Samverkan

Projekt: Regional utveckling inom välfärdsteknologi och ehälsotjänster i samverkan (RUVeS)

RUVeS är ett projekt finansierat av Tillväxtverkets regionala strukturfondsprogram som vill öka förutsättningarna för små och medelstora företag (SME) att konkurrera på ehälsomarknaden och därmed även främja marknadens förmåga att ta till vara dessa företags kreativa potential. Projektets vision är en fungerande regional ehälsomarknad där matchningar av lösningar och behov sker i ett samspel mellan regionens små och medelstora företag samt vård och omsorg.

Krav på kvalitet och välfärdstjänster ökar i samhället. Inom vård och omsorg (VoO) är detta en utmaning tillsammans med det ökade vårdbehovet och krav på minskad kostnadsutveckling. Användningen av välfärdsteknologi såsom digitala tjänster har en möjlighet att svara mot dessa framtida utmaningar med, krav och behov hos individer samt verksamhet, och därmed bidra till att skapa kvalitetssäkrad hållbarhet i vård- och omsorgstjänster.

Projektet "Regional Utveckling inom Välfärdsteknologi och ehälsotjänster i Samverkan" (RUVeS) kommer att initiera och driva konkreta samarbeten mellan VoO och små och medelstora företag (SME) utifrån verkliga behov. Arbetet kommer att genomföras i workshopar där tjänstedesignutveckling, öppen innovation och kunskapsinsatser kommer att ske. Arbetet avser att ge en ökad kunskap och kompetens och därmed bidra till ökad användning av och kvalitet på ehälsolösningar. Projektet kommer att torrsimma utvecklingsprocessen för digitala tjänster fram till färdiga lösningsförslag.

Projektet är treårigt och kommer att verka i Linnéregionen gällande företagskontakter och i Kalmar län gällande behovssidan. Projektets målgrupper är offentlig sektor och SME.

Varför RUVeS?

Vi menar att ett aktivt införande av digitala tjänster inom vård- och omsorgsverksamheten är nödvändigt för att möjliggöra en fortsatt god regional vård och omsorg.

Vår vision

Vi vill se en fungerande regional ehälsomarknad där matchningar av
digitala lösningar och behov sker i ett samspel mellan regionens små och
medelstora företag samt vård, omsorg och individ.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Anna-Lena Nilsson som är projektledare.

Europeiska regionala utvecklingsfonden