Samverkan

Projekt: Regional utveckling inom välfärdsteknologi och ehälsotjänster i samverkan (RUVeS)

RUVeS är ett projekt inom Tillväxtverkets regionala strukturfondsprogram och har visionen om en fungerande regional ehälsomarknad där matchningar av digitala lösningar och behov sker i ett samspel mellan regionens små och medelstora företag samt vård, omsorg och individ.

Krav på kvalitet och välfärdstjänster ökar i samhället. Inom vård och omsorg (VoO) är detta en utmaning tillsammans med det ökade vårdbehovet och krav på minskad kostnadsutveckling. Användningen av välfärdsteknologi såsom digitala tjänster har en möjlighet att svara mot dessa framtida utmaningar med, krav och behov hos individer samt verksamhet, och därmed bidra till att skapa kvalitetssäkrad hållbarhet i vård- och omsorgstjänster.

Projektet "Regional Utveckling inom Välfärdsteknologi och ehälsotjänster i Samverkan" (RUVeS) kommer att initiera och driva konkreta samarbeten mellan VoO och små och medelstora företag (SME) utifrån verkliga behov. Arbetet kommer att genomföras i workshopar där tjänstedesignutveckling, öppen innovation och kunskapsinsatser kommer att ske. Arbetet avser att ge en ökad kunskap och kompetens och därmed bidra till ökad användning av och kvalitet på ehälsolösningar. Projektet kommer att torrsimma utvecklingsprocessen för digitala tjänster fram till färdiga lösningsförslag.

Projektet är treårigt och kommer att verka i Linnéregionen gällande företagskontakter och i Kalmar län gällande behovssidan. Projektets målgrupper är offentlig sektor och SME.

Varför RUVeS?

Vi menar att ett aktivt införande av digitala tjänster inom vård- och omsorgsverksamheten är nödvändigt för att möjliggöra en fortsatt god regional vård och omsorg.

Vår vision

Vi vill se en fungerande regional ehälsomarknad där matchningar av
digitala lösningar och behov sker i ett samspel mellan regionens små och
medelstora företag samt vård, omsorg och individ.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Anna-Lena Nilsson som är projektledare.

Aktuellt

Lägesrapport oktober 2017

Här kan du ta del av vår lägesrapport för det första av projektets tre år och även läsa mer om våra kommande aktiviteter.

Mer om projektet RUVeS

Övergripande mål

Genom att stimulera offentlig sektor till att använda digitala tjänster i den nödvändiga verksamhetsutvecklingen ökar incitamentet för SME i regionen att utveckla dessa digitala tjänster, vilket långsiktigt kommer att öka företagens konkurrenskraft på marknaden.

Projektmål

att öka VoOs kunskap om nyttan av väldfärdsteknolog, att stärka VoOs förmåga att uttrycka sina behov och krav av digitala tjänster, att ge SME förståelse för användarnas behov och möjliga lösningar, att ge SME insikt om regelverk och övriga förutsättningar för att leverera digitala tjänster till VoO, att beskriva vilket stöd VoO och SME har behov av för att validera kvalitet, nytta och affärspotential för en avsedd lösning.

Förväntat resultat

en modell som beskriver villkoren för den gemensamma utvecklingsprocessen mellan VoO och SME och som kan användas som stöd i en iterativ utvecklingsprocess, fler SME som har fått insikt om möjligheten att leverera lösningar och/eller komponenter till marknaden inom välfärdsteknologi och ehälsotjänster, enskilt eller i samverkan med andra företag, ökad samverkan och insikt/förståelse mellan VoO och SME, och kunskap hos VoO om marknaden och möjligheten att utnyttja ehälsotjänster.

Finansiering

RUVeS finansieras av Tillväxtverket. Stöd har beviljats ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden (Ärende-ID 20200986) och tas ur det operativa programmet Småland och Öarna, insatsområdet "Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT". Medfinansiärer är Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län och Linnéuniversitetet.

Projektgrupp

Anna-Lena Nilsson, projektledare, eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet
Lina Nilsson, universitetslektor, eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet
Sandra Hedberg, administratör, eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet
Stefan Lagrosen, professor, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet 
Lars Hornborg, konsult, Hornborg & Co AB
Lollo Olausson, verksamhetsutvecklare, Landstinget i Kalmar län 
Thomas Johansson, kvalitets- och miljöstrateg, Kalmar kommun 
Patrik Löfvin, vd, FuturePedia AB 
Caisa Oskarsson, controller, Ekonomiavdelningen, Linnéuniversitetet

Styrgrupp

Göran Petersson, professor och verksamhetsledare eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet (ordförande)
Louise Östlund, vd, Kalmar Science Park
Camilla Håkansson, områdeschef, Regionförbundet i Kalmar län
Magnus Persson, utvecklingsdirektör, Landstinget i Kalmar län
Thomas Davidsson, näringslivschef, Kalmar kommun
Darek Haftor, professor, Gunilla Bradley Centre for Digital Business, Linnéuniversitetet

Referensgrupper

Referensgrupp 1:
Martina Lago, innovationsrådgivare, Externa Relationer, Linnéuniversitetet

Referensgrupp 2:
Nils Schönström, med dr, leg läkare, senior rådgivare

Éuropeiska regionala utvecklingsfonden