Pedagogik, masterprogram

120 hp

Masterprogrammet i pedagogik har som mål att vidareutveckla en vetenskaplig grund för ett kvalificerat pedagogiskt arbete inom skilda verksamheter och organisationer.

Centrala frågor i utbildningen är pedagogiskt utvecklingsarbete, organisations- och kunskapsutveckling, samhälleliga aspekter på pedagogik samt värdegrunds- och demokratifrågor. Ämnet pedagogik är gemensam bas men sedan anknyter du till ditt eget verksamhetsområde. Under år två kan du ytterligare specialisera dig med valbara kurser.

Programmet ges med fyra inriktningar:

- Allmän pedagogik där du på ett mer generellt plan fördjupar dig i pedagogikens frågor, kunskapsprocesser, normer och värden,

- Didaktik och lärares arbete där du problematiserar rådande frågeställningar inom det didaktiska kunskapsfältet samt normer och värden inom skolans värld,

- Specialpedagogik för att utveckla sådan kompetens som behövs för att tillsammans med andra aktivt kunna arbeta med barn, ungdomar och vuxna i behov av stöd inom förskola, skola, vuxenutbildning eller habilitering.

- Arbetsliv och vuxnas lärande som behandlar pedagogiska verksamheter i arbetslivet och vuxnas lärande och demokratiska kunskapsprocesser,

Under första delen läser du om pedagogikens frågor i ett historiskt och samhälleligt perspektiv och vi behandlar också värdegrunds- och demokratifrågor. Det ingår också en kurs i metodkunskap som ger dig vetenskapliga verktyg för pedagogisk kunskapsutveckling. Under kursen diskuteras forskningsetiska frågor.

I andra delen läser du bland annat om lärande och kunskapsbildning inom olika praxisområden, pedagogiskt utvecklingsarbete, om ledarskap samt kompetens- och organisationsutveckling. Här har du även möjlighet att läsa kurser som ges av andra institutioner eller andra universitet. I utbildningen ingår självständiga arbeten omfattande 30 högskolepoäng.

Utbildningen sker på distans med cirka 6-7 fysiska träffar per termin vid Linnéuniversitetet. Utbildningen ges normalt på halvfart.

Karriär

Fördjupade kunskaper om ledarskap och kunskaps- och organisationsutveckling inom ditt eget verksamhetsområde gör dig, efter examen, förberedd för kvalificerade uppgifter i organisationer som arbetar med utbildningsfrågor, personal- och utvecklingsfrågor etc.

Examen

Filosofie masterexamen. Programmet förbereder och ger behörighet för forskarutbildning i ämnet.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken