Speciallärarprogrammet

Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling 90 hp

Som speciallärare ska du kunna leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att möta behoven hos alla elever.

I speciallärarens yrkesroll ingår att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar samt analysera svårigheter i olika lärmiljöer, främst på individnivå men även på grupp- och organisationsnivå. Utbildningen ska utveckla din speciallärarroll och lägger stor vikt vid förebyggande åtgärder och särskild träning av elever i behov av särskilt stöd. Du får också lära dig att praktiskt arbeta med IKT för att kompensera olika inlärningssvårigheter.

Utbildningen består av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och olika slag av arbets- och examinationsuppgifter som oftast är verksamhetsanknutna.

Studierna bedrivs på 67 procents fart där i regel två dagar varannan vecka är förlagda till Campus Växjö. Delar av utbildningen samläses med blivande specialpedagoger, vilket underlättar ett framtida samarbete för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling

Specialiseringen mot språk-, skriv-, och läsutveckling, ger dig som speciallärare kunskaper om barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling. I utbildningen utvecklar du ett vetenskapligt förhållningssätt, men även din förmåga att kritiskt granska både erfarenhetsbaserad och teoretisk kunskap. Du möter forskning från både det specialpedagogiska fältet och från fältet språk-, skriv- och läsutveckling. Att utveckla lärmiljöer och kvalitet i språk-, skriv och läsundervisning är centralt i utbildningen.

Som speciallärare kommer du att arbeta med att göra pedagogiska utredningar, utforma och genomföra extra anpassningar, särskilda stödinsatser och åtgärdsprogram varför detta också är en viktig del av utbildningen. Andra delar av utbildningen är att du förbereds i rollen som kvalificerad samtalspart i frågor som rör språk-, skriv- och läsutveckling, att vara en utvecklare av kvalitet i lärmiljöer samt att kunna samverka med andra professioner inom och utom den pedagogiska verksamheten.

Karriär

Som speciallärare driver du utvecklingen av det pedagogiska och didaktiska arbetet genom att möta elever i behov av särskilt stöd. Utifrån din yrkeserfarenhet och ditt professionella och vetenskapliga förhållningssätt arbetar du på individ-, grupp- och organisationsnivå, så som uppdraget kräver.

Examen

Speciallärarexamen.

Studenter berättar

Kerstin och Jitka

"Styrkan är att vi läser tillsammans"

Kerstin Söderberg och Jitka Gullstrand är två studenter som vt-15 går sin sista del i utbildningen till specialpedagog respektive speciallärare och som har valt sin utbildning utifrån ett starkt engagemang för specialpedagogiska frågor.

Specialpedagogik är ett komplext område där det inte finns några givna svar eftersom man arbetar med elever och personal och på olika nivåer.
– Från början kom jag nog hit till utbildningen för att jag trodde att jag skulle få svar på alla mina frågor, men det är nog snarare så att jag har skapat fler frågor, säger Jitka. Men det tycker jag är bra för det är så det fungerar ute i verksamheten, fortsätter hon. Utbildningen har varit en mental resa som gett mig ett nytt sätt att tänka kring de frågor som jag hade med mig. Det vi lär oss under utbildningen är ett professionellt förhållningssätt med fokus på de situationer som uppstår i mötet med barn och elever i behov av särskilt stöd och jag märker att det som tidigare var min magkänsla numera är underbyggt med teorier och modeller som jag lärt mig under utbildningen.

– Det här är min andra speciallärarutbildning säger Kerstin. Jag har tidigare läst specialiseringen mot matematikutveckling och tyckte att den var bra så därför valde jag att även läsa specialiseringen mot språk-skriv-och läsutveckling vid Linnéuniversitetet. Först och främst var det innehållet i utbildningarna som gjorde mig intresserad men också upplägget. Ungefär varannan vecka är vi på plats på universitetet och har där föreläsningar och seminarium. Det ger oss helt andra möjligheter att diskutera och ventilera det vi läser än om vi hade gått en distansutbildning med ett fåtal fysiska träffar. Utbildningen har gett mig kunskaper som gör att jag känner mig starkare och tryggare i min yrkesroll och jag kan se mitt värde som speciallärare. Det i sin tur ger mig modet att våga testa nya saker tillsammans med mina elever, fortsätter Kerstin.

Jitka och Kerstin är överens om att en av styrkorna med de två utbildningarna är att specialpedagoger och speciallärare samläser många av kurserna.
– Det skapar en bra förståelse för hur det andra yrket fungerar och vilken nytta vi kan ha av varandra när vi sedan kommer ut i våra verksamheter i nya yrkesroller. Båda yrkena kräver att man kan anlysera olika situationer och miljöer för att stödja barn och elever i deras möjligheter till likvärdig utbildning och de anser båda att detta är viktigt. Under utbildningen får man ett fantastiskt nätverk genom att man får träffa andra som arbetar inom samma verksamhetsområde som man själv gör men också inom andra verksamhetsområden, avslutar Jitka och Kerstin.

I förskolans och skolans verksamhet finns det idag ett stort behov av utbildade specialpedagoger och speciallärare och Jitka och Kerstin pekar på behovet av att kommuner och deras rektorer skapar villkor så att fler lärare inom förskola och skola har möjlighet att utbilda sig till specialpedagog eller speciallärare.

Mer om programmet

Vilken nytta har rektor av specialpedagog och speciallärare?

Staffan Johnson är rektor på Lillestadsskolan i Växjö. Nedan berättar han vilken nytta han ser med speciallärare och specialpedagoger i skolan.

En speciallärare/specialpedagog ingår i elevhälsoteamet som tillsammans med rektor, skolsköterska, skolpsykolog och kurator, arbetar med elevhälsofrågor i ett helhetsperspektiv. Men också på individnivå.

En bra speciallärare/specialpedagog är oerhört värdefull i elevhälsoarbetet. I ett väl fungerande elevhälsoteam kan specialläraren/specialpedagogen ha en handledande roll. Specialläraren/specialpedagogen kan inte lösa alla problem själv. I arbetet med eleven kan specialläraren/specialpedagogen visa läraren hur man kan arbeta med eleven så att man uppnår bästa resultat. Läraren kan sedan involvera dessa tankar i sin egen undervisning.

I elevhälsoteamet talar vi om på vilka olika nivåer eleverna kan ha problem. Individ-, grupp-, eller organisationsnivå. I de diskussionerna är specialläraren/specialpedagogen mycket viktig, eftersom han/hon kan se situationen från ett annat perspektiv utifrån.

Vid planering av skolans organisation deltar speciallärare/specialpedagog och för elevens talan. Det är viktigt med en organisation som tar till vara elevens behov, både den som har särskilda behov och den som redan har kommit långt men behöver stöd för att komma ännu längre.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M