National­ekonom­programmet

180 hp

Nationalekonom är ett yrke för dig som är intresserad av samhällsfrågor och samtidigt har ett intresse för matematik och statistik, vilka är viktiga verktyg inom nationalekonomi.

Syftet med programmet är att ge studenterna teoretiska och praktiska kunskaper inom nationalekonomi och statistik samt orientering inom andra samhällsvetenskapliga områden. Inom nationalekonomi studeras samspelet mellan individer, företag och marknader samt andra aktörer som staten och riksbanken. Frågor som nationalekonomer intresserar sig för är arbetslöshet, tillväxt, inflation, skattepolitik och penningpolitik. Om man vill jobba med analyser av internationell och svensk ekonomi, enskilda marknader (t.ex. den finansiella marknaden) och utvärdera ekonomiska reformer och åtgärdsprogram är detta ett ändamålsenligt program. På tre år ger utbildningen grundläggande, fördjupade och avancerade kunskaper i nationalekonomins teori och praktik. Du kommer också lära dig hantera kvantitativa metoder inom statistik och matematik samt ges goda möjligheter att läsa utomlands. Du kommer att få lära dig att utföra självständiga arbeten genom uppsatser och ett examensarbete som kan innehålla praktik.

Karriär

Nationalekonom är ett framtidsyrke i en globaliserad värld där samhällsaktörer i allt högre utsträckning måste förhålla sig till den ekonomiska omgivningen och ekonomiska analyser utgör en viktig grund för informerat beslutsfattande. Studenterna på programmet utbildas till samhällsanalytiker med god kännedom om samhällsekonomiska frågor och utrustade med relevanta teoretiska och empiriska analysverktyg. Tänkbara framtida yrken kan vara utredare och analytiker på statliga myndigheter, privata organisationer, företag och banker m.m. En kandidatexamen i nationalekonomi vid Linnéuniversitet är även en utmärkt förberedelse inför vidare studier i nationalekonomi på avancerad nivå.

Examen

Filosofie kandidatexamen,

Huvudområde: Nationalekonomi

#humansoflnu

Följ oss på Instagram.

Johan Karlsson

Med sitt brinnande intresse för samhällsekonomi och ekonomianalys, valde Johan att studera Nationalekonomiprogrammet. ”Det som gör att programmet sticker ut är den stora mängd ekonomi man djupdyker i. Det ställer en del krav på ens matematikfärdigheter, men vill man ha fokus i ekonomi är det perfekt!”. Som nationalekonom kan man arbeta i alla nivåer i samhället och möjligheterna är breda för att jobba privat som i såväl offentlig sektor. Internationellt och nationellt. Johan har siktet inställt: ”Min dröm är att arbeta som analytiker på Riksbanken”

Mer om programmet

Thomas Giebe, professor: ”Nationalekonomi är för dig som är intresserad av att analysera hur världen fungerar"

Thomas Giebe

Som nationalekonom studerar du hur olika samhällsekonomiska aspekter påverkar varandra. Det låter brett och det är precis vad det är. Efter utbildningen kommer du kunna arbeta både lokalt och globalt. Både inom privat och offentlig sektor. Nationalekonomi handlar om att kunna redovisa genomtänkta resonemang och statistik som ger så bra grund som möjligt för olika beslut i privat och offentlig sektor. Det kan handla om politiska beslut som påverkar landets invånare eller beslut som påverkar lönsamheten hos ett enskilt företag.
 
- Programmet förbereder dig inför att kunna påverka beslutsfattare med hjälp av siffror och logiska resonemang.
 
Nationalekonomer arbetar på många nivåer i samhället och det är vanligt att nationalekonomer gör internationella karriärer. Flertalet av lärarna på programmet har stor internationell erfarenhet och goda kontakter med utländska lärosäten. 
 
- För dig som är intresserad av matematik och hur samhället fungerar, är detta en bra match. Du lär dig värdefulla verktyg för att påverka ekonomin och samhället i en positiv riktning.

Samhällsrelevans

Nationalekonomiprogrammet undervisar studenterna i att hantera verkliga problem med hjälp av olika analytiska och kvantitativa metoder. Utbildningsprogrammet bidrar till att skapa en förståelse för målen och restriktionerna för enskilda individers, företags, organisationers och regeringars beslutsfattande. Utexaminerade studenter fortsätter sina studier i mer avancerade utbildningsprogram och får karriärer inom den privata och offentliga sektorn, inklusive offentliga myndigheter, forskningsinstitut och internationella organisationer.

Internationalisering

Studenter uppmuntras att förlägga en eller två terminer av sin utbildning vid ett utländskt universitet. Studenterna erbjuds ta del av det samlade utbudet av avtal med utländska lärosäten som finns inom Linnéuniversitetet. Studenterna uppmuntras också, om önskemål finns, att på egen hand finna lärosäte utanför de avtal som finns.

Perspektiv i utbildningen

Social, etnisk och kulturell mångfald är central för ett framgångsrikt nationalekonomprogram. I en del av våra kurser analyserar vi hur etnisk bakgrund, kön, sexuell läggning och social klass påverkar utfallen på t.ex. arbetsmarknaden. I programmet möts studenter med olika bakgrund vilket skapar möjligheter för en unik utbildningserfarenhet genom utbyte av idéer. Ett hållbarhetsperspektiv genomsyrar tillämpningen av ekonomiska teorier i olika kontexter. Till exempel är analys av miljöproblem och möjliga lösningar på problem i en globaliserad värld grundläggande i många av våra kurser. Programmet utnyttjar medvetna undervisnings- och undersökningsmetoder som stimulerar studenternas förmåga att analysera, kritiska tänkande, abstraktion och teoretisering.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken