Turism och hållbarhet, masterprogram

120 hp

Är du intresserad av turism och hållbar utveckling? Vill du fördjupa dina kunskaper i hur man utvärderar turism och planerar för framtida turism i perspektiv av hållbarhet?

Det första året av programmet läser du gemensamt med de som går magisterprogrammet i turismvetenskap, inriktning hållbarhet. Den första terminen inleds med turismvetenskap som knyter an till aktuell ämnesteori och forskning. Därefter behandlas turism i perspektiv av sociala, kulturella, politiska, miljömässiga, ekonomiska aspekter av hållbarhet. Terminen avslutas med en individuell fördjupning som anpassas efter individuella förutsättningar och behov.

Under den andra terminen får du utveckla dina färdigheter och förhållningssätt inom analys, planering och utvärdering av turism i perspektiv av hållbarhet, och du avslutar med valbara kurser om 15 hp, alternativt ett examensarbete med en egen vald specialisering inom hållbarhetsområdet. Den tredje terminen utgörs av valbara kurser om 30 hp och möjliggör därmed en hel termins utlandsstudier.

Programmet avslutas med ett forskningsinriktat examensarbete om 30 hp (alternativt 15 hp examensarbete samt 15 hp valbara kurser).

Karriär

Inom den stora turismsektorn finns ett växande behov av kvalificerade kompetenser i att utvärdera, analysera och planera för turism och turismrelaterade verksamheter i ett hållbarhetsperspektiv. Programmet ger sådana kompetenser och förbereder för kvalificerade arbetsuppgifter inom privat såväl som offentlig verksamhet.

Examen

Filosofie masterexamen med inriktning mot hållbarhet, Huvudområde: Turismvetenskap

Mer om programmet

Omvärldskontakter

Utbildningen är verksamhetsanknuten och erbjuder studenter möjligheter till kvalificerade utredningsuppgifter och utredningsuppdrag som genomförs i form av projekt och examensarbeten. Samverkan med det omgivande samhället är institutionaliserat genom att avnämare och intressenter är knutna till programmet. På detta sätt säkerställs ett verksamhetsnära inflöde av förslag till utredningar och projekt som handlar om att analysera, planera och utvärdera turism i perspektiv av hållbarhet.

Utlandsstudier

Programmet ger möjligheter att på egen hand genomföra utlandsstudier under en hel termin (termin 3). Dessa kan göras inom ramen för det samlade utbud av avtal med utländska universitet som finns inom Linnéuniversitetet, eller genom att studenter på annat sätt organiserar sin utbildning vid utländskt lärosäte. Utlandsstudierna planeras i samråd mellan student och programansvarig.

Perspektiv i utbildningen

Programmets hållbarhetsinriktning utgör även grund för arbetet med följande perspektiv i utbildningen. Hållbar utveckling uppmärksammas genomgående i analys av, och planering för, hållbarhet. Därutöver problematiseras politiska och vetenskapliga aspekter av hållbarutveckling i samtliga kurser.

Genus används som grundläggande kategori i turismvetenskaplig ämnesteori och genusteori behandlas i anslutning till vetenskapsteori och forskningsmetodologi. Genusaspekter av social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet ingår som en integrerad del i alla arbeten som handlar om att analysera eller planera för turism.

Mångfald uppmärksammas genom klassiska samhällsvetenskapliga begrepp som etnicitet, genus, klass, kultur, maktrelationer, etc, och som en del av grundläggande turism och turistteori. I utbildningen möter studenter en mängd olika uppfattningar och teorier om både vetenskap och hållbarhet, inklusive hållbar utveckling.

Internationalisering ges en praktisk förutsättning i och med att programmet ges på engelska och genom en medveten satsning att rekrytera internationella studenter med examen från utländska lärosäten. Vad gäller det internationella perspektivet i utbildningen så är det svårt att undvika en anglosaxisk prägling av turismvetenskaplig litteratur och forskning. Medvetna satsningar kommer att göras inom kurserna för att balansera eurocentriska, västerländska och koloniala perspektiv, något som även gäller när hållbarhet och hållbar utveckling behandlas.

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar