Masterprogram i eHälsa

120 hp

Programmet för dig som vill vara med och utveckla världens bästa eHälsa!

eHälsa kan bidra till effektivare vård, ökad trygghet, tillgänglighet och medbestämmande. Samtidigt innebär digitaliseringen stora utmaningar gällande säkerhet, användbarhet samt ekonomiska, juridiska och etiska aspekter. För att kunna utveckla eHälsa krävs förståelse för omsorgens och hälso- och sjukvårdens behov samt de ekonomiska förutsättningarna. Programmet ger dig även nödvändiga färdigheter i utveckling, implementering och utvärdering. Utbildningen är tvärvetenskaplig och ges i samarbete mellan ämnen inom hälsa, IT och ekonomi. Undervisningen sker på halvfart på distans, med erbjudande om 1-2 fysiska kursträffar per år i Kalmar.

Karriär

Exempelvis utredare, strateg, utvecklare, systemförvaltare, säljare, utbildare, konsult, beställare, projektledare och verksamhetsutvecklare i landsting, kommuner, hos IT-leverantörer, konsultföretag, privata vårdgivare, apoteksbolag samt på myndigheter, universitet/högskolor och regionförbund.

Examen

Filosofie Masterexamen, Huvudområde: Hälsoinformatik

Studenter berättar

Jag tycker det är en intressant utmaning med IT i vården och hur de två kan föras samman till lösningar som skapar värde för patient, medarbetare och beslutsfattare säger Erica Johansson, student på programmet

Varför valde du den här utbildningen?
Jag har en kandidatexamen i informatik, läste vid Halmstad Högskola. 
Efter det att jag avslutade utbildningen arbetade jag som IT-konsult på två 
företag Gambro/Baxter och Tieto, vilka har koppling till hälso- och 
sjukvårdssektorn. Det var där mitt intresse för IT inom hälsa, vård och 
omsorg tog fart. Jag kände att jag vill skaffa mig spetskompetens inom 
området genom att komplettera min grundutbildning med studier på 
avancerad nivå inom Hälsoinformatik. Att utbildningen sedan bedrevs på 
distans gav mig möjlighet att kombinera studier med arbete och därmed 
kunna fortsätta jobba och skaffa mig arbetslivserfarenhet.

Utbildningen är på distans, hur fungerar det?
Linnéuniversitetet bedriver en distansutbildning med högkvalitet. Med det menar jag att utbildningen innehåller en varierad kombination av inlärningsmoment som videoföreläsningar, podcastar, seminarier och grupparbeten. Till varje kurs finns också möjlighet till ytterligare fördjupning om man önskar. Extramaterial, utöver obligatorisk kurslitteratur, väljs ut av lärarna. Ett viktigt inslag i utbildningen är att lärarna är väldigt tillgängliga, bland annat genom regelbunda frågestunder där det finns möjlighet att lyfta frågor och funderingar kopplat både till kurslitteraturen och studieformen som sådan.
 
Utbildningen går på halvfart. Hur fungerar det att kombinera utbildning och arbete?
Idag arbetar jag som IT-Trainee vid Karolinska Universitetssjukhuset. Jag upplever att vara yrkesverksam inom området och att ha en förankring i arbetslivet, ger mig större förståelse för studierna. Jag tycker det är väldigt givande att arbeta samtidig. Det skapar möjlighet att relatera teori till praktik och vice versa. Jag upplever en effektivare inlärning i mötet mellan teori och praktik. När det gäller själva kombinationen studier och arbete, är det viktigaste att avstätta tid och planera sina studier. Jag tycker personligen det är viktigt att hela tiden ligga i fas och att inte skjuta saker framför sig för att hänga med i tempot.
 
Studietips
Universitetsstudier är generellt sett självständiga studier och kräver att man som student tar eget ansvar för sin utbildning. Studerar man en utbildning på distans, förutsätter det lite extra självdisicplin och god planering. Det viktigaste när man väljer att studerar är dock att man väljer något som man är genuint intresserad av oavsett om det rör sig om plats- eller nätbaserad utbildning. Är man intresserad av ett ämne så faller sig studierna ganska naturligt och man känner sig motiverad och engagerad att fördjupa sina kunskaper inom området som studeras. Jag kan rekommendera masterprogrammet i eHälsa till den som vill komplettera sin grundutbilding och få en djupare förståelse för möjligheter och utmaningar med eHälsa och välfärdsteknologi.
 
Vad är det som är intressant med ditt program?
Programmet har en bra bredd och studenterna har olika utbildningsbakgrund och olika yrkesroller inom offentliga och privata vårdaktörer vilket är värdefullt. Det är väldigt givande att kunna diskutera digitalisering med t.ex. en sjuksköterska eller ekonom. Det ger perspektiv på det egna synsättet samtidigt som det ger en väldigt bra träning i att samarbeta och lösa problem med personer med olika bakgrund och kompetenser.
 
Hur kom det sig att du började intressera dig för just detta ämne?
Med en bakgrund i informatik föll det sig ganska naturligt att jag valde att läsa hälsoinformatik.

Var utbildningen som du förväntade dig? Utveckla!
Jag är imponerad av uppläget på programmets kurser. Att programmet bedrivs på distans begränsar inte undervisningen. I den inledande kursen på programmet arbetade vi med teknik, inspirerade tjänsteutveckling och hade t.ex. en interaktiv designworkshop online. Vi studenter utforskade olika problemområden. I idégenereringsfasen samarbetade vi kring olika tänkta lösningsförslag och gav varandra feedback. Lärarna som undervisar på programmet är bekväma med att använda tekniken och att integrera den i undervisningen. De är också väldigt kunniga inom eHälsa och det märks att de brinner för ämnet, vilket gör det roligt och motiverande att studera.
 
Vad är det mest utmanande med din utbildning och varför?
Ibland kan man känna att inlärningen blir begränsad till den egna tolkningen och de referensramar man har. Det är därför viktigt att delta aktivit i seminarie och frågestunder samt att inte vara rädd för att ställa frågor både till studenter och lärare.
 
Vad vill du göra efter att du avslutat dina studier?
Det är ett tag kvar tills jag tar examen och det finns så mycket spännande och roligt man kan göra inom området. Till hösten är jag klar med traineeprogrammet på Karolinska universitetssjukhuset IT. Under programmet har jag möjlighet att testa olika roller inom IT innan jag ”landar” i en specifik roll. Jag känner dock redan nu att jag är väldigt intresserad av att arbeta verksamhetsnära som kravanalytiker. Jag tycker det är roligt och utmananade att fånga verksamhetsbehov och förmedla det vidare till utvecklare. Om jag blickar ännu längre framåt så vore det kul att arbeta med tjänstedesign och innovation, samt upphandling.

Tidigare studenter berättar

Porträtt Cecilia Karlsson

Cecilia är E-hälsostrateg på Landstinget i Värmland

Cecilia Karlsson jobbar idag som E-hälsostrateg på övergripande landstingsnivå på Landstinget i Värmland. Hon började intressera sig för e-hälsofrågor för några år sedan.

– Då jobbade jag som chef i linjen och förstod att jag skulle behöva mer kunskaper för att kunna arbeta mer strategiskt med vårdens digitala utveckling genom e-hälsa. Jag upplevde också att jag behövde öka min förståelse för hur utvecklingen påverkar professionen och mötet med de förväntningar som finns från invånare. Jag ville också försöka förstå vad som krävs för att möta den digitala transformationen som behövs i vården. För detta blev min e-hälsoutbildning en bra och viktig kunskapsbas.

Studier i eHälsa på distans

Cecila tycker också att det har fungerat bra att studera eHälsa på distans vid Linnéuniversitetet.

– Det var lätt att läsa på distans. Vi hade bra föreläsningar via webb, som exempelvis filmer samt virtuella dialoger med både lärare och studenter i klassen. Det var ett bra upplägg med information och länkar till det material vi behövde och vi fick även guidning av hemuppgifter.

Brinn för ämnet och avsätt tid för studier

Cecilia vill också skicka med några tips till dig ska studera på distans och halvfart.

– Det är viktigt att verkligen brinna för det ämne man läser, det är mycket egenansvar att söka information och att följa med i distansundervisningen. Avsätt tid för studier i en miljö där du kan vara uppkopplad och ostörd när du arbetar med uppgifter och deltar på gruppdiskussioner.

Mer om programmet

Har du frågor om programmet?

Nedan finner du de vanligaste frågorna kring programmet i eHälsa. 

Vad är eHälsa?

eHälsa är digital informations- och kommunikationsteknik som används av personal, beslutsfattare, patienter, brukare och invånare för prevention, diagnos och behandling. Vi har i enlighet med WHO en bred syn på begreppet hälsa i att det inbegriper såväl fysiskt, som psykiskt och socialt välbefinnande. Exempel på eHälsa är digitala journalsystem eller de mer heltäckande vårdinformationssystemen som även inkluderar bland annat förskrivarstöd och remisser och svar, eRecept och receptexpeditionssystem, kvalitetsregister, invånartjänster som 1177, hälsocentraler på nätet, olika hälsoappar, sensorer för mätning av hälsodata och robotar som kan hjälpa till i hemmet. 

Varför ska jag läsa eHälsa?

eHälsa har potential att bidra till en bättre, säkrare och kostnadseffektivare vård och omsorg samt till ökad trygghet, tillgänglighet och delaktighet för patienter, brukare och invånare. Samtidigt innebär digitaliseringen också stora utmaningar när det gäller ekonomiska, juridiska och etiska aspekter samt för att uppnå god användbarhet och säkerhet. Utvecklingsarbetet för att digitalisera hälso- och sjukvården har påbörjats. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting lanserade 2016 en vision om att Sverige till år 2025 ska vara bäst i världen på att ta vara på digitaliseringens möjligheter för att främja en jämlik hälsa och välfärd. Om vi ska kunna uppnå detta behövs fler med kompetens inom eHälsa som kan vara med och driva på den fortsatta utvecklingen.

Vem kan läsa utbildningen?

Utbildningens upplägg och utformning är anpassat för dig som idag är yrkesverksam inom omsorg, socialtjänst, hälso- och sjukvård och farmaci, IT och systemutveckling eller ekonomi och management och som är intresserad av att börja arbeta med utveckling, införande och förvaltning av eHälsa. Utbildningen är på avancerad nivå och förkunskapskravet är en avlagd kandidatexamen om minst 180 hp inom vårdvetenskap, sjukgymnastik, medicinsk vetenskap, biomedicinsk vetenskap, idrottsvetenskap, farmaci, socialt arbete, sociologi, psykologi, informatik, datavetenskap, medieteknik, företagsekonomi, ledarskap och organisation eller motsvarande. Utbildningen kan även läsas av den som mer nyligen avlagt en examen inom ovanstående områden.

Utbildningens upplägg

Masterprogrammet omfattar 120 hp, vilket motsvarar två års studier på helfart. Utbildningen ges på halvfart och sträcker sig därmed över fyra år. Halvfart innebär 20 timmars studier i veckan. För att klara av utbildningen rekommenderar vi den som planerar att arbeta parallellt med studierna att arbetsgivaren ger någon grad av nedsättning i tjänst från heltid eller att man får utrymme till studierna på arbetstid. Undervisningsspråket är i huvudsak svenska. Det mesta av kurslitteraturen är på engelska och enstaka föreläsningar på engelska kan förekomma. Undervisningen sker på distans med 2-3 obligatoriska träffar per termin på fredagar. Kursträffarna innehåller föreläsningar, seminarier och examinationer. Deltagande i kursträffarna kan ske på plats i Kalmar eller via digitalt verktyg på distans. Mellan kursträffarna sker undervisningen via läroplattformen med inspelade föreläsningar, kurslitteratur och annat material, seminarier på distans, handledning och genomförande av uppgifter individuellt och i grupp. 

Utbildningens innehåll

För att kunna utveckla en välfungerande och effektiv eHälsa behövs kännedom om den speciella användningskontexten som omsorg, socialtjänst, hälso- och sjukvård och apotek innebär. Det behövs också färdigheter i att införa digital teknik i verksamheter samt att för beslutsfattare kunna påvisa dess kostnadseffektivitet. Utbildningens huvudområde är Hälsoinformatik som berör utveckling och användning av eHälsa. Detta är ett tvärvetenskapligt ämne som förenar kunskaper från medicin, vårdvetenskap, hälsovetenskap, farmakologi, informatik, medieteknik, ekonomi, ledarskap, organisation, management, beteendevetenskap och samhällsvetenskap. Flera institutioner från olika fakulteter samarbetar i denna utbildning för att ge kurser. Kurserna i programmet är:

 • Introduktion till eHälsa, 15 hp (grundnivå)
 • Ekonomistyrning och organisation inom vård och omsorg, 7,5 hp
 • IT för hälsa, vård och omsorg, 7,5 hp
 • Förändringsledning och verksamhetsutveckling i offentlig sektor, 7,5 hp
 • Implementering och förvaltning av vårdinformationssystem, 7,5 hp
 • Vetenskaplig metod och forskningsöversikt inom Hälsoinformatik, 7,5 hp
 • IT för beslutsfattande och forskning inom eHälsa, 7,5 hp
 • Patient/brukarcentrering och utveckling av innovativa eTjänster, 7,5 hp
 • Utvärdering av eHälsa, 7,5 hp
 • Valfria kurser eller projektarbete inom eHälsa, 15 hp
 • Examensarbete i Hälsoinformatik på masternivå, 30 hp


Efter utbildningen

Efter utbildningen ska man kunna arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter inom utveckling, införande och förvaltning av eHälsa. Utbildningen är även forskningsförberedande. Det finns möjliga arbetsgivare bland kommuner, landsting, privata vårdgivare, apoteksföretag, myndigheter, leverantörer, konsultfirmor, högskolor och universitet. eHälsa är en växande bransch och det finns även goda förutsättningar att starta eget företag. Linnéuniversitetet liksom flera andra högskolor och universitet både nationellt och internationellt bedriver framstående forskning inom eHälsa.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar