Skogskandidatprogrammet

180 hp

Är du intresserad av en framtid inom skogsbruket? Läs skog på distans och förbered dig för arbete inom till exempel skoglig rådgivning och förvaltning.

Skogsbranschen har ett växande behov av kvalificerad arbetskraft och rekrytering av akademiker är en viktig del i företagens utvecklingsarbete. Programmet har utvecklats i samarbete med vår referensgrupp där representanter från bl a LRF Skogsägarna, Södra, Norra Skogsägarna, Sveriges Jordägareförbund, Skogsstyrelsen och privata sågverk ingått. Utbildningens syfte är att förbereda för en yrkesverksamhet inom privat- och bolagsskogsbruket och närliggande branscher. Med utgångspunkt i ämnet skogs- och träteknik, ges kurser inom skogsproduktion, skogsskötsel, mark och vattenfrågor, GIS, virkeslära, skogsbränsle, träets användning, organisation och ledarskap samt inköp och försäljning. Det avslutande examensarbetet utförs med anknytning till företag eller forskningsverksamhet.

Du läser på distans. Information, föreläsningar, kursmaterial och övningsuppgifter läggs ut på nätet via en digital lärplattform. Under terminerna har vi ett antal träffar med laborationer, fältövningar, industribesök och föreläsningar. Träffarna sker vanligen 2-5 dagar i följd, förlagt måndag till lördag. Examination sker genom muntliga och skriftliga tentamina samt inlämningsuppgifter och praktiska moment. Programmet leder till en treårig kandidatexamen med möjlig utgång efter 120 hp till högskoleexamen.

Karriär

Utbildningen ger dig många valmöjligheter när det är dags för dig att ge dig ut i arbetslivet. Alternativen skiftar mellan allt från arbete inom till exempel skogsrådgivning och skogsförvaltning till arbete inom sågverksindustri. Med språkkunskaper öppnar utbildningen upp för en internationell karriär.

Examen

Kandidatexamen med inriktning mot skogens skötsel och användning.

Huvudområde: Skogs- och träteknik.

Tidigare studenter berättar

Jaanice Winderberg i skog

Jaanice fick jobb på sin praktikplats

Människan kan påverka hur skogen ser ut. Den insikten fick Jaanice Windelberg från Uddevalla första dagen på Skogskandidatprogrammet, där hon tog sin examen våren 2015.

Vad gör du i dag?
– Nu är jag på Skogssällskapet som förvaltarresurs, tillsammans med skogsförvaltaren åker jag ut på mindre förvaltaruppdrag där vi tittar på marker, bedömer åtgärder, gör budgetar, skogsvårdsplanering och sådant. Jag gjorde praktik hos dem under utbildningen och har haft kontakt med dem sedan dess. Efter utbildningen började jag som aspirant på Södra, men så dök möjligheten upp att börja här.

Varför valde du att läsa en skoglig utbildning?
– Jag har alltid varit intresserad av naturen och skogen och så satt jag en dag på nätet och snubblade över utbildningen. Sedan när jag kom till startträffen i Asa kändes det helt rätt. Det var en härlig gemenskap bland studenterna och bra engagemang från lärarna. Intresset väcktes för varför skogen ser ut som den gör och hur vi som människor kan påverka hur skogen ser ut. Vi människor kan påverka mycket hur skogen ser ut.

Känner du att du gjorde rätt val av utbildning?
– För min del, eftersom den är på distans och jag har hus och sådant, så kunde jag inte ha valt något annat. Men jag älskar att den var på distans. Men det gör att man måste ta mer eget ansvar med till exempel planering. Så det ligger mer ansvar på dina axlar. Man kan inte bara sitta vid sin dator utan man måste ge sig ut själv.

Anders bytte banken mot skogen

 

Anders Rickardson i skogen.

I dag jobbar Anders Rickardson ute i skogen minst tre dagar i veckan. Det hela började med en vilja att lära sig mer om skog och skogsskötsel.

Varför valde du att läsa en skoglig utbildning?
Intresse för skog, jag har skog själv. Men intresset har växt efter hand. Jag började med Hållbart-kurserna, för min egen skull, jag ville lära mig mer. Sedan sökte jag programmet direkt och jobbade samtidigt under utbildningen. Jag är civilekonom och jobbade på bank.

Vad hände efter utbildningen?
Under utbildningen var jag två gånger på Mellanskog i Uppsala. Då var det en tjänst ute som de tyckte att jag skulle söka, som skogsinspektor. Det var många som sökte, omkring hundra. Men jag fick jobbet.

Vad är roligast med ditt jobb?
Kombinationen att få vara ute mycket och träffa folk, och få göra det i skogen. Och hitta lösningar som passar skogsägarna. Det uppskattas att vara lyhörd. Minst tre dagar i veckan är jag ute i skogen.

Har du ångrat att du bytte bransch?
Nej, men det har varit en stor omställning. Jag tycker att jag fick med mig bra kunskaper från utbildningen. Jag uppskattar att det finns ett tänk mot det småskaliga skogsbruket. Det tycker jag är väldigt positivt.

Mer om programmet

Skoglig utbildning. Från och med hösten 2016 ersätter Skogskandidatprogrammet det tidigare Skogs- och träprogrammet. Namnet är nytt, innehållet i utbildningen detsamma.

Mossa och barrskog

Programansvarig berättar

Johan Lindeberg är programansvarig på Skogskandidatprogrammet. Han menar att skogliga yrken erbjuder varierande arbetsuppgifter och kräver kunskaper inom många olika områden. Möjlighet till bredd i yrkeslivet var en av anledningarna till att han själv valde en skoglig utbildning.

Varför ska man läsa till skogskandidat?
Utbildningen passar de som vill arbeta med skog och människor. Det finns också möjlighet att arbeta utomhus en hel del. Skogliga yrken generellt erbjuder varierande arbetsuppgifter inom områden som biologi, teknik och ekonomi. Till viss del finns det möjlighet att låta sina intressen styra var man hamnar.

skoglig utbildning

Vilka utbildningar står branschen inför?
Den skogliga branschen ska klara av mycket! Klimatet är en stor del. Där kommer det att handla om att anpassa skogsbruket efter klimatförändringarna. Vi har till exempel bedrivit skogsbruk på ett visst sätt under det senaste århundradet, men om vi tittar framöver så kommer det troligen behöva anpassas. Sen finns det också ett antal nyttor som skogen ska tillgodose, jag tänker främst på tre. Den första handlar om att reducera koldioxidutsläpp. Här pågår forskning vid bland annat Linnéuniversitetet som visar att skogen har en viktig roll för att nå målet med ett koldioxidneutralt samhälle. En andra nytta i samhället som skogen ska tillgodose är råvaruförsörjning till vår industri. Skogsprodukter är ett miljövänligt alternativ som inte förbrukar ändliga naturresurser och som används inom exempelvis energi, träbyggnation, massa och papper samt nya material. Samtidigt har vi ett ansvar för att bevara den biologiska mångfalden och bruka skogen på ett uthålligt sätt. Det är den tredje stora samhällsnyttan som vi måste ta hänsyn till. Här finns alltså många aspekter att tänka på, vilket gör skogsbranschen till en dynamisk och spännande plats att arbeta i.

Vad läser man på programmet?
Skog framför allt, men även ekologi, ekonomi, teknik och logistik. Det är en tvärvetenskaplig utbildning.

Vilka är studenterna?
Två saker utmärker våra studenter. För det första har många ett skogligt intresse eller en skoglig anknytning. Det är dock inget krav! Vi har också studenter med helt andra erfarenheter, vilket är mycket positivt för såväl utbildningen i sig, som för branschen i stort. Ju fler erfarenheter desto bättre. För det andra är det en distansutbildning, vilket ger studenterna en möjlighet att bo kvar på hemorten. På så sätt har de en lokal anknytning och kan omsätta sin nya kunskap i den miljö de befinner sig i – inte sällan på landsbygden. Distansformen sätter också en annan prägel på utbildningen då den tenderar att locka lite äldre studenter än traditionella campusstudenter. Men det stämmer inte alltid. Vi har en åldersspridning mellan 19-50 år.

Hur fungerar det att läsa ett program på distans?
Det fungerar bra för de flesta. Allt material såsom uppgifter, texter, filmer mm distribueras via kursrummet som man når via webben. Till det kommer träffar ca en gång per månad, 2-5 dagar per gång. Totalt blir det 10-15 träffdagar per termin och dessa utgör ett väldigt viktigt inslag, såväl socialt som kunskapsmässigt. Distansstudier generellt kräver mycket av studenterna, bland annat självdisciplin. Men det kräver också mycket av lärarna. I Växjö har vi lång erfarenhet av distansutbildning och arbetar ständigt med utveckling, både av teknik och pedagogiska arbetssätt. Vi tycker att det är roligt att undervisa på distans!

Vart tar studenterna vägen?
De flesta får jobb och enligt till exempel  (feb 2016), verkar trenden kunna hålla i sig. Vanliga yrken efter avslutad examen kan vara virkesköpare, inspektor, skogskonsulent, produktionsledare eller planläggare. Vi har studenter som arbetar inom större företag och organisationer som SÖDRA, Holmen och SCA. Men det finns också exempel på mindre arbetsplatser och de som driver egen verksamhet. Det finns goda chanser att knyta kontakter med olika aktörer i arbetslivet under utbildningen.

Slutligen, programmet har bytt namn, varför?
Innehållsmässigt har ingen förändring skett. Namnbytet till Skogskandidatprogrammet (tidigare Skogs- och träprogrammet) handlar om att tydliggöra att utbildningen handlar mest om skog, även om kopplingen till trä och förståelse för den träförädlande delen också finns kvar. Linnéuniversitetets utbildning och forskning inom skog och trä arbetar tematiskt, och vi tycker att det är viktigt att det finns en förståelse för hela kedjan. Titeln skogskandidat hjälper också till att profilera oss i en bransch där titlar som skogsmästare och jägmästare redan är väl inarbetade. Studenterna har uttryckt önskemål om att få en titel som de själv kan identifiera sig med, men som också näringslivet ska känna igen.

Att läsa på distans – hur går träffarna till?

Vi har träffar ungefär en gång i månaden och varje träff omfattar vanligen 2-5 dagar. Träffarna är generellt inte obligatoriska men utgör en mycket viktig del av utbildning och du bör som student ha möjlighet att delta på en majoritet av träffarna. Vissa träffar innehåller dessutom examinerande moment vilket förutsätter närvaro. Träffarna är främst förlagda till Växjö med omnejd, men vi har även träffar på andra platser i landet.

Kontakt med samhälle och näringsliv

Under utbildningen kommer du att genomföra flera projekt i samarbete med branschens företag och organisationer. Det ger en möjlighet att redan under studietiden knyta kontakter med potentiella arbetsgivare. Dessutom samläser du kurser med privata skogsägare, vilket ger förståelse för en möjlig framtida arbetsmarknad. Exkursioner och studiebesök görs kontinuerligt under utbildningens gång.

Arbetsmarknad

Exempel på vanliga yrken efter slutförd utbildning är virkesköpare, skogsinspektor, skogskonsulent, skogbruksplanläggare och produktionsledare. Arbetsmarknaden har under en längre tid varit förhållandevis stabil och de flesta som har gått ut har kunnat få jobb inom branschen relativt snart efter examen.

Läs masternivå på Euroforester vid SLU

Studenter med examen från Skogskandidatprogrammet (tidigare Skogs- och träprogrammet) har möjlighet att läsa vidare på masterprogrammet Euroforester vid SLU i Alnarp.

Skilllnader mot liknande utbildningar

Den utbildning som närmas liknar Skogskandidatprogrammet är Skogsmästare. Den främsta skillnaden är att Skogskandidatprogrammet ges på distans. För närmare jämförelse av innehåll i de olika programmen läs under rubriken Programinnehåll ovan, samt på SLUs hemsida ramschema för Skogsmästare.
Jägmästarutbildningen skiljer sig främst genom att den är fem år istället för tre, men det är möjligt att efter examen på Skogskandidatprogrammet läsa Euroforester vid SLU i Alnarp, och därmed få ut en masterexamen som i stort motsvarar en Jägmästarexamen.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar