Matematikdidaktik, magisterprogram

60 hp

Genom programmet får du fördjupade kunskaper om lärande och undervisning i matematik samt goda förutsättningar för att driva utvecklingsprojekt.

Magisterprogrammet i matematikdidaktik riktar sig till dig som undervisar i matematik från förskola till gymnasium eller som arbetar med lärande i matematik i andra sammanhang (t.ex. i lärarutbildning). I programmet kopplas forskning om lärande och undervisning i matematik till deltagarnas erfarenheter från egen undervisning. I fokus är lärande och undervisning i matematik samt planering och genomförande av utvecklings- och/eller forskningsprojekt i matematikdidaktik. Projekt kan med fördel genomföras på den egna skolan och därmed bidra till utveckling av den egna verksamhetens matematikundervisning. Jämställdhet, mångfald, hållbar utveckling, etik och internationalisering utgör centrala aspekter i skolans styrdokument och samtliga perspektiv belyses i programmet i relation till lärande och undervisning i matematik.

Programinnehåll

Innehåll och struktur

För programmet finns en programansvarig som ansvarar för programmets
administration, organisation och kvalitetsutveckling. Det finns ett programråd som består av kursansvariga lärare samt studeranderepresentanter och representater från skolan. Programrådet leds av programansvarig.

Programöversikt

Programmet består av kurser om 60 högskolepoäng. Programmets innehåll och upplägg är anpassat för att studenterna skall kunna utveckla avancerade kunskaper inom matematikdidaktik. Normalt sker studierna på halvfart. Undervisningen sker i olika former och kan vara både campus- och webbaserad.

Undervisningsspråket är normalt svenska men delar av undervisningen och
handledningen kan vara på engelska.

Kurser i programmet

Kurserna som ingår i programmet baseras på en viss progression varför vissa av kurserna måste läsas i en strikt ordning. Detta framgår av läsordningen som presenteras inför varje läsår. En student som önskar att läsa kurser i programmet som enstaka kurser måste läsa kurser i den ordning som anges i läsordningen.

7,5 hp Introduktion i matematikdidaktisk forskning A1N
15 hp Teori, metod och etik i matematikdidaktiska studier A1F
7,5 hp Interaktion och kommunikation i matematikklassrummet A1N
7,5 hp Matematiklärares professionsutveckling A1N
7,5 hp Internationella perspektiv på läroplaner och undervisning i matematik A1F
15 hp Självständigt arbete på magisternivå Matematikdidaktik A1E

Kursbeskrivning

7,5 hp Introduktion i matematikdidaktisk forskning
I kursen introduceras matematikdidaktik som kunskaps- och forskningsområde. Utifrån matematikdidaktiska frågeställningar behandlas vetenskapens möjligheter och begränskningar i samhället samt betydelsen av forskningsresultat som grund för ställningstaganden i matematikdidaktiska frågor.

15 hp Teori, metod och etik i matematikdidaktiska studier
I kursen behandlas forskningsdesigner, teorier, datainsamlingsmetoder, analysmetoder samt etiska aspekter i genomföranden av matematikdidaktiska undersökningar.

7,5 hp Interaktion och kommunikation i matematikklassrummet
I kursen behandlas gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för lärande i matematik. Med speciellt fokus på kommunikation och interaktion i matematikklassrummet behandlas didaktiska frågor gällande planering, genomförande, dokumentation, bedömning och utvärdering av matematikundervisning.

7,5 hp Matematiklärares professionsutveckling
I kursen behandlas matematikläraryrket som profession, modeller för professionsutveckling samt samband mellan matematiklärares professionsutveckling och elevers lärande i matematik.

7,5 hp Internationella perspektiv på läroplaner och undervisning i matematik.
I kursen behandlas läroplaner och matematikundervisning ur ett internationellt
perspektiv. Utifrån mål, matematiska begrepp, metoder och förmågor fokuseras likheter och skillnader mellan matematikundervisning och bedömning i olika kulturer och olika utbildningssystem.

15 hp Självständigt arbete på magisternivå Matematikdidaktik
I kursen skriver de studerande ett magisterarbete i matematikdidaktik samt presenterar detta arbete för olika grupper. Dessutom opponerar de studerande på minst ett annat arbete.

I samtliga kurser kopplas aktuell forskning om lärande och undervisning i matematik till deltagarnas erfarenheter från egen undervisning. I undervisningen beaktas studenternas egna frågor och problemområden. Utbildningens centrala frågor bearbetas med varierande arbetsformer, t.ex. individuella studier, gruppstudier, lärarledd undervisning, övningar och seminarier. Under utbildningen används olika former av examination, formerna framgår av respektive kursplan. Det självständiga arbetet redovisas och försvaras vid ett öppet seminarium.

Karriär

Utbildningen ger fördjupade kunskaper gällande matematikundervisning, goda förutsättningar för att driva utvecklingsprojekt på skolor samt en bra grund för forskarutbildning i matematikdidaktik.

Examen

Magisterexamen med huvudområde matematikdidaktik.

Studenter berättar

Porträtt Susanne Erlandsson

Susanne brinner för att utveckla matematikundervisningen i skolan

 Ett intresse för matematik, en vilja att utöka sin kompetens och en strävan om att få en djupare förståelse för matematikämnet avgjorde Susanne Erlandssons val av utbildning. Det blev magisterprogrammet i matematikdidaktik.

– Matematik har alltid intresserat mig. När jag som lärare undervisade i matematik kom jag till en punkt där jag ville få en djupare förståelse för ämnet och få redskap som kunde hjälpa mig att förändra undervisningen i matematik, säger Susanne.

 Eftersom utbildningen är en distansutbildning jobbar Susanne samtidigt som hon studerar på universitetet, ett upplägg som fungerar för henne. Hon är nöjd med utbildningen och tycker att hon har fått ut mycket av den, samtidigt som hon också upplever att den är utmanande.

– Utbildningen är på avancerad nivå och mycket är på engelska, vilket jag tycker är utmanande. Du möter många olika begrepp som du behöver ta till dig och du behöver även lägga ner en del tid på studierna. Trots att utbildningen är utmanande är det också så att ju mer jag lär mig under utbildningen desto större grund får jag att stå på när det gäller matematikämnets utveckling, säger hon.

Efter utbildningen vill Susanne utveckla matematikundervisningen i skolan.

– Jag vill att fler elever ska få uppleva matematikens olika sidor, glädjen i det och att alla ska kunna jobba med matematik utifrån sina villkor, avslutar hon.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken