Informationssystem, magisterprogram

60 hp

Informationssystem erbjuder möjligheter för företag och för människor att kommunicera, lära, organisera och förnya sig.

Programmet ger dig djupa och breda kunskaper i att planera för, konstruera och använda informationssystem i organisationer och företag. Det förbereder dig även för forskarstudier inom informatik. Målet är att ge dig den kompetens du behöver för att kunna beskriva och analysera företag och deras behov av att utveckla informationssystem.

För att kunna arbeta inom dessa områden anser vi det vara viktigt att du får förmågan att kritiskt och systematiskt införliva kunskap, samt att analysera och hantera komplexa frågeställningar och problem. Det är även viktigt att du utvecklar din förmåga att kritiskt, oberoende och kreativt identifiera och formulera frågor.

Teman som tas upp i programmet är t ex IS/IT for Organizing, Communicating and Coordinating; Ontologies and Epistemologies: Methodologies, Methods and Theories; Big Data in Organizations, Business, and Society.

Studierna baserar sig på allmänna undervisningsstrategier som grupparbeten, inlämningsuppgifter, muntliga presentationer och gruppdiskussioner.

Karriär

Efter utbildningen kan du arbeta med projekt för att planera, utforma och införa informationssystem med avsikt att utveckla verksamheter.

Examen

Magisterexamen med inriktning mot affärs- och verksamhetsutveckling. Huvudområde: Informatik.

Mer om programmet

The Statement of Purpose

The Statement of Purpose is one of the most important parts of your application – it is your opportunity to "sell yourself". We will consider carefully the answers to the following questions.

Submit this document together with your other documents when you make your application.

Programinnehåll

Kurser i programmet

Programmet är uppbyggt i moduler omfattande 15 högskolepoäng.

IS/IT for Organizing, Communicating and Coordinating I, 15 hp, A1N
Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig insikter i privata och offentliga verksamheters, i vissa fall innovativa, utveckling genom IKT-användning samt förbereda för ett kritiskt och konstruktivt förhållningsätt vid utveckling och implementering av IKT.

Aktuella frågor inom IS forskning och utveckling, 7,5, A1N
Kursen fokuserar på aktuella problemområden inom informatik och hur olika teorier,
tillvägagångssätt, metoder och tekniker kan användas med ett vetenskapligt
förhållningssätt.

Vetenskapsmetod och teori, 7,5 hp, A1N
Kursen syftar till att ge de studerande grundläggande kunskaper om vetenskapliga
paradigm, metodologier och metoder inom informatik/ informationssystem området. Introduktionen i dessa grundläggande kunskaper syftar också till att ge de studerande förståelse av förhållandet mellan forskningsparadigm, problemområde, forskningsfrågor, teorier och strategier för datainsamling och analys.  

Big Data in Organizations, Business, and Society, 15 hp, A1N
Denna kurs fokuserar på aspekter relaterade till design, organisering och samordning av data och information sett från ett dataanalytiskt livscykelperspektiv. Kursen inkluderar metoder, tekniker och verktyg för analys av så kallad big data, vilket är en av de aktuella utmaningarna inom informatik. Kursen behandlar också etiska aspekter som inbegriper insikter om påverkan på offentliga och privata sektorer i samhället.

Examensarbete 15 hp, A1E
Parallellt i termin 2 gör studenten sitt examensarbete. I denna kurs ges studenten möjlighet att ytterligare fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom huvudområdet och dess metodologier.Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken