Speciallärarprogrammet

Specialisering mot utvecklingsstörning 90 hp

Som speciallärare ska du kunna leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att möta behoven hos alla elever.

I speciallärarens yrkesroll ingår att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar samt analysera svårigheter i olika lärmiljöer, främst på individnivå men även på grupp- och organisationsnivå. Utbildningen ska utveckla din speciallärarroll och lägger stor vikt vid förebyggande åtgärder och särskild träning av elever i behov av särskilt stöd. Du får också lära dig att praktiskt arbeta med IKT för att kompensera olika inlärningssvårigheter. Utbildningen består av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och olika slag av arbets- och examinationsuppgifter som oftast är verksamhetsanknutna. Studierna bedrivs på 67 procents fart där i regel två dagar varannan vecka är förlagda till Campus Växjö. Delar av utbildningen samläses med blivande specialpedagoger, vilket underlättar ett framtida samarbete för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Karriär

Som speciallärare driver du utvecklingen av det pedagogiska och didaktiska arbetet genom att möta elever i behov av särskilt stöd. Utifrån din yrkeserfarenhet och ditt professionella och vetenskapliga förhållningssätt arbetar du på individ-, grupp- och organisationsnivå, så som uppdraget kräver.

Examen

Speciallärarexamen.

Studenter berättar

Kerstin och Jitka

"Styrkan är att vi läser tillsammans"

Kerstin Söderberg och Jitka Gullstrand är två studenter som vt-15 går sin sista del i utbildningen till specialpedagog respektive speciallärare och som har valt sin utbildning utifrån ett starkt engagemang för specialpedagogiska frågor.

Specialpedagogik är ett komplext område där det inte finns några givna svar eftersom man arbetar med elever och personal och på olika nivåer.
– Från början kom jag nog hit till utbildningen för att jag trodde att jag skulle få svar på alla mina frågor, men det är nog snarare så att jag har skapat fler frågor, säger Jitka. Men det tycker jag är bra för det är så det fungerar ute i verksamheten, fortsätter hon. Utbildningen har varit en mental resa som gett mig ett nytt sätt att tänka kring de frågor som jag hade med mig. Det vi lär oss under utbildningen är ett professionellt förhållningssätt med fokus på de situationer som uppstår i mötet med barn och elever i behov av särskilt stöd och jag märker att det som tidigare var min magkänsla numera är underbyggt med teorier och modeller som jag lärt mig under utbildningen.

– Det här är min andra speciallärarutbildning säger Kerstin. Jag har tidigare läst specialiseringen mot matematikutveckling och tyckte att den var bra så därför valde jag att även läsa specialiseringen mot språk-skriv-och läsutveckling vid Linnéuniversitetet. Först och främst var det innehållet i utbildningarna som gjorde mig intresserad men också upplägget. Ungefär varannan vecka är vi på plats på universitetet och har där föreläsningar och seminarium. Det ger oss helt andra möjligheter att diskutera och ventilera det vi läser än om vi hade gått en distansutbildning med ett fåtal fysiska träffar. Utbildningen har gett mig kunskaper som gör att jag känner mig starkare och tryggare i min yrkesroll och jag kan se mitt värde som speciallärare. Det i sin tur ger mig modet att våga testa nya saker tillsammans med mina elever, fortsätter Kerstin.

Jitka och Kerstin är överens om att en av styrkorna med de två utbildningarna är att specialpedagoger och speciallärare samläser många av kurserna.
– Det skapar en bra förståelse för hur det andra yrket fungerar och vilken nytta vi kan ha av varandra när vi sedan kommer ut i våra verksamheter i nya yrkesroller. Båda yrkena kräver att man kan anlysera olika situationer och miljöer för att stödja barn och elever i deras möjligheter till likvärdig utbildning och de anser båda att detta är viktigt. Under utbildningen får man ett fantastiskt nätverk genom att man får träffa andra som arbetar inom samma verksamhetsområde som man själv gör men också inom andra verksamhetsområden, avslutar Jitka och Kerstin.

I förskolans och skolans verksamhet finns det idag ett stort behov av utbildade specialpedagoger och speciallärare och Jitka och Kerstin pekar på behovet av att kommuner och deras rektorer skapar villkor så att fler lärare inom förskola och skola har möjlighet att utbilda sig till specialpedagog eller speciallärare.

Mer om programmet

Vilken nytta har rektor av specialpedagog och speciallärare?

Staffan Johnson är rektor på Lillestadsskolan i Växjö. Nedan berättar han vilken nytta han ser med speciallärare och specialpedagoger i skolan.

En speciallärare/specialpedagog ingår i elevhälsoteamet som tillsammans med rektor, skolsköterska, skolpsykolog och kurator, arbetar med elevhälsofrågor i ett helhetsperspektiv. Men också på individnivå.

En bra speciallärare/specialpedagog är oerhört värdefull i elevhälsoarbetet. I ett väl fungerande elevhälsoteam kan specialläraren/specialpedagogen ha en handledande roll. Specialläraren/specialpedagogen kan inte lösa alla problem själv. I arbetet med eleven kan specialläraren/specialpedagogen visa läraren hur man kan arbeta med eleven så att man uppnår bästa resultat. Läraren kan sedan involvera dessa tankar i sin egen undervisning.

I elevhälsoteamet talar vi om på vilka olika nivåer eleverna kan ha problem. Individ-, grupp-, eller organisationsnivå. I de diskussionerna är specialläraren/specialpedagogen mycket viktig, eftersom han/hon kan se situationen från ett annat perspektiv utifrån.

Vid planering av skolans organisation deltar speciallärare/specialpedagog och för elevens talan. Det är viktigt med en organisation som tar till vara elevens behov, både den som har särskilda behov och den som redan har kommit långt men behöver stöd för att komma ännu längre.

Vanliga frågor

Vad är det för skillnad på speciallärare och specialpedagog?

Utbildningen till Speciallärare kompletterar din lärarexamen och ger dig förutsättningar för kvalificerad yrkesutövning inom området språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling eller utvecklingsstörning.

Utbildningen till Specialpedagog ger dig kvalificerade kunskaper om hur du arbetar med att undanröja sådant som försvårar eller hindrar barns/elevers lärande och utveckling i olika lärmiljöer. Det handlar om att arbeta förebyggande, att genomföra pedagogiska utredningar som ser barnet och dess situation på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Specialllärare och specialpedagoger samläser under delar av utbildningen. Det innebär att studerande från båda programmen läser vissa gemensamma kurser med gemensamt innehåll, som den studerande själv riktar mot valt program eller specialisering. Under utbildningen möts de studerande bland annat i mentorsgrupper med syfte att skapa förståelse för och kunskap om varandras professioner.

Vad är skillnaden att läsa ett program kontra fristående kurser?

Programmen leder fram till en speciallärar-/specialpedagogexamen, vilket är en professionsutbildning till skillnad från fristående kurser.

Vad betyder avancerad nivå i denna professionsutbildning?

Avancerad nivå handlar om att utifrån ett vetenskapligt perspektiv fördjupa och problematisera den pedagogiska praktiken. För att vara behörig till ett program på avancerad nivå ska man som regel ha en examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng. Vad det gäller särskild behörighet se fråga om vilka förkunskapskraven är.

Vilka är förkunskapskraven?

Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå.

  • Särskild behörighet: Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen.
  • Tre års relevant yrkeserfarenhet på minst halvtid efter erhållen lärarexamen. (Se vidare under frågor om yrkeserfarenhet.)
  • Svenska B/Svenska 2 och 3 alternativt Svenska som andraspråk 2 och 3
  • Engelska A/Engelska 5 eller Engelska B/Engelska 6

För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling krävs dessutom att den tidigare avlagda examen omfattar minst 22,5 hp i svenska eller inom området språk-, skriv- och läsutveckling eller annan lärarexamen kompletterad med motsvarande kunskaper.

För specialisering mot matematikutveckling krävs dessutom att den tidigare avlagda examen omfattar minst 22,5 hp i matematik eller inom kunskapsområdet matematikutveckling eller annan lärarexamen kompletterad med motsvarande kunskaper.

Vilken typ av yrkeserfarenhet ska redovisas?

Minst tre års dokumenterad relevant yrkeserfarenhet omfattande minst halvtid som pedagog efter avlagd examen.
Exempelvis ska specialpedagoger ha arbetat i en pedagogisk verksamhet och haft pedagogiskt ansvar under minst tre år på halvtid efter erhållet examensbevis.
För specialiseringarna matematikutveckling och språk-, skriv- och läsutveckling så innebär det att man måste ha undervisat i matematik respektive svenska under minst tre år på halvtid efter erhållet examensbevis.

Hur redovisar jag yrkeserfarenheten och vart skickar jag intyget?

Yrkeserfarenheten redovisas genom ett intyg från arbetsgivaren. Tänk på att ett anställningsbevis inte räcker som underlag då det inte är ett bevis på att du faktiskt arbetat. Du kan själv ladda upp dina dokument på Mina sidor via antagning.se. Har du inte möjlighet att göra det så går det lika bra att skicka dem via posten till adressen här under. Skicka inga originalpapper!
Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund

Jag har sökt utbildning tidigare, finns mina dokument kvar i antagningssystemet?

De meriter som registrerats och som du ser på Mina sidor behöver du inte ladda upp på Mina sidor/skicka in via posten.
Däremot intyg om yrkeserfarenheten måste du ladda upp/skicka in via posten på nytt!

När får man antagningsbesked?

Den 12 juli kommer det första antagningsbeskedet med svarskrav och det är viktigt att tacka ja till erbjuden studieplats före den 29 juli annars stryks du som sökande till utbildningen. Det andra antagningsbeskedet kommer den 3 augusti. Detta andra antagningsbesked behöver du inte svara på.

Vad betyder det att läsa i 67%-takt på distans?

Det innebär att man förväntas lägga ner ca 27 timmar i veckan på sina studier och att man läser 20 högskolepoäng (hp) per block (ett block motsvarar i stort sett en termin.)

Kan man arbeta heltid (100%) när man läser programmet?

Nej, det är inte att rekommendera. Det är dock värdefullt - och i en del uppgifter nödvändigt - att ha en förankring i den pedagogiska praktiken. Ett riktmärke kan vara att värna om undervisningsfri tid alla torsdagar och fredagar.

När startar utbildningen?

Linnéuniversitetet har programstart på hösten (hösttermin).
Ni som påbörjar utbildningen HT16 kommer att ha första träffen fredagen den 26 augusti, vilket avviker något från den formella terminstidens början.

Vilka är terminstiderna för läsåret 2016/17?

Höstterminen: 29/8 – 15/1 2016
Vårtermin: 16/1 – 4/6 2017

På vilka dagar ligger träffarna och hur ofta är de?

Vid Linnéuniversitetet genomförs utbildningen med obligatoriska träffar i Växjö, varannan vecka, torsdag-fredag (med enstaka undantag), och om du påbörjar utbildningen HT2016 så gäller jämna veckor. Starttid på torsdagar är 10.15, och sluttid på fredagar är 16.00.

Kan jag söka studiemedel hos CSN?

Ja, du kan söka studiemedel. När du söker studiemedel ska du fylla i att du söker för 75% studietakt. I speciallärar- och specialpedagogprogrammen läser du 20 hp per termin och formellt krävs det att man läser 22,5 hp per termin för att erhålla ersättning för 75% studietakt, men CSN gör en omräkning då poängen ligger så nära gränsen. Dvs du får utbetalt ersättning för 75% studietakt under 18 veckor (terminen är formellt 20 veckor). Tänk på att söka CSN för två terminer i taget!

Hur fungerar det om jag vill tillgodoräkna mig kurser som jag har läst tidigare?

Kurser som du läst vid andra svenska eller utländska lärosäten kan du ansöka om att få tillgodoräkna dig inom ditt program. Du kan ansöka om att få tillgodoräkna dig avslutade kurser eller avslutade delmoment inom en kurs. Till ansökan skall du bifoga kursplan och resultatintyg för den kurs/-er du vill ansöka om. När du ansökt gör ämnesansvarig en bedömning om dina kurser motsvarar de som ingår i ditt program. Det är bra om du ansöker om tillgodoräknande i så god tid som möjligt. Du måste dock vara antagen student för att kunna göra en ansökan om tillgodoräknande. Observera också att om du fått en eller flera kurser tillgodoräknade kan det påverka ditt studiemedel eftersom du då inte kommer att studera på heltid. Ofullständig ansökan kan medföra försenad handläggning och/eller avslag. Programmet ges på avancerad nivå, vilket betyder att kurser på grundnivå med vissa undantag inte tillgodoräknas.
Blankett för ansökan om tillgodoräknande hittar du här.

Vad står i examensbeviset?

Efter avslutat program ansöker du själv om examensbevis. Vad som står i examensbeviset baserar sig på vilket program/ grundutbildning och specialisering du läst. Du kan ta del sv Skolverkets information gällande behörighet för särskild stöd här.

Jag vill läsa via lärarlyftet II till speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning. Hur gör jag?

Jag vill läsa via lärarlyftet till speciallärare med specialisering mot matematikutveckling eller språk-, skriv- och läsutveckling. Hur gör jag? Läs mer om Speciallärarutbildning med specialisering mot matematikutveckling eller språk-, skriv- och läsutveckling inom Lärarlyftet HT 2016 här.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken