Psykologi, arbets- och organisationspsykologi, masterprogram

120 hp

Programmet syftar till att ge en djupare förståelse för människor och deras samspel i yrkeslivet.

För att få en fördjupad kunskap om psykologiska processer integreras teori och praktik. Du samverkar med privata och offentliga organisationer och du får ett kontaktföretag som du följer under en längre tid, där teoretiska moment kan studeras och beskrivas.

Karriär

Masterutbildningen öppnar möjligheter för anställning inom en stor mängd privata och offentliga organisationer. Som specialist i arbets- och organisationspsykologi kan du exempelvis arbeta med utvärderings- och utvecklingsarbete i organisationer, psykosociala arbetsmiljöfrågor eller förändringsarbete och organisationsutveckling. Eftersom du läser tillsammans med internationella studenter utvecklar du din interkulturella kompetens, varför du också kommer att kunna bidra när det gäller att ta fram globala strategier för multinationella organisationer.

Examen

Filosofie masterexamen i psykologi. Efter avslutade masterstudier är du behörig att söka till forskarutbildningar i psykologi.

Fortsätt med akademiska studier

Är du nyfiken på något speciellt? Har du en idé om något du vill undersöka? Efter avklarade studier på magister- eller masternivå kan du söka till forskarstudier. Det vanligaste är att du då söker en doktorandtjänst vid ett universitet. Att doktorera innebär att du själv forskar inom ett område och skriver en doktorsavhandling.

För att söka en doktorandtjänst måste du ha grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 hp. Av dessa måste minst 60 hp vara på avancerad nivå. Du kan även antas som doktorand om du på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får också för en enskild sökande medge undantag från kraven om grundläggande behörighet om särskilda skäl finns.

Om du har frågor om forskarstudier, behörighet eller utlysande av doktorandtjänster är du välkommen att höra av dig till din studierektor för forskarutbildningen på din fakultet.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken