Turism och hållbarhet, masterprogram

120 hp

Är du intresserad av turism och hållbar utveckling? Vill du fördjupa dina kunskaper i hur man utvärderar turism och planerar för framtida turism i perspektiv av hållbarhet?

Det första året av programmet läser du gemensamt med de som går magisterprogrammet i turismvetenskap, inriktning hållbarhet. Den första terminen inleds med turismvetenskap som knyter an till aktuell ämnesteori och forskning. Därefter behandlas turism i perspektiv av sociala, kulturella, politiska, miljömässiga, ekonomiska aspekter av hållbarhet. Terminen avslutas med en individuell fördjupning som anpassas efter individuella förutsättningar och behov.

Under den andra terminen får du utveckla dina färdigheter och förhållningssätt inom analys, planering och utvärdering av turism i perspektiv av hållbarhet, och du avslutar med valbara kurser om 15 hp, alternativt ett examensarbete med en egen vald specialisering inom hållbarhetsområdet. Den tredje terminen utgörs av valbara kurser om 30 hp och möjliggör därmed en hel termins utlandsstudier.

Programmet avslutas med ett forskningsinriktat examensarbete om 30 hp (alternativt 15 hp examensarbete samt 15 hp valbara kurser).

Karriär

Inom den stora turismsektorn finns ett växande behov av kvalificerade kompetenser i att utvärdera, analysera och planera för turism och turismrelaterade verksamheter i ett hållbarhetsperspektiv. Programmet ger sådana kompetenser och förbereder för kvalificerade arbetsuppgifter inom privat såväl som offentlig verksamhet.

Examen

Filosofie masterexamen med inriktning mot hållbarhet, Huvudområde: Turismvetenskap

Internationella möjligheter

Undervisningen sker på engelska. På så vis förbereder du dig inte bara inför en nationell karriär, utan även inför en karriär i internationella sammanhang. Programmet tar även emot studenter från hela världen och det ger dig internationellt och mångkulturellt utbyte på hemmaplan. Ytterligare internationaliseringsmöjlighet ges genom en utlandstermin vid något av våra många partneruniversitet världen över.

Mer om programmet

Omvärldskontakter

Utbildningen är verksamhetsanknuten och erbjuder studenter möjligheter till kvalificerade utredningsuppgifter och utredningsuppdrag som genomförs i form av projekt och examensarbeten. Samverkan med det omgivande samhället är institutionaliserat genom att avnämare och intressenter är knutna till programmet. På detta sätt säkerställs ett verksamhetsnära inflöde av förslag till utredningar och projekt som handlar om att analysera, planera och utvärdera turism i perspektiv av hållbarhet.

Utlandsstudier

Programmet ger möjligheter att på egen hand genomföra utlandsstudier under en hel termin (termin 3). Dessa kan göras inom ramen för det samlade utbud av avtal med utländska universitet som finns inom Linnéuniversitetet, eller genom att studenter på annat sätt organiserar sin utbildning vid utländskt lärosäte. Utlandsstudierna planeras i samråd mellan student och programansvarig.

Perspektiv i utbildningen

Programmets hållbarhetsinriktning utgör även grund för arbetet med följande perspektiv i utbildningen. Hållbar utveckling uppmärksammas genomgående i analys av, och planering för, hållbarhet. Därutöver problematiseras politiska och vetenskapliga aspekter av hållbarutveckling i samtliga kurser.

Genus används som grundläggande kategori i turismvetenskaplig ämnesteori och genusteori behandlas i anslutning till vetenskapsteori och forskningsmetodologi. Genusaspekter av social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet ingår som en integrerad del i alla arbeten som handlar om att analysera eller planera för turism.

Mångfald uppmärksammas genom klassiska samhällsvetenskapliga begrepp som etnicitet, genus, klass, kultur, maktrelationer, etc, och som en del av grundläggande turism och turistteori. I utbildningen möter studenter en mängd olika uppfattningar och teorier om både vetenskap och hållbarhet, inklusive hållbar utveckling.

Internationalisering ges en praktisk förutsättning i och med att programmet ges på engelska och genom en medveten satsning att rekrytera internationella studenter med examen från utländska lärosäten. Vad gäller det internationella perspektivet i utbildningen så är det svårt att undvika en anglosaxisk prägling av turismvetenskaplig litteratur och forskning. Medvetna satsningar kommer att göras inom kurserna för att balansera eurocentriska, västerländska och koloniala perspektiv, något som även gäller när hållbarhet och hållbar utveckling behandlas.

Studenter berättar
 

 

"I get to combine my interests in travelling, tourism and sustainability"

Madeleine is originally from Germany and was drawn towards living in Sweden. Tourism and Sustainability was the perfect combination of her interest and the perfect reason to extend her stay in Sweden.

Why did you choose this programme?
In August 2016 I came to Sweden to live in work on a permaculture farm a little outside of Kalmar for two weeks. I ended up to stay there for 10 months. After this time, I still did not want to leave Sweden, however I realized that I wanted to go back to a city and start studying again. So, I started looking at Master Programs in Kalmar. That´s how I found the Tourism and Sustainability programme. I chose this programme because it seemed perfect to combine my interests in travelling, tourism and in a sustainable lifestyle.

What do you like about the programme?
I really like in the program that we look at many different areas when it comes to tourism. We started out to talk a lot about climate change and the future of the world as well as the future of tourism. I must say that made us all pretty depressed. But over time with more and more courses we found hope and saw that studying tourism and sustainability is really important. Studying tourism in connection with sustainability is quite new so there is still a lot to discover. That makes it so exciting.

What does your future plans look like?
I don´t plan to much in my life. I realized that plans always change and new doors open every day. My dream is to educate and inspire people to live a more sustainable and respectful life and work in an area where I can change something.

What is the student life like in Kalmar?
I am sure my student life looks a lot different from the others. While I am studying I work in a vegan cafe in the centre of Kalmar. Whenever I am free I spend time in nature, go climbing or do yoga.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Sjöfartshögskolan i Kalmar