Pedagogik, magisterprogram

60 hp

Magisterprogrammet i pedagogik har som mål att utveckla en vetenskaplig grund för forskning men också för kvalificerat pedagogiskt arbete inom skilda verksamheter.

Centrala frågor i utbildningen är pedagogisk kunskapsutveckling, historiska och samhälleliga aspekter på pedagogik samt värdegrunds- och demokratifrågor. Ämnet pedagogik är gemensam bas men sedan anknyter du till ditt eget verksamhetsområde. Magisterprogrammets innehåll överensstämmer med masterprogrammets första år.

Programmet har två ingångar:

Ingång 1 – generell pedagogik

För ingång 1 kan du kan välja att inrikta dig mot

- Allmän pedagogik där du på ett mer generellt plan fördjupar dig i pedagogikens frågor, kunskapsprocesser, normer och värden,

- Didaktik och lärares arbete där du problematiserar rådande frågeställningar inom det didaktiska kunskapsfältet samt normer och värden inom skolans värld,

- Specialpedagogik för att utveckla sådan kompetens som behövs för att tillsammans med andra aktivt kunna arbeta med barn, ungdomar och vuxna i behov av stöd inom förskola, skola, vuxenutbildning eller habilitering.

- Arbetsliv och vuxnas lärande som behandlar pedagogiska verksamheter i arbetslivet och vuxnas lärande och demokratiska kunskapsprocesser,

Under första delen läser du om pedagogikens frågor i ett historiskt och samhälleligt perspektiv och vi behandlar också värdegrunds- och demokratifrågor. Det ingår också en kurs i metodkunskap som ger dig vetenskapliga verktyg för pedagogisk kunskapsutveckling. Under kursen diskuteras forskningsetiska frågor.

I utbildningen ingår självständiga arbeten omfattande 15 högskolepoäng.

Utbildningen sker i huvudsak på distans med cirka 6-7 fysiska träffar per termin på Linnéuniversitetet i Växjö. Utbildningen ges normalt på halvfart.

Ingång 2 – pedagogiskt förbättringsarbete

För ingång 2 inleds med en delkurs i skolutveckling och pedagogiskt förbättringsarbete. Här ges en överblick över det fält som rör systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling. Genom metodkurserna utvecklas metodiska förutsättningar för att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete. Det innebär att den studerande ska bli förtrogen med de metoder som används för att inhämta, dokumentera, analysera och redovisa information av olika slag. Eftersom förbättringsarbete i förskola/skola involverar människor, utgör de etiska aspekterna en viktig del av kursen. Ett vetenskapligt förhållningssätt, liksom utmaningen att förena vetenskaplig kunskap med praktisk-erfarenhetsbaserad kunskap utgör en viktig bas i kursen. Det pedagogiska förbättringsarbetet i den egna verksamheten sammanställs skriftligen och redovisas i ett avslutande självständigt arbete där stöd ges i form av handledning.

Utbildningen ges normalt på halvfart. men studerande som tidigare läst Rektorsprogrammet kan tillgodoräkna sig 30 hp, vilket innebär att de oftast läser utbildningen på 1/4-delstakt.

Karriär

Fördjupade kunskaper om pedagogisk kunskapsutveckling gör dig, efter examen, förberedd för kvalificerade arbetsuppgifter i organisationer som arbetar med utbildningsfrågor, personal- och utvecklingsfrågor etc.

Examen

Filosofie magisterexamen. Programmet förbereder och ger behörighet för forskarutbildning i ämnet pedagogik.

Arbetsmarknad

Förberedd för kvalificerade arbetsuppgifter och forskning

På magister- och masterprogrammet i pedagogik får du fördjupade och breddade kunskaper i pedagogisk teoribildning, samt möjligheter att tillämpa dessa inom olika yrkesområden. Du läser bland annat om lärande och kunskapsbildning inom olika praxisområden, pedagogiskt utvecklingsarbete, ledarskap samt kompetens- och organisationsutveckling.

Programmet specialiseras mot fördjupningsområdena Allmän pedagogik, Arbetsliv och vuxnas lärande, Special- och behandlingspedagogik eller Didaktik och lärares arbete. Dessutom finns en inriktning om förbättringsarbete speciellt inriktat mot att utveckla en pågående pedagogisk praktik där du själv är verksam. Eftersom du under utbildningens gång genomför självständiga arbeten har du möjlighet att ytterligare fördjupa dig i något du själv finner intressant, vilket kan ge dig en unik specialisering på arbetsmarknaden.

Fördjupade kunskaper om ledarskap och kunskaps- och organisationsutveckling gör dig, efter examen, förberedd för kvalificerade uppgifter i organisationer som arbetar med utbildningsfrågor, personal- och utvecklingsfrågor etc.

Under dina masterstudier får du också en försmak av hur det är att forska. Efter avklarade studier är du därmed väl förberedd för att gå vidare mot forskarstudier. Läs mer under Fortsatta akademiska studier i vänsterspalten.

Fortsätt med akademiska studier

Är du nyfiken på något speciellt? Har du en idé om något du vill undersöka? Efter avklarade studier på magister- eller masternivå kan du söka till forskarstudier. Det vanligaste är att du då söker en doktorandtjänst vid ett universitet. Att doktorera innebär att du själv forskar inom ett område och skriver en doktorsavhandling.

För att söka en doktorandtjänst måste du ha grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 hp. Av dessa måste minst 60 hp vara på avancerad nivå. Du kan även antas som doktorand om du på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får också för en enskild sökande medge undantag från kraven om grundläggande behörighet om särskilda skäl finns.

Om du har frågor om forskarstudier, behörighet eller utlysande av doktorandtjänster är du välkommen att höra av dig till din studierektor för forskarutbildningen på din fakultet.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken