Socionomprogrammet

210 hp

Socionom är ett yrke som passar dig som är intresserad av såväl människor som samhällsfrågor. Som socionom möter du människor i olika skeden av livet.

För socionomexamen ska du som student visa kunskap och förmåga som krävs för självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Huvudområdet för socionomprogrammet är socialt arbete, i programmet ingår även juridik. I socionomprogrammet ingår en termins handledd verksamhetsförlagd utbildning på arbetsplatser som är relevanta för socialt arbete. Du får också möjlighet till kortare fältstudier och/eller en termins studier utomlands.

Socionomprogrammet är en utbildning på grundnivå, som avslutas med en termin på avancerad nivå. Du kan ansöka om en socionomexamen efter 3,5 års fullgjorda studier. Socionomprogrammet är en professionsutbildning som lägger grund för såväl yrkesverksamhet som för fortsatta akademiska studier i socialt arbete till magister-, master- och doktorsexamen.

Karriär

Vanliga arbetsområden för socionomer är socialtjänst, hälso-och sjukvård, skola, behandlingshem, socialt omsorgsarbete med äldre och personer med funktionsnedsättningar, frivilligorganisationer, kriminalvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, migrationsverk och andra statliga myndigheter.

Examen

Socionomexamen. Efter 3 års studier på programmet kan du ansökan om Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Socialt arbete.

Studenter berättar

Elin Johansson

Elin fick extrajobb genom sin praktikplats

Elin Johansson från Vickleby har tidigare arbetat som personlig assistent. För henne är en examen från Socionomprogrammet en viktig pusselbit på vägen mot drömjobbet som enhetschef inom äldreomsorgen.

Att få jobba med människan i centrum och att läsa en mångfacetterad utbildning med möjlighet att söka olika sorters jobb lockade Elin att söka programmet.

– Det som är så intressant med programmet är att människan är i fokus och att jag har fått lära mig mer om hur globala strukturer fungerar och även påverkar den enskilde individen. Det är också kul att det finns möjlighet att nischa sig genom både praktik och sista årets valbara kurser.

Har gjort praktik i Kalmar och i Bethlehem i Palestina

Elin tycker det är viktigt att investera i sig själv, i sin kompetens och i sina framtidsmål och därför har hon också tagit chansen att göra praktik både i Kalmar och i Bethlehem i Palestina.

– I Kalmar gjorde jag praktik hos tre enhetschefer inom äldreomsorgen i Kalmar kommun, något som jag trivdes mycket bra med. Jag gjorde också en fem veckor lång praktik i Bethlehem i Palestina. Tillsammans med min handledare i Palestina skräddarsydde vi studiebesök efter vad jag ville lära mig mer om. Under mina studiebesök undersökte jag och skrev en rapport gällande: kulturellt och kontextuellt relevant socialt arbete och socialt arbete under ockupation. Utöver kunskapen jag fick på studiebesöken medförde praktiken erfarenheter som gör att jag numera är orädd inför nya utmaningar och att jag har fått en stor empatisk förmåga och en bred inblick i hur olika interventioner utförs, från individ till samhällsnivå.

Fick extrajobb genom praktiken

Att göra praktik är också något som Elin tycker är viktigt eftersom det kan leda till något mer än erfarenhet och rena ämneskunskaper. I Elins fall ledde det till ett extrajobb som också råkar vara hennes drömjobb.

– Just nu är mitt drömjobb att jobba som enhetschef inom äldreomsorgen och idag arbetar jag extra som just det. Extrajobbet fick jag genom praktiken i Kalmar och det är faktiskt så att de flesta av mina klasskamrater idag också jobbar på sina gamla praktikplatser. 

Tidigare studenter berättar

"Samtalen och mötena med familjerna är inspirerande"

Bra förutsättningar att kunna växla perspektiv är en av de lärdomar Katarina Röed bär med sig från socionomprogrammet – en viktig egenskap i hennes arbete som socialsekreterare inom barn och familj.

Katarina Röed är 29 år, kommer ifrån Åseda i Småland och bor i Växjö. Innan studierna arbetade hon som vårdbiträde inom äldreomsorgen och som personlig assistent för personer med neuropsykiatriska diagnoser.

– Jag har även arbetat i Australien, Tjeckien, England och på Nya Zeeland. Då som städerska, engelsklärare, au-pair och hästskötare i galoppstall. Innan jag började på socionomprogrammet läste jag 30 hp sociologi och 7,5 hp arbetsrätt på Linnéuniversitetet.

Vad fick dig att välja just detta program?

– Jag läste socionomutbildningen 2011-2014 och det fanns flera anledningar till att jag valde just den. Jag hade jobbat utomlands en del och tänkte att om jag ville bo utomlands igen skulle jag kunna välja andra jobb med människor än exempelvis au-pair. Jag betraktade också socionomutbildningen som en bred utbildning som gav många möjligheter.

– Under tiden jag arbetade som personlig assistent upplevde jag ofta att jag ville ha större möjligheter att påverka exempelvis organiseringen av och innehållet i arbetet. Jag funderade egentligen inte på att välja någon annan utbildning; det var människor jag ville arbeta med. Jag har även en nära vän som läst Socionomprogrammet och som arbetade inom socialtjänsten.

Hur var utbildningen du gick?

– Socionomprogrammet är en bred utbildning som är både yrkes- och forskningsförberedande. Socialt arbete är i fokus och vi studerade det bland annat i en historisk, politisk och juridisk kontext. Utbildningen ger en grund att stå på vad gäller olika teorier om och perspektiv på socialt arbete och sociala problem. Den ger även förutsättningar för att förhålla sig kritisk till metoder och aktuell forskning inom området.

– Under utbildningen var det framför allt juridiken, praktiken och uppsatsen som var extra intressant. Jag hade som sagt läst arbetsrätt tidigare och tyckte redan då att juridik var intressant och användbart. Under utbildningen upplevde jag juridiken som mer konkret än andra kurser och det fanns rätt eller fel i större utsträckning. Juridiken gav också en inblick i vad myndighetsutövning innebär. Reflektioner kring kunskap, makt, ansvar och etiska frågor. Att kunna slå upp och i viss grad även tolka lagtexter och andra juridiska källor tycker jag också är användbar kunskap i det privata livet.

– Min praktik gjorde jag på Nya Zeeland, på ett behandlingshem för barn mellan 5 och 12 år. Det var skönt att vara utomlands igen. Nya Zeeland valde jag dels för att de ligger långt fram i utvecklingen av det sociala arbetet och dels för att de talar engelska.

– Synsättet som rådde på behandlingshemmet passade väl överens med mina värderingar. Det handlade om att stärka barnens motståndskraft och bygga på deras egen förmåga. Människor betraktades som experter på sin egen situation och med rätt stöd kan de hitta lösningar. Nya Zeeland som land var också intressant. Det skiftande landskapet och befolkningen, som bestod av många olika nationaliteter. Det var framför allt intressant att följa hur olika institutioner i samhället arbetade för att bevara ursprungsbefolkningens kultur och stärka deras status i samhället.

– För mig var uppsatsterminen den roligaste och kanske mest krävande delen av utbildningen. Jag och min kurskamrat hade en mycket engagerad och duktig handledare. För första gången på utbildningen fick vi feedback på vårt arbete, vilket gjorde att vi hela tiden visste vad vi behövde bli bättre på. Det var givande att arbeta så nära någon som själv forskar och kunna diskutera innehåll, språkliga formuleringar, forskningsmetodik och analys.

Vem ska läsa programmet, tycker du?

– Du som är intresserad av och blir engagerad av att möta människor, organisera/styra en verksamhet eller vill ha många valmöjligheter i arbetslivet.

Vad arbetar du med idag?

– Idag arbetar jag som socialsekreterare inom barn och familj på Socialtjänsten i Tingsryds kommun, fem mil söder om Växjö. Min huvuduppgift är att följa upp insatser som placeringar av barn, kontaktfamiljer, kontaktpersoner samt öppenvårdsinsatser som hemterapeut och ungdomsbehandlare. Eftersom Tingsryd är en liten kommun har jag också förmånen att ibland arbeta med utredning av barn och unga samt faderskapsärenden.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det vanligaste svaret från socialsekreterare är nog att det är ett varierande arbete och det stämmer även för mig. Jag gillar samtalen och samarbetet med de familjer jag möter. Jag tycker det är kul att dokumentera och att jag kan planera den största delen av mitt arbete själv.

Hur har du nytta av din utbildning i ditt nuvarande yrkesliv?

– Det är svårt att plocka ut något specifikt. Jag upplever att på Socionomprogrammet lärde jag mig lite om mycket. Att söka och tillämpa information av olika slag och att dokumentera är praktiska exempel på hur jag har nytta av utbildningen i mitt arbete, men framför allt har utbildningen gett mig bra förutsättningar att kunna växla perspektiv, vilket är viktigt då det ibland är komplexa situationer och svåra beslut.

Vad vill du syssla med längre fram i livet?

– I framtiden vill jag antingen forska inom socialt arbete eller läsa till jurist.

Mer om programmet

Både yrkespraktisk och vetenskaplig bildning

– Socionomprogrammet ger dig en överblick över komplexiteten i sociala problem och förbereder dig inför samarbete med människor som berörs och professioner som är inblandade i interventioner mot sociala problem, säger Angelika Thelin, programansvarig.

Du har möjlighet att fördjupa dig särskilt i det sociala arbetets koppling till funktionshinder, äldres livsvillkor, barn och familj, internationella frågor, kriminologi, missbruk, ekonomisk utsatthet eller migration och flyktingskap på grundnivå.

Varför ska jag söka till programmet?

– För att du vill få tillträde till arbeten som handlar om att utföra, undersöka och förändra samhällets insatser på individ-, grupp- eller samhällsnivå mot sociala problem. Du vill gå en utbildning som rymmer både yrkespraktisk och vetenskaplig bildning. Du vill lära dig om många olika aspekter av och perspektiv på människors livsvillkor och det sociala arbetets praktik. Du är helt enkelt intresserad av väldigt mycket som rör människors vardag i allmänhet och sociala utsatthet i synnerhet.

Vad kan jag som blivande student förvänta mig av programmet?

– Du kan förvänta dig att få en överblick över komplexiteten i sociala problem. Denna överblick förbereder dig inför samarbete med människor som berörs och professioner som är inblandade i interventioner mot sociala problem. Dessutom lägger socionomutbildningen grunden för möjligheten att ta del av forskning och söka vidare till forskarutbildning i socialt arbete. Du kommer att möta många lärare som själva bedriver forskning och tränas i att ta del av och skriva vetenskapliga texter.

Hur ser kopplingen till den praktiska verkligheten ut?

– Under utbildningen kommer du att möta det praktiska sociala arbetet genom studiebesök, att socionomer som är yrkesaktiva utanför akademin undervisar i programmet och en termins praktik. Dessutom kommer du att förberedas inför det praktiska sociala arbetet genom vad som kallas personlig och professionell utveckling – en del av utbildningen som handlar om att utveckla ett professionellt bemötande och förhållningssätt, självkännedom och empatisk förmåga i arbete mot sociala problem.

Vad kan jag arbeta med efter avslutad examen?

– Socionomer arbetar med förebyggande socialt arbete, behandlingsarbete, socialt förändringsarbete, handläggning, utvärdering och utveckling av social verksamhet, ofta i samverkan med andra verksamheter och professioner. Arbetsledning och organisering av sociala verksamheter är andra arbetsuppgifter för socionomer.

– Vanliga arbetsområden är socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, behandlingshem, socialt omsorgsarbete med äldre och personer med funktionsnedsättningar, kriminalvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, migrationsverk och andra statliga myndigheter.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Sjöfartshögskolan i Kalmar