Miljöriskanalys, magisterprogram

60 hp

Beslutsfattare och allmänhet vill inte bara veta att något är farligt, utan även hur farligt. Kvalificerade miljöriskanalytiker behövs därför inom många samhällssektorer.

Försiktighetsprincipen har visat sig vara otillräcklig för att avgöra prioriteringar när olika samhällsintressen kommer i konflikt – antalet giftiga ämnen som används och antalet förorenade platser, till exempel, är fler än det antal som det finns resurser för att åtgärda. Riskanalyser utgör då ett viktigt beslutsunderlag för att avgöra var insatser bör prioriteras, och vid Linnéuniversitetet forskar och utbildar vi om nya kvantitativa och sannolikhetsbaserade metoder för miljöriskbedömningar. Utbildningen i Miljöriskanalys ger dig fördjupade kunskaper i att utföra kvalificerade riskanalyser av skadliga ämnen i miljön. Både riskbedömningar med syftet att skydda människors hälsa och att skydda miljön behandlas. Du får bland annat lära dig att konstruera enkla exponeringsmodeller, grundläggande principer för hur föroreningar sprids i miljön, att förstå centrala dos-responsbegrepp och grundläggande statistik, betydelsen av osäkerhetsparametrar och hur hälso- och miljörisker bör kommuniceras. Dessa kunskaper är viktiga t.ex. för handläggare på miljömyndigheter, miljökonsulter och miljösamordnare på företag.

Utbildningen är distansbaserad, men ett fåtal obligatoriska träffar per termin ingår.

 

Karriär

Programmet förbereder för kvalificerade arbetsuppgifter inom miljöriskanalys. Centrala myndigheter, länsstyrelser och kommunernas miljö- och hälsoskyddsförvaltningar har behov av kompetens inom området, liksom många konsultföretag inom miljösektorn och större industriföretag.

Examen

Filosofie magisterexamen med inriktning mot miljöriskanalys.

Huvudområde: Miljövetenskap.

Tidigare studenter berättar

Terese

"Miljöfrågor blir allt hetare"

Efter att ha arbetat med kemiska analyser i mer än tio år ville Terese Uddh Söderberg vidareutveckla sina kunskaper inom riskhantering och miljöriskanalyser. Detta ledde till en magisterexamen i miljöriskanalys.

Efter examen fick Terese jobb som projektassistent inom forskargruppen i miljöriskanalys på Linnéuniversitetet, och i dag jobbar hon som doktorand inom samma forskargrupp.

– Jag arbetar med forskning kring hur metaller kan spridas från förorenade glasbruksområden till till exempel grundvatten, och hur de kan tas upp i lokala grödor, samt med riskbedömningar. Det är ett spännande och omväxlande arbete, säger Terese.

– Efterforskningar görs vanligtvis på kontoret. Sedan har vi provtagningar i fält och analyser på labb. Vi gör även dataanalyser med modelleringar och slutligen skriver vi artiklar om resultatet, säger Terese.

Lätt att hitta jobb

– Jag skrev mitt examensarbete om exponering av bly och kadmium via hemodlade grönsaker nära förorenade glasbruksområden, och sedan blev jag anställd för att jobba vidare med liknande frågeställningar, säger Terese.

För Terese ledde utbildningen, via examensarbetet, direkt till en projektanställning i forskargruppen för miljöriskanalys på Linnéuniversitetet – och sedan vidare till doktorandutbildning. Terese känner att hon har haft stor nytta av sin utbildning i de projekt hon arbetar med.

– De metoder för exponeringsbedömningar som vi lärde oss använder jag rutinmässigt i mitt jobb i dag, men även riskkommunikationen, som ger goda kunskaper om hur hälso- och miljöriskerna på bästa sätt kan kommuniceras. Det har jag jättestor nytta av eftersom jag har mycket kontakt med människor som påverkas av föroreningssituationen på olika sätt, säger Terese.

Ser ljust på framtiden

– Miljöfrågor och arbeten med förorenade områden blir allt hetare. Jag hoppas att jag kommer att kunna fortsätta forska kring hur man kan bedöma risker med föroreningar i miljön även efter att min doktorandutbildning är färdig, säger Terese.

Mer om programmet

Programmet går på halvfart under två år, med tre kurser som är gemensamma för alla programdeltagare under det första året och examensarbete under år två. Många väljer att läsa programmet som kompetensutveckling samtidigt som de jobbar, vilket halvtidsstudierna möjliggör. Kurserna på programmet kan också läsas fristående.

Varje kurs är uppdelad i ett antal olika kursmoment och till kursmomenten finns inspelade föreläsningar, läsanvisningar, extramaterial, länkar och uppgifter. På en del moment lämnas uppgiftererna in efter hand och är betygsgrundande, medan de på andra moment främst utgör instuderingsmaterial.

På programmet ligger ett antal obligatoriska träffar varje termin – normalt en till två. Vid dessa tillfällen ges studenterna möjlighet att träffas och nätverka, men framförallt utgör träffarna de tillfällen vi behöver för att förlägga examination och sådan undervisning som inte kan ske på distans, till exempel muntliga redovisningar, studiebesök och så vidare.

På kursernas webbsidor finns möjlighet att diskutera med de övriga kursdeltagarna i olika diskussionsforum under de perioder då vi inte ses här i Kalmar, och där är det också enkelt att komma i kontakt med sina lärare.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar