Socionomprogrammet

210 hp

Socionom är ett yrke som passar dig som är intresserad av såväl människor som samhällsfrågor. Som socionom möter du människor i olika skeden av livet.

För socionomexamen ska du som student visa kunskap och förmåga som krävs för självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Huvudområdet för socionomprogrammet är socialt arbete, i programmet ingår även juridik. I socionomprogrammet ingår en termins handledd verksamhetsförlagd utbildning på arbetsplatser som är relevanta för socialt arbete. Du får också möjlighet till kortare fältstudier och/eller en termins studier utomlands.

Socionomprogrammet är en utbildning på grundnivå, som avslutas med en termin på avancerad nivå. Du kan ansöka om en socionomexamen efter 3,5 års fullgjorda studier. Socionomprogrammet är en professionsutbildning som lägger grund för såväl yrkesverksamhet som för fortsatta akademiska studier i socialt arbete till magister-, master- och doktorsexamen.

Karriär

Vanliga arbetsområden för socionomer är socialtjänst, hälso-och sjukvård, skola, behandlingshem, socialt omsorgsarbete med äldre och personer med funktionsnedsättningar, frivilligorganisationer, kriminalvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, migrationsverk och andra statliga myndigheter.

Examen

Socionomexamen. Efter 3 års studier på programmet kan du ansökan om en filosofie kandidatexamen.

Studenter berättar

Elin Johansson

Elin fick extrajobb genom sin praktikplats

Elin Johansson från Vickleby har tidigare arbetat som personlig assistent. För henne är en examen från Socionomprogrammet en viktig pusselbit på vägen mot drömjobbet som enhetschef inom äldreomsorgen.

Att få jobba med människan i centrum och att läsa en mångfacetterad utbildning med möjlighet att söka olika sorters jobb lockade Elin att söka programmet.

– Det som är så intressant med programmet är att människan är i fokus och att jag har fått lära mig mer om hur globala strukturer fungerar och även påverkar den enskilde individen. Det är också kul att det finns möjlighet att nischa sig genom både praktik och sista årets valbara kurser.

Har gjort praktik i Kalmar och i Bethlehem i Palestina

Elin tycker det är viktigt att investera i sig själv, i sin kompetens och i sina framtidsmål och därför har hon också tagit chansen att göra praktik både i Kalmar och i Bethlehem i Palestina.

– I Kalmar gjorde jag praktik hos tre enhetschefer inom äldreomsorgen i Kalmar kommun, något som jag trivdes mycket bra med. Jag gjorde också en fem veckor lång praktik i Bethlehem i Palestina. Tillsammans med min handledare i Palestina skräddarsydde vi studiebesök efter vad jag ville lära mig mer om. Under mina studiebesök undersökte jag och skrev en rapport gällande: kulturellt och kontextuellt relevant socialt arbete och socialt arbete under ockupation. Utöver kunskapen jag fick på studiebesöken medförde praktiken erfarenheter som gör att jag numera är orädd inför nya utmaningar och att jag har fått en stor empatisk förmåga och en bred inblick i hur olika interventioner utförs, från individ till samhällsnivå.

Fick extrajobb genom praktiken

Att göra praktik är också något som Elin tycker är viktigt eftersom det kan leda till något mer än erfarenhet och rena ämneskunskaper. I Elins fall ledde det till ett extrajobb som också råkar vara hennes drömjobb.

– Just nu är mitt drömjobb att jobba som enhetschef inom äldreomsorgen och idag arbetar jag extra som just det. Extrajobbet fick jag genom praktiken i Kalmar och det är faktiskt så att de flesta av mina klasskamrater idag också jobbar på sina gamla praktikplatser. 

Tidigare studenter berättar

"Samtalen och mötena med familjerna är inspirerande"

Bra förutsättningar att kunna växla perspektiv är en av de lärdomar Katarina Röed bär med sig från socionomprogrammet – en viktig egenskap i hennes arbete som socialsekreterare inom barn och familj.

Katarina Röed är 29 år, kommer ifrån Åseda i Småland och bor i Växjö. Innan studierna arbetade hon som vårdbiträde inom äldreomsorgen och som personlig assistent för personer med neuropsykiatriska diagnoser.

– Jag har även arbetat i Australien, Tjeckien, England och på Nya Zeeland. Då som städerska, engelsklärare, au-pair och hästskötare i galoppstall. Innan jag började på socionomprogrammet läste jag 30 hp sociologi och 7,5 hp arbetsrätt på Linnéuniversitetet.

Vad fick dig att välja just detta program?

– Jag läste socionomutbildningen 2011-2014 och det fanns flera anledningar till att jag valde just den. Jag hade jobbat utomlands en del och tänkte att om jag ville bo utomlands igen skulle jag kunna välja andra jobb med människor än exempelvis au-pair. Jag betraktade också socionomutbildningen som en bred utbildning som gav många möjligheter.

– Under tiden jag arbetade som personlig assistent upplevde jag ofta att jag ville ha större möjligheter att påverka exempelvis organiseringen av och innehållet i arbetet. Jag funderade egentligen inte på att välja någon annan utbildning; det var människor jag ville arbeta med. Jag har även en nära vän som läst Socionomprogrammet och som arbetade inom socialtjänsten.

Hur var utbildningen du gick?

– Socionomprogrammet är en bred utbildning som är både yrkes- och forskningsförberedande. Socialt arbete är i fokus och vi studerade det bland annat i en historisk, politisk och juridisk kontext. Utbildningen ger en grund att stå på vad gäller olika teorier om och perspektiv på socialt arbete och sociala problem. Den ger även förutsättningar för att förhålla sig kritisk till metoder och aktuell forskning inom området.

– Under utbildningen var det framför allt juridiken, praktiken och uppsatsen som var extra intressant. Jag hade som sagt läst arbetsrätt tidigare och tyckte redan då att juridik var intressant och användbart. Under utbildningen upplevde jag juridiken som mer konkret än andra kurser och det fanns rätt eller fel i större utsträckning. Juridiken gav också en inblick i vad myndighetsutövning innebär. Reflektioner kring kunskap, makt, ansvar och etiska frågor. Att kunna slå upp och i viss grad även tolka lagtexter och andra juridiska källor tycker jag också är användbar kunskap i det privata livet.

– Min praktik gjorde jag på Nya Zeeland, på ett behandlingshem för barn mellan 5 och 12 år. Det var skönt att vara utomlands igen. Nya Zeeland valde jag dels för att de ligger långt fram i utvecklingen av det sociala arbetet och dels för att de talar engelska.

– Synsättet som rådde på behandlingshemmet passade väl överens med mina värderingar. Det handlade om att stärka barnens motståndskraft och bygga på deras egen förmåga. Människor betraktades som experter på sin egen situation och med rätt stöd kan de hitta lösningar. Nya Zeeland som land var också intressant. Det skiftande landskapet och befolkningen, som bestod av många olika nationaliteter. Det var framför allt intressant att följa hur olika institutioner i samhället arbetade för att bevara ursprungsbefolkningens kultur och stärka deras status i samhället.

– För mig var uppsatsterminen den roligaste och kanske mest krävande delen av utbildningen. Jag och min kurskamrat hade en mycket engagerad och duktig handledare. För första gången på utbildningen fick vi feedback på vårt arbete, vilket gjorde att vi hela tiden visste vad vi behövde bli bättre på. Det var givande att arbeta så nära någon som själv forskar och kunna diskutera innehåll, språkliga formuleringar, forskningsmetodik och analys.

Vem ska läsa programmet, tycker du?

– Du som är intresserad av och blir engagerad av att möta människor, organisera/styra en verksamhet eller vill ha många valmöjligheter i arbetslivet.

Vad arbetar du med idag?

– Idag arbetar jag som socialsekreterare inom barn och familj på Socialtjänsten i Tingsryds kommun, fem mil söder om Växjö. Min huvuduppgift är att följa upp insatser som placeringar av barn, kontaktfamiljer, kontaktpersoner samt öppenvårdsinsatser som hemterapeut och ungdomsbehandlare. Eftersom Tingsryd är en liten kommun har jag också förmånen att ibland arbeta med utredning av barn och unga samt faderskapsärenden.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det vanligaste svaret från socialsekreterare är nog att det är ett varierande arbete och det stämmer även för mig. Jag gillar samtalen och samarbetet med de familjer jag möter. Jag tycker det är kul att dokumentera och att jag kan planera den största delen av mitt arbete själv.

Hur har du nytta av din utbildning i ditt nuvarande yrkesliv?

– Det är svårt att plocka ut något specifikt. Jag upplever att på Socionomprogrammet lärde jag mig lite om mycket. Att söka och tillämpa information av olika slag och att dokumentera är praktiska exempel på hur jag har nytta av utbildningen i mitt arbete, men framför allt har utbildningen gett mig bra förutsättningar att kunna växla perspektiv, vilket är viktigt då det ibland är komplexa situationer och svåra beslut.

Vad vill du syssla med längre fram i livet?

– I framtiden vill jag antingen forska inom socialt arbete eller läsa till jurist.

Elin trivs med att få hjälpa människor att förändra sina liv

Elin Veenhuis arbetar som socialsekreterare i Västra Göteborg med försörjningsstöd. Ubildningen har, bland mycket annat, gett henne kunskap i att reflektera över och ifrågasätta sina egna tankar och föreställningar och kunna byta perspektiv.

Elin Veenhuis är uppvuxen i Småland, men bor i Göteborg sedan 2011. Hon gick Socionomprogrammet 2009-2013 och innan dess hade hon både studerat och jobbat på olika arbetsplatser. Efter att ha läst en KY-utbildning med inriktning mot de socialförsäkringar Försäkringskassan hanterar, arbetade hon bland annat på Försäkringskassan och även på Familjerätten.

– Med min bakgrund i Försäkringskassans socialförsäkringar hade ett intresse för det svenska välfärdssystemet växt fram. Tillsammans med ett intresse för den enskilda individen och sambandet mellan samhället och individen, fick det mig att känna att Socionomprogrammet var en passande utbildning för mig.

Kan du beskriva utbildningen du gick?

– Utbildningen började med en grundläggande kurs i vad socialt arbete är och vad det innebär. Efter det kom vi in på mer specifika inriktningar, såsom sociologi, psykologi, juridik och välfärdsstaten. Längre fram fick vi även välja inriktningskurser, till exempel barn och familj, funktionshinder och äldre.

– Vi hade även en praktiktermin som var väldigt lärorik, då vi fick komma ut i olika verksamheter och väva samman teori med praktik. C-uppsatsterminen var även den lärorik och utmanande, det var här jag kände att det började kännas som att jag läste på universitetet "på riktigt". Från C-uppsatsen och framåt, under den sista terminen med avancerade kurser, började jag tycka att det var extra roligt men också krävande att studera. Här blev vi utmanade i att väva ihop teori vi fått med oss under tidigare studier med våra egna analyser och reflektioner av det vi för tillfället jobbade med i de olika kurserna. Även de erfarenheter vi fått med oss från våra olika praktikplatser hade vi nytta av under den senare delen av utbildningen.

– Efter hand blev det tydligt för mig att första delen av utbildningen bestod i att samla på sig kunskap om så många olika perspektiv och inriktningar inom det sociala arbetet som möjligt, för att kunna implementera det i de senare kurserna och för att klara av den sista delen av utbildningen.

Var det något som var extra intressant under utbildningen?

– De kurser som handlade om det svenska välfärdssystemet, psykologin, samtalsövningar och ledarskapskursen (en av de avancerade kurserna) i slutet var det som var extra roligt och intressant, tyckte jag. Dels på grund av mitt personliga intresse, dels för att det var lärorikt och dels för att det var utmanande.

Vem ska läsa programmet, tycker du?

– Du som har ett intresse för hur välfärdssamhället är uppbyggt och som vill vara en del av det på något vis. Det som är så bra med att vara socionom är att man kan arbeta inom så många olika nivåer, från individnivå i direktkontakt med de människor som befinner sig inom välfärdssystemet på något vis, till strategisk nivå med planering och utveckling av våra välfärdssystem.

Vad arbetar du med idag?

– Idag arbetar jag som socialsekreterare i Västra Göteborg, Göteborgs stad. Jag arbetar med försörjningsstöd, där jag har en rehab-tjänst. Målgruppen för min tjänst är personer med psykisk ohälsa eller missbruk som står långt ifrån arbetsmarknaden. Mitt huvuduppdrag är att hjälpa de personer jag möter att nå egen försörjning i någon form. Jag samverkar mycket med andra välfärdsinstanser, till exempel andra enheter inom socialtjänsten, arbetsförmedling, försäkringskassa och hälso- och sjukvården. Självklart jobbar jag även med de personer som jag är ansvarig handläggare för, genom att stötta dem i det de behöver för att komma vidare i livet. Jag jobbar med motivation, vägledning, empowerment och ger dem stöd i det de behöver.

– Jag har under min tid på detta arbete fått vara delaktig i en utbildning som handlade om ett projekt om hur socialtjänsten och Försäkringskassan kan arbeta tillsammans för att stötta personer som är sjukskrivna men inte kan få någon sjukpenning, utan som uppbär försörjningsstöd. Jag har även varit delaktig i andra mindre projekt som varit aktuella på enheten.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med mitt jobb är att få träffa alla de fantastiska människor jag gör och att få hjälpa och stötta dem till att göra förändringar i sitt liv, för att få bättre livskvalitet.

– Jag tycker även att det är väldigt roligt med samverkan. Att få träffa andra professionella med andra arbetsgivare och roller är lärorikt och utvecklande. Det ger mig en ännu större förståelse för och kunskap om det svenska välfärdssystemet. Det ger mig även en större kunskap om hur brett mitt yrkesfält är och vad många olika arbeten man kan arbeta med som socionom.

Hur har du nytta av din utbildning i ditt nuvarande yrkesliv?

– Jag har haft stor nytta av den på många olika sätt, men mest framträdande är att jag har fått med mig en förståelse för att det alltid finns ett eller flera andra perspektiv än det jag ser vid första anblicken. Utbildningen har gett mig en kunskap i att reflektera över och ifrågasätta mina egna tankar och föreställningar, och gett mig kunskap i att kunna byta perspektiv.

Vad vill du syssla med längre fram i livet?

– Jag har alltid haft ett intresse för utveckling och förändring, både utveckling av mig själv i min profession men även av verksamheter jag befinner mig i. Jag skulle därför vilja jobba med utvecklingsfrågor på ett mer strukturellt plan än vad jag gör idag. Idag jobbar jag med utveckling och förändring på individnivå.

Mer om programmet

Både yrkespraktisk och vetenskaplig bildning

– Socionomprogrammet ger dig en överblick över komplexiteten i sociala problem och förbereder dig inför samarbete med människor som berörs och professioner som är inblandade i interventioner mot sociala problem, säger Angelika Thelin, programansvarig.

Du har möjlighet att fördjupa dig särskilt i det sociala arbetets koppling till funktionshinder, äldres livsvillkor, barn och familj, internationella frågor, kriminologi, missbruk, ekonomisk utsatthet eller migration och flyktingskap på grundnivå.

Varför ska jag söka till programmet?

– För att du vill få tillträde till arbeten som handlar om att utföra, undersöka och förändra samhällets insatser på individ-, grupp- eller samhällsnivå mot sociala problem. Du vill gå en utbildning som rymmer både yrkespraktisk och vetenskaplig bildning. Du vill lära dig om många olika aspekter av och perspektiv på människors livsvillkor och det sociala arbetets praktik. Du är helt enkelt intresserad av väldigt mycket som rör människors vardag i allmänhet och sociala utsatthet i synnerhet.

Vad kan jag som blivande student förvänta mig av programmet?

– Du kan förvänta dig att få en överblick över komplexiteten i sociala problem. Denna överblick förbereder dig inför samarbete med människor som berörs och professioner som är inblandade i interventioner mot sociala problem. Dessutom lägger socionomutbildningen grunden för möjligheten att ta del av forskning och söka vidare till forskarutbildning i socialt arbete. Du kommer att möta många lärare som själva bedriver forskning och tränas i att ta del av och skriva vetenskapliga texter.

Hur ser kopplingen till den praktiska verkligheten ut?

– Under utbildningen kommer du att möta det praktiska sociala arbetet genom studiebesök, att socionomer som är yrkesaktiva utanför akademin undervisar i programmet och en termins praktik. Dessutom kommer du att förberedas inför det praktiska sociala arbetet genom vad som kallas personlig och professionell utveckling – en del av utbildningen som handlar om att utveckla ett professionellt bemötande och förhållningssätt, självkännedom och empatisk förmåga i arbete mot sociala problem.

Vad kan jag arbeta med efter avslutad examen?

– Socionomer arbetar med förebyggande socialt arbete, behandlingsarbete, socialt förändringsarbete, handläggning, utvärdering och utveckling av social verksamhet, ofta i samverkan med andra verksamheter och professioner. Arbetsledning och organisering av sociala verksamheter är andra arbetsuppgifter för socionomer.

– Vanliga arbetsområden är socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, behandlingshem, socialt omsorgsarbete med äldre och personer med funktionsnedsättningar, kriminalvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, migrationsverk och andra statliga myndigheter.

Vad arbetar en socionom med?

Socionomers arbetsmarknad är bred och varierande och har under senare tid haft en tendens att breddas ytterligare. Arbetsmarknaden har under flera år varit god och man räknar med att efterfrågan på socionomer kommer att fortgå inom de närmaste åren.

Individ- och familjeomsorg

Kommunernas socialtjänst är det område som sysselsätter flest socionomer. Inom individ- och familjeomsorgen förekommer en mängd olika arbetsuppgifter. Arbetet består både av utredningar och behandlingsinsatser. Socionomer arbetar med försörjnings- och sysselsättningsfrågor, barn och ungdomars uppväxt och specifika behov, missbruk, förebyggande arbete, flyktingmottagande, familjerätt (vårdnad, umgänge, adoption, faderskap), familjehem. Inom individ- och familjeomsorgen finns även öppenvårdsarbete, gruppverksamheter, behandlingsarbete i öppen vård och en mängd projekt av olika slag. Arbetet präglas av ett omfattande samarbete med andra myndigheter och organisationer. I större kommuner är arbetet i regel mer specialiserat, medan en socionom i en mindre kommun arbetar över ett betydligt bredare område.

Funktionsnedsättning och funktionshinder

Inom området funktionshinder finns en mängd olika arbetsuppgifter. De brukare man arbetar med är personer i alla åldrar med psykiska, fysiska eller begåvningsmässiga funktionsnedsättningar. Stora arbetsområdena är myndighetsutövning och handläggning för att utreda behov och fatta beslut om olika slags stöd och service. Ett annat stort område är ledarskap för personalgrupper som ger stöd till personer med funktionsnedsättningar. Arbetsuppgifterna kan skilja sig mycket mellan olika kommuner beroende på graden av specialisering. Man kan t ex arbeta både som handläggare och chef i en del kommuner medan man i andra har en högre grad av specialisering både inom ledarskap och myndighetsutövning. Allt arbete inom området kräver omfattande samarbete med brukare, närstående, andra myndigheter och organisationer.

Äldreomsorg

Även inom äldreomsorgen finns en mängd olika arbetsuppgifter. De brukargrupper man arbetar med är äldre personer. De två stora arbetsområdena är dels myndighetsutövning och handläggning för att utreda behov och fatta beslut om olika slags insatser. Ett annat område är ledarskap för personalgrupper som ger insatser till äldre. Arbetsuppgifterna kan skilja sig mycket mellan olika kommuner beroende på graden av specialisering. Man kan t ex arbeta både som handläggare och chef i en del kommuner medan man i andra har en högre grad av specialisering både inom ledarskap och myndighetsutövning. Allt arbete inom äldreområdet kräver omfattande samarbete med äldre, närstående, andra myndigheter och organisationer.

Hälso- och sjukvård

Inom hälso- och sjukvården arbetar kuratorer inom olika verksamhetsområden; somatisk vård, akutmottagning, psykiatrisk vård (både sluten- och öppenvård), rehabilitering, habilitering, primärvård mm. Kuratorn ingår ofta i ett team tillsammans med andra yrkesgrupper, såsom sjuksköterskor och läkare. Arbetets inriktning varierar stort och styrs mycket av patienternas sjukdom och sociala situation. Kuratorer arbetar även med grupper av patienter, har kontakter med närstående, samarbetar med andra myndigheter och organisationer och handleder annan personal inom verksamheten.

Skola

Kommuner anställer skolkuratorer som oftast är socionomer. Det sociala arbetet inom skolan kan vara inriktat mot enskilda elever, grupper och hela klasser. Arbetet består även av handledning till lärare, kontakter med föräldrar, medverkan vid föräldramöten och undervisning i sociala frågor. Här finns en stor variation i arbetssätt och inriktning. Arbetet innehåller både förebyggande arbete och behandlingsinsatser. Skolkuratorn arbetar i team samt har oftast ett nära samarbete med andra myndigheter såsom socialtjänst, polis och fritidsförvaltning. Kuratorer/socionomer arbetar även inom högskolor/universitet, vuxenutbildning, särskolor och folkhögskolor.

Kriminalvård

Socionomer arbetar inom frivården, på anstalter och på häkten. Det övergripande målet är att förebygga återfall i kriminalitet. Arbetsuppgifterna består av bl a av samtal och kontakter med enskilda klienter, gruppverksamheter, samarbete med andra myndigheter och organisationer samt sociala utredningar. Frivårdens socionomer utför planering och upplägg av samhällstjänst och fotboja samt följer upp eventuella föreskrifter. De medverkar även i planering och uppföljning av kontraktsvård.

Migrationsverket

Inom Migrationsverkets olika enheter arbetar socionomer tillsammans med andra yrkesgrupper med ansökningar från asylsökande som själva har tagit sig till Sverige. Man erbjuder asylsökande bostad och organiserar verksamhet för dem under väntetiden. Migrationsverket bistår även vid återvändande till hemlandet. De tar också ut och för över kvotflyktingar. Arbetet inom Migrationsverket kräver ett omfattande samarbete med andra myndigheter och verksamheter lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Försäkringskassa

Socionomer inom försäkringskassan arbetar huvudsakligen med rehabiliteringsutredningar och insatser som syftar till att den försäkrade ska kunna återgå till arbete. Handläggaren på försäkringskassan har samordningsansvaret för de olika rehabiliteringsinsatserna. Man har ett nära samarbete med andra myndigheter, organisationer och företag. Inom försäkringskassan arbetar man även med pensions- och bidragsfrågor och andra former av ersättningar.

Arbetsmarknadsområdet

Socionomer inom Arbetsmarknadsverket arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering, introduktion till arbetsmarknaden, platsförmedling, arbetsvägledning, utbildning, personal- och organisationsutveckling. Man har omfattande samarbete med andra myndigheter och verksamheter, såsom socialförvaltning, försäkringskassa, sjukvård, privata och offentliga arbetsgivare.

Institutionsvård

Det finns en mängd olika institutioner för barn, ungdomar, vuxna och familjer och för personer med specifik problematik. Institutionerna kan drivas av kommuner, staten (Statens institutionsstyrelse, SIS), privata företag, stiftelser och frivilliga organisationer. Socionomernas arbetsuppgifter inom institutionerna varierar och kan bestå av behandlingsarbete, utredningsarbete, yttranden, arbetsledning och samverkan av olika slag. Problematiken kan vara missbruk, kriminalitet, psykiska problem, övergrepp samt social utsatthet.

Frivilligt socialt arbete

Socionomer arbetar inom organisationer som huvudsakligen drivs av frivillig arbetskraft exempelvis inom Röda Korset, Stadsmissionen, Kvinnojourer och Mansjourer. De har även arbeten inom Svenska kyrkan och andra trossamfund.

Personalarbete

Socionomer kan arbeta på personalavdelningar, både inom offentliga organisationer och privata företag. Arbete som enhetschef eller områdeschef inom äldreomsorgen och funktionsnedsättningsområdet medför oftast ett personalansvar och därmed sammanhängande uppgifter.

Internationellt socialt arbete

Socionomer har också möjlighet att arbeta internationellt. De kan söka ordinarie tjänster inom det sociala området i respektive land. Dessutom finns det möjlighet för socionomer att arbeta internationellt via organisationer som SIDA, Rädda barnen, Röda Korset samt andra globalt arbetande organisationer.

Många möjligheter

Socionomer arbetar även som

• socialkonsulenter

• familjerådgivare • psykoterapeuter • handledare, enskilt och i grupp För dessa tjänster krävs olika påbyggnadsutbildningar och flerårig erfarenhet från socialt arbete. Det förkommer att socialkonsulenter tar emot studenter i praktik, men inom familjerådgivning, terapi och handledning bedöms arbetsuppgifterna alltför kvalificerade för verksamhetsförlagd utbildning

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar