Studenter på företagsbesök

Kontakt med näringslivet

Det finns många möjligheter till kontakt och samarbete med näringslivet och organisationer under din studietid, till exempel genom att vara med i mentorprogrammet, göra praktik och skriva examensarbete. Passa på att utöka ditt kontaktnätverk och att inventera din arbetsmarknad genom att samarbeta med ett företag under tiden som du är student. Anmäl dig även de jobbmässor och gästföreläsningar som anordnas på universitetet, både online och på campus.

Tips för kontakt med näringslivet 

 • Sök till mentorprogrammet för att förbereda dig inför arbetslivet och få råd om din egna karriärplanering och arbetsmarknaden från en mentor som redan befinner sig i arbetslivet. Anmälan är öppen från maj till mitt i september .
 • Leta efter jobbannonser och praktikplatser i vår Karriärportal hela året (se menyn).
 • Våga ringa och kontakta intressanta företag och organisationer när du letar praktikplats eller vill skriva ett examensarbete
 • Använd sociala nätverket LinkedIn för att skapa och behålla ditt kontaktnätverk.
 • Ta hjälp av våra karriärvägledare för att bland annat få tips och stöd i hur du kan hitta arbetsgivare eller hur du kan spetsa ditt CV. 
 • Nedan finns råd för hur du ska göra om du gör examensarbete med en extern organisation. 

(På G: Här kommer länkar till våra närliggande kommuner och regioner med företagslistor etc)

Examensarbete

Praktiska råd inför examensarbete

Här kommer några praktiska frågor att tänka på inför ett examensarbete, projektarbete eller en praktikperiod. Examensarbetet används som exempel rakt igenom, men de flesta punkter går att applicera på projektarbetet eller praktikperioden också. Dessa råd gäller kontakterna med det företag/den organisation du arbetar med. Utöver detta får du information från din institution och handledare om hur ditt arbete ska utformas och genomföras.

Var ute i god tid
Tänk på examensarbetet som ett projekt som är indelat i tre faser.

 1. Planeringsfasen
  Den här fasen pågår innan själva uppsatskursen startar. Det är här du som student skall fundera ut vad du vill skriva om, i samverkan med vem, ta kontakt med den externa parten och slutligen ha ett förutsättningslöst möte. Här kan du också få hjälp av dina lärare, Studenter i Regionen, samverkanskoordinatorer eller andra parter för att se vilka uppslag som redan finns formulerade.

 2. Genomförandefasen
  Det här är själva uppsatsperioden. Här skall arbetet genomföras, avstämningar göras och uppsatsen examineras.

 3. Utvärderingsfasen
  Återkoppla till uppdragsgivaren. Det kan du göra genom att lämna över rapporten och tacka för det stöd du fått under uppsatsperioden, eller kan du hålla en muntlig presentation (eller liknande).

Var påläst

Se till att vara påläst om verksamheten du skall samverka med, läs på deras hemsida etc. 

Ring första gången

Ta gärna den första kontakten via telefon, senare kontakter kan tas på e-post för att spara tid för båda parter. Undvik att skicka ut massutskick med e-post. Vänd dig specifikt till mottagaren och återkoppla till deras verksamhet. Varför skulle just du göra ett bra jobb hos dem? Lämna alltid kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer.

Du representerar inte bara dig själv

Tänk på att när du är ute i samband med studierelaterade arbeten så är du en ambassadör för ditt lärosäte och framförallt för den utbildning/det ämne du läser. Gör du ett bra arbete kommer synen på studenter att förstärkas positivt. Gör du inte ett bra arbete finns det risk att det blir svårare för andra studenter att samarbeta med verksamheten i framtiden.

Inled med ett förutsättningslöst möte

Första mötet mellan student och företaget/organisationen bör vara helt förutsättningslöst. Båda parter kan ändra sig om det är något som inte känns rätt. Se till att komma i tid, bekräfta gärna mötet någon dag innan så att det inte blivit några missförstånd. Ge information till din kontaktperson om uppsatsarbeten – det finns information från universitetetet riktat till företag/organisationer (motsvarande detta).

Diskutera förväntningar

Under det här mötet finns en del frågor som bör besvaras för att arbetet skall bli så bra som möjligt.

 1. Ramar
  Ge en beskrivning av vilka ramar som finns från universitetetet samt överlämna kontaktuppgifter till handledare/kursansvarig på universitetet.

 2. Upplägg
  Skall uppsatsen skrivas endast gentemot den enskilda verksamheten eller kommer det vara en jämförande studie? Om den skall skrivas mot den enskilda verksamheten: Ska det vara regelbundna avstämningar? Ska du vara på plats i verksamheten under arbetets gång? Eller ska du endast samla in materialet och rapportera tillbaka när uppsatsen är klar? Beroende på vilken väg man väljer så kommer ni ha olika mycket kontakt. Kom gärna överens om omfattningen av era kontakter. Du som student skall ha en utsedd person som agerar kontaktperson i verksamheten.

 3. Avstämningar
  Om ni väljer att ha regelbundna avstämningar bör ni bestämma hur dessa skall ske. Via träffar (boka i så fall in datum med en gång, det är lättare att avboka än hitta nya tider), via telefon eller e-post? Hur ofta skall detta ske?

 4. Offentlighet
  Universitetet är en myndighet, så när uppsatsen är klar är den offentligt material som vem som helst kan begära ut, ladda ner etc. Om du får del av företagshemligheter kan du bli bunden av tystnadsplikt. Därför är det viktigt att redan från början diskutera om det är några saker som inte bör nämnas. Hur mycket skall avidentifieras osv.? Det kan bli aktuellt att skriva två exemplar av uppsatsen, en som lämnas till universitetet och en som lämnas till verksamheten. Det är i så fall lämpligt att innehållet och omfattningen av den skyddade informationen dokumenteras skriftligt så att man undviker missförstånd mellan dig och företaget/organisationen.

 5. Rätten till resultatet - immaterialrätt
  Du som student äger resultatet av ditt arbete om inte annat är avtalat. I arbeten som handlar om till exempel produktutveckling och design och där du kan komma att ta fram nya kommersiella produkter är det särskilt viktigt att företaget och du inför samarbetet är överens om rätten till resultatet. Vid behov hjälper universitetet gärna till med en överenskommelse.

 6. Utlägg
  Det skall inte kosta studenten något att skriva en uppsats. Kostnader som uppkommer i samband med uppsatsen bör betalas av företaget/organisationen. Detta bör dock diskuteras i förväg!

 7. Läsa rapporten?
  Vill din kontaktperson läsa rapporten innan du lämnar in den för att undvika missförstånd? Företaget kan dock inte påverka ditt resultat/analys.

 8. Presentation
  När uppsatsen är klar är det viktigt med en återkoppling, skall uppsatsen presenteras? I så fall för vem/vilka och på vilket sätt?

Inför avstämningar

Skall ni ha ett avstämningsmöte och du behöver hjälp med något eller vill ha feedback, skicka gärna ett e-post innan, så har din kontaktperson möjlighet att förbereda sig och ni sparar båda tid.

Återkoppling

Det är viktigt att återkoppla oavsett om du gör en jämförande studie och har ett fåtal kontakter med de enskilda verksamheterna, eller om du sitter på ett
företag. Tacka för att de tagit sig tid för dig, minimum är att skicka rapporten så de ser hur det insamlade materialet har använts. Om du skall göra en presentation av din uppsats för verksamheten du varit i, tänk på att fokusera på de delar som är av störst intresse för verksamheten (djupare metod och teoridiskussioner kan de läsa mer om i uppsatsen om de är intresserade).

Lämna kontaktuppgifter

Lämna kontaktuppgifter (som gäller även om du avslutar dina studier) när du är klar så att företaget/organisationen kan kontakta dig vid behov, exempelvis
om man vill återkoppla och berätta hur dina resultat har kommit till nytta.
Har du gjort ett bra arbete som blivit uppskattat, tveka inte att be din kontaktperson att agera referens!

Om något inte fungerar

Vänd dig i första hand till din handledare. Du kan också prata med den som är kursansvarig eller programansvarig.