Studenter studerar

Fältstudie och examensarbete med Minor Field Studies stipendium

Minor Field Studies (MFS) ger dig en unik möjlighet att utföra ett fältarbete i ett utvecklingsland och skriva ditt examensarbete med handledning på Linnéuniversitetet. Du hittar nya infallsvinklar och unika frågeställningar om globala utvecklingsfrågor, teori och metod prövas gentemot olika kulturer, synsätt och akademiska utmaningar.

MFS kan göras inom alla examensämnen och du kan söka två gånger per år, i början av november respektive början av maj, inför ditt examensarbete på kandidat- eller magister/masternivå. Du behöver förbereda dig  i god tid, så diskutera redan ett år i förväg inriktning och metod i din fältstudie med din nuvarande lärare, eller med handledare på kurs för examensarbete. Du behöver också ha kontakt med en person på plats i landet innan du ansöker. 

För inspiration från tidigare studenter och fältstudier, läs deras reseberättelser.

Ansökan

Varje år genomförs två ansökningsomgångar; en i början av november, för fältstudier vårterminen därpå, och en i början av maj, för fältstudier höstterminen därpå. 

Vänligen använd vår ansökningsguide och informationsfilm som stöd när du förbereder din ansökan. 

Kom ihåg att planera dina fältstudier i god tid, gärna ett år innan avresa!

Vad är Minor Field Studies? 

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendium för studenter som vill göra en fältstudie i samband med sitt examensarbete  på kandidat-, magister- eller masternivå, med koppling till de globala utvecklingsmålen som finns inom Agenda 2030. 

Med stipendiet kan studenter på plats i ett låg-/medelinkomstland under minst 8 sammanhängande veckor/56 dagar samla material och utföra en fältstudie inför sitt examensarbete. Ett beviljat MFS-Stipendium motsvarar 27 000 kronor per student. 

I vilka länder kan jag göra min fältstudie?

Låg- och medelinkomstländer enligt OECD:s DAC lista  på samtliga kontinenter är godkända för MFS-stipendium. Du hittar all information och en lista på länder här studera.nu/mfs

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

Din ansökan hanteras av International Office och de kvalitativa kraven på ansökan bedöms av en universitetsgemensam bedömargrupp med lärare från varje fakultet. Rektor beslutar om att utse MFS-stipendiater och du som sökt får besked och information en dryg månad efter sista ansökningsdag. Alla studenter som uppfyller de formella kraven i sin ansökan får en skriftlig bedömning som kan utveckla fältstudien, examensarbetet, eller en ny ansökan om MFS-stipendium. 

Stöd för studenter med funktionsnedsättning

Om du som student behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under din fältstudie finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå, motsvarande högst det stipendiebelopp som deltagaren får, 27 000 kronor. Kontakta mfs@lnu.se för mer information.

Bidra med dina erfarenheter

Som MFS-stipendiat bidrar du med att publicera en reseberättelse och din uppsats efter hemkomst. Dina erfarenheter är värdefulla och vi ser gärna att du delar med dig att till andra studenter som är intresserade av MFS. Mer information får du efter godkänd ansökan.

Vem får söka?

Formella kriterierna:
 • Registrerad vid Linnéuniversitetet vid tiden för ansökan.
 • Svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Observera att EU-medborgares permanenta uppehållsrätt inte är att likställa med permanent uppehållstillstånd. Studenter från övriga Norden som inte är svenska medborgare skall vara fast boende (folkbokförda) i Sverige sedan minst ett år vid tidpunkten för beviljandet av ansökan.
 • Fältstudien ska vara direkt kopplad till ett examensarbete på grund-eller avancerad nivå (kandidat eller magister/master) vid Linnéuniversitetet och examineras vid Linnéuniversitetet.
 • Du som söker får inte ha påbörjat utbildning på forskarnivå.
 • Sökande får inte vara beviljad ett annat av UHR-eller av Sida finansierat stipendium för samma studieperiod som ansökan avser.
 • Sökande ska ha goda kunskaper i engelska. Kunskaper i vistelselandets officiella språk är meriterande. Bedömningen av projektets genomförbarhet kan påverkas av sökandes relevanta språkkunskaper

Hur söker jag?

Börja med att noggrant läsa igenom vår ansökningsguide och titta på denna film om ansökan. 

Ansökan ska innehålla följande:

 • Ansökningsformulär – används som försättsblad
 • CV
 • Motivationsbrev (på engelska) som motiverar varför just du ansöker om stipendium och varför du är rätt person för et MFS-stipendium
 • Studieresultat vid ansökningstillfället (LADOKs studieintyg)
 • Projektplan (max 5 sidor, på engelska)
 • Preliminär budget
 • Intyg signerat av din akademiska handledare
 • Intyg signerat av en kontaktperson i fält i landet där fältarbetet ska utföras
 • Kopia på svenskt pass alternativt kopia på uppehållstillstånd i Sverige.
Läs mer om ansökan och dess innehåll i ansökningsguiden ovan. 
 
Sista ansökningsdag är den 3 maj 2021, kl.13:00.
Ansökan skickas till registrator@lnu.se med titel "MFS ansökan HT 2021 Dnr: 2020/3592-2.1.7”