Yrkeslärarprogrammet

90 hp

Programmet vänder sig till dig som vill bli yrkeslärare och har gedigna yrkeskunskaper inom något eller några av de yrken som gymnasieskolans yrkesprogram utbildar till. Du arbetar kanske redan som yrkeslärare men behöver en examen för fast anställning.

I programmet ingår studier om centrala och generella kunskaper för lärare till exempel utveckling och lärande, läroplansteori, sociala relationer, betyg och bedömning samt ledarskap. Därutöver ingår verksamhetsförlagd utbildning som integreras i programmets olika kurser. Utbildningen ges som en nätbaserad distansutbildning. Läsåret delas in i tre perioder och studietakten är deltid: höstperiod 50%, vår- och sommarperiod 63%. Schemalagda, obligatoriska träffar genomförs tre gånger per period, under två eller tre dagar. Dessa träffar förläggs växelvis på campus Kalmar och campus Växjö. Studenterna delas in i mentorsgrupper om 15–20 personer. Programmets kurser präglas av ett projekt- och processorienterat arbetssätt, vilket förutsätter samarbete i olika grupperingar. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen förläggs till skolor inom lärosätets partnerområden/VFU-områden. Andra geografiska lösningar kan diskuteras. Observera att inför HT 2017 antar vi inte till yrkesämnena Hantverk inriktning Textil design och Hantverkskunskap inriktning Textil design. Anledningen är brist på relevanta VFU-platser i gymnasieskolan.

Karriär

Lärarutbildningen gör dig väl rustad för att bli lärare på gymnasiskolans yrkesprogram och kan även leda till anställning inom andra samhällssektorer.

Examen

Yrkeslärarexamen på grundnivå.

Mer om programmet

Behörighetsprövning

För att vara behörig till yrkeslärarprogrammet måste du, förutom att ha grundläggande behörighet, kunna styrka att du har kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för något eller några av de yrkesämnen som finns i gymnasieskolans yrkesprogram (Gy 2011). Detta utgör den särskilda behörigheten. För att alla som söker ska bedömas likadant, har Universitets- och högskolerådet (UHR) tagit fram kunskapskriterier för respektive yrkesämne.

Se lista över kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för yrkesämnen

OBS! Det är dina yrkeskunskaper för att kunna undervisa i något eller några av de yrkesämnen som finns i gymnasieskolans yrkesprogram som behörighetsprövas, inte din behörighet att undervisa på ett visst program. De yrkesämnen som du bedöms vara behörig i kan finnas på flera olika program.

Behörighetsprövning av yrkeskunskaper

Prövning av dina yrkeskunskaper görs i samarbete med ValiWeb i Skellefteå, yrk.valiweb.nu. Där gör du en digital kompetenskartläggning. Hur du gör denna kan du se i instruktionsfilmen "Steg för steg" som finns på ValiWeb:s hemsida. På den sidan finns även all annan information om kartläggningen.

Bedömningsprocessen är tidskrävande! Det är därför bra om du börjar med din kompetenskartläggning så fort som möjligt.

Senast 2017-04-xx ska din digitala kompetenskartläggning vara klar och akten insänd till ValiWeb. Alla dokument, som styrker dina kunskaper, ska också vara ValiWeb tillhanda detta datum. Tänk på att det tar några dagar för posten att hantera ditt brev. Märk kuvertet med "Yrk".

Du skickar dina handlingar till:
Skellefteå kommun
ValiWeb CV
931 85 Skellefteå

Du skickar ditt gymnasiebetyg (eller motsvarande), som styrker den grundläggande behörigheten senast den 15 april till:
Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund

För en komplett ansökan till yrkeslärarutbildningen måste du alltså göra både:

  • En ansökan till yrkeslärarprogrammet på www.antagning.se. Observera att du måste styrka den grundläggande behörigheten för högskolestudier till Antagningsservice (vidimerade kopior på ditt gymnasiebetyg eller motsvarande).
  • Behörighetsprövning via ValiWeb. Alla betyg, tjänstgöringsintyg/betyg och annat som styrker dina yrkeskunskaper (vidimerade kopior) skickas per post till ValiWeb i Skellefteå. Se adress ovan.
  • Ladda upp/skicka en kopia på samma dokument till antagning.se som du skickar till ValiWeb senast 2017-04-xx. Glöm inte ladda upp/skicka in även enstaka tillkomna kompletteringar!

Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten, som krävs för alla kurser och program på högskolenivå, kan styrkas på olika sätt. Det vanligaste sättet att uppfylla behörigheten är genom en avslutad sammanhållen gymnasieutbildning. Mer information om gymnasieutbildning finns på antagning.se 

Om du inte uppfyller det grundläggande behörighetskravet kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Det är ett alternativt sätt att visa att man skaffat sig de kunskaper och den kompetens som krävs för högskolestudier. Läs mer på antagning.se.

Antagning och urval

När bedömning av den särskilda behörigheten gjorts tas beslut om antagning. Om behörighetskraven uppfyllts i ett eller flera ämnen som kunnat bedömas kan antagning ske. Vid fler behöriga sökande än antal platser kommer urval att tillämpas.

Behöriga sökande rangordnas efter poäng. Poäng ges för yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning som är relevant för det yrkesämne eller yrkesämnen som den blivande läraren ska undervisa i. Inom respektive yrkesområde görs sedan ytterligare rangordning för att få ett rättvisare urval.

Yrkeserfarenhet

Med yrkeserfarenhet menas allsidigt och kvalificerat yrkesarbete som är relevant för det yrkesämne eller yrkesämnen som den blivande läraren ska undervisa i. Yrkesarbetet ska ha omfattat minst halvtid. Kortare arbetsperiod än 1 månad räknas inte.
En månads arbete ger 1 poäng.
Maxpoäng: 120 (motsvarar 10 år)

Högskoleutbildning

Avslutad utbildning eller hel avslutad kurs eller kurser som är relevant för ett eller flera yrkesämnen som den blivande läraren ska undervisa i ger poäng.
7,5hp ger 1 poäng.
Maxpoäng: 24 = utbildning på 180 hp = 3år

Annan eftergymnasial utbildning

Avslutad eftergymnasial utbildning t.ex. KY-utbildning eller Yh-utbildning som är relevant för ett eller flera yrkesämnen som den blivande läraren ska undervisa i ger poäng. Kortare utbildning än en månad räknas inte.
En termins studier ger 1 poäng.
Maxpoäng: 6 (motsvarar 3 år)Annan eftergymnasial utbildning

Studenter berättar

Jenny Johansson tycker att det är viktigt att utvecklas i sin yrkesroll. För att ta tillvara sina kunskaper från arbetet inom bageri-/konditoribranschen valde hon att läsa Yrkeslärarprogrammet på Linnéuniversitetet. Nu är hon inne på sitt andra år och snart redo för att möta elever i sin nya roll som lärare.

Jenny Johansson läser till Yrkeslärare
Jenny Johansson läser sitt andra år på Yrkeslärarprogrammet.

– Jag valde att läsa vid Linnéuniversitet för jag gillade deras upplägg. Det passade mig bra att plugga halvtid och samtidigt kunna arbeta vid sidan om. Sen läser vi ju över sommaren också vilket gör att utbildningen bara är på två år, det var också det som var avgörande för mig.

På programmet får du kunskaper som är centrala för lärare, till exempel om utveckling och lärande, sociala relationer och ledarskap. Jenny är nöjd med sina studier på programmet.

– Jag har mötts av engagerade lärare, intressanta kurser och kursinnehåll. I min studiegrupp är det människor med olika bakgrunder. Den största delen har varit de som redan arbetat som lärare men även några som mig, som inte har den bakgrunden.

Studierna vid Yrkeslärarprogrammet bedrivs på halvfart/distans. Det ingår också campusförlagda träffar. För Jenny som bor i Halmstad har det fungerat bra med resor och hon har kunnat samåka med andra studiekamrater.

– Det bästa med distansstudier är att man kan lägga upp det hur man vill och plugga när man kan och har tid. Sen är det väldigt trevligt att komma till både Växjö och Kalmar eftersom det är härliga städer. Men det blir långa dagar när vi är på campusträffarna, vilket kompenseras med att vi oftast bara träffas tre dagar när vi är i Växjö och två dagar när vi är i Kalmar, en gång varannan månad.

På programmet ingår verksamhetsförlagd utbildning, VFU, som integreras i olika kurser. Ett viktigt inslag för att växa in i rollen som lärare tycker Jenny.

– Den verksamhetsförlagda praktiken har fungerat väldigt bra för mig. Jag har varit på två olika skolor och gjort min VFU. Det är bra att få en möjlighet att se hur det fungerar på olika skolor och se hur olika lärare arbetar. Jag har haft bra handledare på mina VFU-platser, som har varit ett stöd och inspirerat mig. I början fick jag gå vid sidan om min handledare och även andra lärare för att se och lära mig av dem, för att sedan hålla i mina egna lektioner.

Vad skulle du säga till en person som funderar på att välja utbildningen?

– För mig har det varit en bra utbildning. Jag har utvecklats i mina kunskaper kring läraryrket och även gjort en resa i min personliga utveckling. Jag tycker att Linneuniversitet är bra och kan rekommendera det till personer som vill gå en yrkeslärarutbildning.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken