Studenter studerar

Skriva självständigt arbete utomlands

Minor Field Studies (MFS) ger dig möjligheten att skriva ditt arbete utomlands. Du kan hitta nya infallsvinklar och unika frågeställningar. De teorier och metoder du använder dig av prövas gentemot olika kulturer, synsätt och nya akademiska utmaningar.

För att kunna skriva ditt självständiga arbete utomlands behöver du inte ansöka om att få läsa en viss kurs eller söka studier vid ett utländskt lärosäte - idén är att du skriver ditt arbete inom befintlig kursplan med handledning hemifrån. Det du ska tänka på är att du kommer att behöva förbereda din utlandsvistelse i god tid, exempelvis genom att börja diskutera inriktning och metod med en handledare mycket tidigare än om du ska skriva ditt arbete på hemmaplan. Se därför till att du ungefär ett år i förväg börjar förbereda dig för din utlandsvistelse genom att ta kontakt med kursansvarig för respektive uppsatskurs.

Minor Field Studies

Vill du fördjupa dina kunskaper om globala utvecklingsfrågor? Ta chansen att delta i Minor Field Studies (MFS) och gör en mindre fältstudie i ett utvecklingsland.

Ansökningsperioden inför hösten 2019 har gått ut.

Ansökan för vårterminen 2020 öppnar i början av höstterminen 2019. 

Vad är Minor Field Studies? 

Minor Field Studies (MFS) är ett Sidafinansierat stipendium för mindre fältstudier. Detta stipendium ger dig, som studerar på Linnéuniversitetet, en möjlighet att på plats i ett utvecklingsland samla material till ditt självständiga arbete på kandidat-, magister- eller masternivå. Den som beviljats ett MFS-stipendium har möjligheten att under 8-10 sammanhängande veckor studera frågor som har betydelse för utvecklingsländernas ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utveckling.

MFS-stipendiet är fastställt till 27 000 kronor per student och är ett bidrag som inte är avsett att täcka alla utgifter under fältperioden. Det behöver normalt kompletteras med till exempel studiemedel.

Till vilka länder kan jag åka?

Du kan göra ett MFS arbete i ett flertal olika låg- och medelinkomstländer från olika delar av världen. Komplett lista över länder hittar du på studera.nu/mfs

Informationsmöten och webinarier

Vill du veta mer om hur ansökan går till, träffa handläggare från International Office, lärare som handleder MFS-uppsatser samt studenter som själva har deltagit i MFS? Då är du välkommen till våra informationsmöten och webinarier. Tider inför höstens möten kommer att annonseras här längre fram. 

Hur ansöker jag?

Om du är intresserad av att söka så måste du dels uppfylla formella krav (se ansökningshandlingen nedan). I bedömningen tas sedan även hänsyn till kvalitén på ansökan. 

Ansökan för utresa höstterminen 2019

Försättsblad (bilaga 1) till ansökan för utresa höstterminen 2019

Ansökan skickas in till registrator@lnu.se med ämnesraden "MFS omgång IV, dnr 2019/360-2.1.7" och ska innehålla följande handlingar:

 • Försättsblad (se bilaga 1 till ansökningshandlingen)
 • Projektplan på engelska (totalt ca 5 sidor lång)
 • Motivationsbrev på engelska
 • CV
 • Intyg från handledare att man har varit i kontakt
 • Kontaktuppgifter och information om akademisk handledare vid fakulteten/institutionen
 • Kontaktuppgifter samt korrespondens med kontaktperson i utvecklingslandet där det framgår att denne kan vara ett stöd i genomförandet i fält
 • Ladokutdrag (studieintyg)
 • Kopia av pass/permanent uppehållstillstånd
 • Preliminär budget, ska innehålla uppgifter om
  • Resa till och från landet där studien ska genomföras (billigaste möjliga färdsätt)
  • Del av levnadsomkostnader (50% av utlandstraktamentet)
  • Eventuella nödvändiga resor inom landet eller regionen
  • Vaccinationer
  • Eventuella kostnader för utrustning
  • Resa till och från den ort där förberedelsekursen ges (Härnösand)
  • Tryckning av MFS-uppsatsen (maximalt 10 exemplar)

Formella och kvalitativa krav på ansökan

De formella kraven är:

 • Student vid Linnéuniversitetet
 • Svensk medborgare/permanent uppehållstillstånd (bokförd i Sverige sedan ett år om nordisk medborgare)
 • Genomför examensarbete på grund- eller avancerad nivå
 • Aldrig ha påbörjat utbildning på forskarnivå
 • Ej ha varit tilldelad ett MFS-stipendium tidigare
 • Aktuellt land/region man avser åka till får ej ha en av Utrikesdepartementet utfärdad reseavrådan
 • Minst åtta veckor i fält
 • Ansökan SKA ha kommit in i tid och innehålla samtliga dokument i listan ovan
 • Direkt koppling till det självständiga arbetet på grund- eller avancerad nivå.

Bedömningsgrunderna för den kvalitativa bedömningen finns beskrivna i ansökningshandlingen.

Vad händer efter jag har skickat in min ansökan?

Hanteringen av stipendier sköts centralt vid Linnéuniversitetet. De formella kraven bedöms först av International Office. De kvalitativa kraven bedöms sedan en central bedömargrupp med representanter från varje fakultet. Denna bedömargrupp tar hjälp av ämnesnära grupper på fakulteterna. Till sist så tar rektor beslut om vilka som ska få Linnéuniversitetets MFS-stipendier.

Oavsett om din ansökan blir beviljad eller inte, så kommer du att bli meddelad detta så snart som möjligt efter det att beslutet är taget. Alla som har sökt och uppfyllt de formella kraven, får en övergripande kommentar på sin ansökan från bedömmargruppen. Om det är ett avslag på ansökan kan denna kommentar vägleda dig till att utveckla din ansökan inför nästa ansökningsomgång.

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning

Om du som student behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under din tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. Till exempel för transport och assistent.

Du kan söka bidrag motsvarande högst det stipendiebelopp som projektdeltagaren får, alltså 27 000 kronor, för att täcka de merkostnader som uppstår i samband med deltagarens utlandsvistelse. Med merkostnader menas de ökade omkostnader som lärosätet eller den enskilde deltagaren får och som inte finansieras på annat sätt, exempelvis

 • transporter
 • undervisningsmaterial
 • boende
 • assistent/medföljare
 • medicinsk uppföljning, fysioterapi
 • läkarundersökning i värdlandet.

Vänligen kontakta International Office för mer information om stöd vid funktionsnedsättning.  

Krav efter hemkomst

Ett nationellt krav på MFS-stipendiater är att man måste ladda upp sin reseberättelse på http://mfskurs.programkontoret.se/. Du måste också skicka in din färdiga uppsats till International Office vid Linnéuniversitetet (mfs@lnu.se) för att vi ska kunna publicera uppsatsen på sidan ovan. Dessutom måste du lämna in bevis på dina resor, exempelvis boardingcard till International Office.

Linnéuniversitetet kräver även att du på något sätt hjälper till med storytelling av dina erfarenheter till andra studenter som är intresserade av att bli MFS-stipendiater. Detta kan vara antingen muntligt eller skriftligt. Mer information om dessa krav får du vid godkänd ansökan och hemkomst. 

Frågor och funderingar?

Om du funderar på att söka ett MFS-stipendium så uppmanar vi dig att kontakta MFS-kontaktpersonen på din fakultet i mycket god tid för att få mer information om hur du ska gå tillväga. Du kan även nå de universitetsövergripande MFS-koordinatorerna, genom mfs@lnu.se.

På den nationella informationssidan kan du också hitta mer information. http://www.studera.nu/studera-utomlands/utbytesprogram/minor-field-studies-mfs/#;3

Det finns en nationell databas där tidigare reseberättelser och uppsatser har samlats. Du kan söka på bland annat ämnesområde, land och lärosäte.

Tidigare reseberättelser hittar du här: http://mfskurs.programkontoret.se/Public/Reseberattelse.aspx

Tidigare uppsatser hittar du här:
http://mfskurs.programkontoret.se/Public/Uppsats.aspx

Presentation från tidigare informationsmöte


Klicka här för att komma till presentationen.