att ta tag i orättvisor och skillnader i dagens skola!

Skola och fritidshem präglas av att elever från många olika sociala och kulturella sammanhang möts och interagerar med varandra. Vi kallar detta för interkulturella processer, och betonar vikten av att blivande lärare ska få möjlighet att utveckla kunskaper om den mångkulturella grundskolan.

I dag har var femte elev utländsk bakgrund – och andelen förväntas öka under kommande år. För att som lärare kunna hantera denna mångkulturella miljö krävs en förståelse för hur dels de egna normerna och värderingarna påverkar undervisning, bemötande och erkännande av andra, dels för hur den mångkulturella skolan kan ses som en resurs för lärande och utveckling.

Sedan slutet av 1990-talet har skolsegregationen och betydelsen av elevers sociala bakgrund ökat, vilket också ökat spridningen mellan olika skolors genomsnittliga skolresultat. De som drabbats är främst elever med utländsk bakgrund.

För elever med utländsk bakgrund råder en dubbel utsatthet – försämrade skolprestationer och ökad segregation. Detta leder till att Skollagens krav och Läroplanernas mål om nationellt likvärdiga utbildningar inte möts.

– Lärare i dagens och framtidens grundskola kommer att vara i behov av kompetens och kunnande i vad det innebär att undervisa elever med olika sociala och kulturella erfarenheter för att alla i skolan ska få lika villkor, säger Henrik Nilsson, ansvarig för fördjupningen.

Hur väljer jag interkulturell fördjupning?
Om du läser någon av grundskollärarprogrammets inriktningar mot fritidshem, förskoleklass eller grundskolans årskurs ett-tre eller fyra-sex får du information om den interkulturella fördjupningen och gör ditt val året innan du gör den tredje VFU-perioden. Den interkulturella fördjupningen innebär att du gör din tredje och fjärde VFU-period på en skola med mångkulturell prägel – i till exempel Växjö, Alvesta eller Lessebo. Du följer samma kursplan och bedöms efter samma kriterier som alla andra lärarstudenter – men får en kompetens som är svår att tillgodogöra sig på teoretisk väg.

Förutom att VFU-perioden är förlagd till en mångkulturell skola kommer du att skriva ditt självständiga arbete inom ramen för den mångkulturella fördjupningen, vilket betyder att ämnet eller perspektivet är kopplat till interkulturella frågor.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken