Matematikdidaktik, magisterprogram

60 hp

Genom programmet får du fördjupade kunskaper om lärande och undervisning i matematik samt goda förutsättningar för att driva utvecklingsprojekt.

Magisterprogrammet i matematikdidaktik riktar sig till dig som undervisar i matematik från förskola till gymnasium eller som arbetar med lärande i matematik i andra sammanhang (t.ex. i lärarutbildning). I programmet kopplas forskning om lärande och undervisning i matematik till deltagarnas erfarenheter från egen undervisning. I fokus är lärande och undervisning i matematik samt planering och genomförande av utvecklings- och/eller forskningsprojekt i matematikdidaktik. Projekt kan med fördel genomföras på den egna skolan och därmed bidra till utveckling av den egna verksamhetens matematikundervisning. Jämställdhet, mångfald, hållbar utveckling, etik och internationalisering utgör centrala aspekter i skolans styrdokument och samtliga perspektiv belyses i programmet i relation till lärande och undervisning i matematik.

Karriär

Utbildningen ger fördjupade kunskaper gällande matematikundervisning, goda förutsättningar för att driva utvecklingsprojekt på skolor samt en bra grund för forskarutbildning i matematikdidaktik.

Examen

Filosofie magisterexamen

Huvudområde: matematikdidaktik

Studenter berättar

Porträtt Susanne Erlandsson

Susanne brinner för att utveckla matematikundervisningen i skolan

 Ett intresse för matematik, en vilja att utöka sin kompetens och en strävan om att få en djupare förståelse för matematikämnet avgjorde Susanne Erlandssons val av utbildning. Det blev magisterprogrammet i matematikdidaktik.

– Matematik har alltid intresserat mig. När jag som lärare undervisade i matematik kom jag till en punkt där jag ville få en djupare förståelse för ämnet och få redskap som kunde hjälpa mig att förändra undervisningen i matematik, säger Susanne.

 Eftersom utbildningen är en distansutbildning jobbar Susanne samtidigt som hon studerar på universitetet, ett upplägg som fungerar för henne. Hon är nöjd med utbildningen och tycker att hon har fått ut mycket av den, samtidigt som hon också upplever att den är utmanande.

– Utbildningen är på avancerad nivå och mycket är på engelska, vilket jag tycker är utmanande. Du möter många olika begrepp som du behöver ta till dig och du behöver även lägga ner en del tid på studierna. Trots att utbildningen är utmanande är det också så att ju mer jag lär mig under utbildningen desto större grund får jag att stå på när det gäller matematikämnets utveckling, säger hon.

Efter utbildningen vill Susanne utveckla matematikundervisningen i skolan.

– Jag vill att fler elever ska få uppleva matematikens olika sidor, glädjen i det och att alla ska kunna jobba med matematik utifrån sina villkor, avslutar hon.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar