Magisterprogram i musikvetenskap

60 hp

Mer om programmet

Magisterprogrammet vänder sig till dig som har en kandidatexamen med musikvetenskap som huvudämne. I magisterprogrammet får du tillfälle att fördjupa dina kunskaper inom det musikvetenskapliga fältet, både genom obligatoriska kurser och i moment där du kan fördjupa dina specialintressen. Magisterexamen i musikvetenskap ger behörighet till forskarutbildning nationellt inom ämnet och förbereder också för varierande arbetsuppgifter inom det offentliga kultur- och musiklivet.

Programmet ges på helfart och innehåller både obligatoriska kurser (45 hp inom huvudområdet musikvetenskap) och valfria kurser (15 hp). Undervisningen genomförs i huvudsak som seminarier, som kan följas antingen på campus eller på distans genom live-sammankomster på nätet.

På höstterminen läser du tre obligatoriska kurser à 7,5 hp inom huvudområdet. Den fjärde kursen kan väljas fritt ur Linnéuniversitetets utbud (under förutsättning att du uppfyller förkunskapskraven).

Kurser

4MV200 Perspektiv inom dagens musikforskning, 7,5 hp, halvfart I kursen behandlas forskningstraditioner inom de humanistiska och konstnärliga forskningsområdena. Exempel hämtas från avhandlingar och från centrala texter inom respektive område. Relevanta teoretiska perspektiv diskuteras och används i egna självständiga uppgifter.

4MV205 Musik och medier, 7,5 hp, halvfart I kursen behandlas sätt att mediera musik i olika historiska sammanhang. Kursen tar upp notskriftens utveckling, editionsfrågor, inspelningar i radio, på fonogram och i digitala medier. Generella frågor kring medieringens betydelse för musikspridning samt utveckling av uppfattningar om verk, tradition och uppförandeideal granskas kritiskt.

4MV201 Musikanalytiska perspektiv, 7, 5hp, halvfart Musik ur olika genrer inom konstmusik, populärmusik och traditionell musik analyseras och diskuteras. Musikanalysens grundförutsättningar granskas i ett historiskt perspektiv.

Under vårterminen skriver du ditt examensarbete på 15 hp (4MV20E, halvfart), samt läser en obligatorisk kurs inom huvudområdet (4MV202 Fördjupningsstudier inom musikvetenskaplig litteratur, 7, 5 hp, halvfart). Både examensarbetet och kursen ger möjlighet till fördjupning inom eget valt område inom musikforskningsfältet. Därutöver läser du en valfri kurs om 7,5 hp.

Kurserna i musikvetenskap kan också sökas som fristående kurser.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar