Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

240 hp

I grundskolans årskurs 4-6 ska läraren utveckla elevers nyfikenhet och vetgirighet för fortsatt lärande.

I programmet läggs tyngdpunkt vid ämnesstudier i svenska, matematik och engelska. Det ingår även en valbar kurs på 30 hp. Du studerar centrala och generella kunskaper för lärare, som till exempel utveckling och lärande, läroplansteori, vetenskapsteori och forskningsmetodik, sociala relationer och ledarskap samt betyg och bedömning.

Vetenskapligt skrivande tränas tidigt i utbildningen och finns tillsammans med forskningsmetodiska moment genomgående i utbildningens kurser. En kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik riktas specifikt mot de två självständiga arbetena (examensarbeten) som ingår.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) förläggs till skolor i regionen. VFU görs i olika perioder som sprids över tid.

I programmet introduceras du som student i interkulturella frågor. Du erbjuds en fördjupning inom området som syftar till att stärka din kompetens i de sociala relationer som präglar ett mångkulturellt samhälle och en mångkulturell skola.

 

Karriär

Programmet gör dig väl rustad för att bli lärare i grundskolans årskurs 4–6. Utbildningen kan även leda till anställning inom andra samhällssektorer. Entusiasmerande ledare behövs på många positioner i samhället!

Examen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Isak inspireras av mötet med eleverna

Isak Juhlander läser till grundlärare.

Isak Juhlander läser till grundlärare för årskurs 4-6. Han inspireras av mötet med eleverna och att våga tänka nytt kring sin undervisning i klassrummet. Målet är att hitta den perfekta storyn som väcker elevernas intresse för de ämnen som han undervisar i.

Varför vill du bli lärare?

– Jag vill skapa spänning och visa värdet av ämnena som jag undervisar i. Genom att våga tänka nytt om undervisningen i klassrummet, vill jag genom fakta skapa en story kring t.ex. Gustav den III:s liv, som väcker intresse. Min ambition är få en annan människa att förstå varför kunskapen är viktigt.

Varför vill du undervisa i årskurs 4-6?

– I de här årskurserna är eleverna i en tacksam ålder och de tycker att det är roligt att komma till skolan. De har ett avancerat tänk och kan sätta ord på tankar, idéer och funderingar, vilket är jättekul.

Vad inspirerar dig i din utbildning?

– Mötet med eleverna i klassrummet, här är det krav på att jag är fullt närvarande.

Hur har din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) varit?

– Bra, här får jag ta med mig mitt teoretiska bagage ut i praktiken och det ställs krav på mig. Mina ambitioner och tankar möter verkligheten och jag kan stämma av om det fungerar som jag har planerat. Jag har gjort två perioder, en i svenska där vi jobbade med berättande texter, vilket var jätteroligt. Eleverna fick skriva texter och det kom fram hur de kunde använda berättandet och projicera det på hur de upplever sig själva.

– Just nu har vi fältstudiedagar en gång i veckan. Vi är fem studenter som jobbar med en elevgrupp på åtta elever. Vi ska hjälpa dem att utveckla sitt skrivande, vilket också är roligt.

Kan din utbildning hjälpa dig att göra skillnad?

– Ja, den hjälper mig att problematisera kring min egen roll som lärare och mitt bemötande med eleverna. Hur jag förhåller jag mig till eleverna som individer och personligheter. Jag måste se till behov och förutsättningar för varje enskild elev och jobba utifrån elevens egen utgångspunkt.

Hur ser du på din kommande lärarroll? Vad är din viktigaste uppgift?

– Jag finns där för elevernas skull. Jag ska sälja in min kunskap och måste vara intressant och vinna deras förtroende. Det är mitt ansvar att ge eleverna en bra skolgång och kunskapen som de behöver. Jag måste kunna identifiera problem som uppstår, vara flexibel och använda olika metoder och förhållningssätt för att uppnå resultat där eleverna lär sig.

Har du engagerat dig i någon studentförening på fritiden?

– Ja, jag är ordförande i Pedal i Växjö som är en mötesplats för blivande lärare. Det är socialt och givande och du kan göra din studentröst hörd genom att engagera dig i en studentorganisation.

Om interkulturell fördjupning

Ska du bli lärare i förskoleklass, på fritidshem eller i årskurs 1-6? Då kan du välja en interkulturell fördjupning! Här förklarar Henrik Nilsson innehållet i fördjupningen.

Henrik Nilsson
Henrik Nilsson är ansvarig för fördjupningen.

Med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i två perioder på en mångkulturell skola och ett självständigt arbete med ett interkulturellt perspektiv fördjupar du din lärarkompetens – och får erfarenhet och kunskap som gör dig väl rustad för att ta tag i orättvisor och skillnader i dagens skola!

Skola och fritidshem präglas av att elever från många olika sociala och kulturella sammanhang möts och interagerar med varandra. Vi kallar detta för interkulturella processer, och betonar vikten av att blivande lärare ska få möjlighet att utveckla kunskaper om den mångkulturella grundskolan.

I dag har var femte elev utländsk bakgrund – och andelen förväntas öka under kommande år. För att som lärare kunna hantera denna mångkulturella miljö krävs en förståelse för hur dels de egna normerna och värderingarna påverkar undervisning, bemötande och erkännande av andra, dels för hur den mångkulturella skolan kan ses som en resurs för lärande och utveckling.

Sedan slutet av 1990-talet har skolsegregationen och betydelsen av elevers sociala bakgrund ökat, vilket också ökat spridningen mellan olika skolors genomsnittliga skolresultat. De som drabbats är främst elever med utländsk bakgrund.

För elever med utländsk bakgrund råder en dubbel utsatthet – försämrade skolprestationer och ökad segregation. Detta leder till att Skollagens krav och Läroplanernas mål om nationellt likvärdiga utbildningar inte möts.

– Lärare i dagens och framtidens grundskola kommer att vara i behov av kompetens och kunnande i vad det innebär att undervisa elever med olika sociala och kulturella erfarenheter för att alla i skolan ska få lika villkor, säger Henrik Nilsson, ansvarig för fördjupningen.

Hur väljer jag interkulturell fördjupning?
Om du läser någon av grundskollärarprogrammets inriktningar mot fritidshem, förskoleklass eller grundskolans årskurs ett-tre eller fyra-sex får du information om den interkulturella fördjupningen och gör ditt val året innan du gör den tredje VFU-perioden. Den interkulturella fördjupningen innebär att du gör din tredje och fjärde VFU-period på en skola med mångkulturell prägel – i till exempel Växjö, Alvesta eller Lessebo. Du följer samma kursplan och bedöms efter samma kriterier som alla andra lärarstudenter – men får en kompetens som är svår att tillgodogöra sig på teoretisk väg.

Förutom att VFU-perioden är förlagd till en mångkulturell skola kommer du att skriva ditt självständiga arbete inom ramen för den mångkulturella fördjupningen, vilket betyder att ämnet eller perspektivet är kopplat till interkulturella frågor.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M