studenter

Rättigheter och skyldigheter som student

På denna sida finns viktig information om jämställdhetsarbete, studiemiljö, disciplinnämnden, regler, blanketter och dina rättigheter på universitetet. Du finner även information om vårt aktiva arbete mot diskriminering och alla former av trakasserier på Linnéuniversitetet.

Eftersom Linnéuniversitetet är en statlig myndighet, som lyder under regeringen, regleras verksamheten av ett antal lagar och förordningar, till exempel Högskolelagen och Högskoleförordningen. 

Nedan hittar du ett antal studierelaterade blanketter, information om det försäkringsskydd som du som student har både inom Sverige och utomlands och om hur du anmäler en skada som sker under dina studier. Det finns också information om universitetets arbete med Lika villkor för alla som är verksamma vid Linnéuniversitetet.

Lika villkor för dig som student 

Linnéuniversitetet arbetar för en hållbar framtid genom att sträva efter att alla studenter och medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter. Paraply begreppet för detta arbete är lika villkor som inkluderar arbete för jämställdhet, mångfald, jämlikhet, tillgänglighet och likabehandling.

Vid Linnéuniversitetet råder nolltolerans mot diskriminering och trakasserier. Alla studenter, oavsett social bakgrund eller grupptillhörighet ska ges lika rättigheter och möjligheter att kunna delta i högre utbildning. För att Linnéuniversitetet ska vara en öppen, välkomnande och inkluderande verksamhet, måste alla studenter och anställda känna ett ansvar för att bidra till en god studie- och arbetsmiljö.

Läs mer om Linnéuniversitetet arbete med lika villkor. 

Diskriminering och sexuella trakasserier

Linnéuniversitetet har nolltelerans mot diskriminering och trakasserier och arbetar aktivt mot att det ska förekomma för att du som student ska känna dig säker under din utbildning. Om du blivit utsatt för sexuella trakasserier eller diskriminering är det viktigt att du får det stöd du behöver.

Läs mer om diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier här.

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden är enligt Högskoleförordning (1993:100, 10 kap.) det organ som fattar beslut om disciplinära åtgärder ska vidtas mot studenter som har blivit anmälda för en av följande punkter:

  1. Studenten har med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när studieprestation annars ska bedömas
  2. Studenten stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan
  3. Studenten stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, eller
  4. Studenten utsätter en annan student eller arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567).

Om det finns grundad misstanke om förseelse enligt ovan, ska det skyndsamt skriftligt anmälas till rektor. Anmälan registreras som en offentlig handling. Rektor låter utreda anmälan. Under utredningen så ges studenten tillfälle att yttra sig över anmälan. Därefter avgör rektor efter samråd med den lagfarna ledamoten om ärendet ska lämnas utan åtgärd, föranleda varning eller föras vidare till disciplinnämnden för prövning.

Disciplinnämnden sammanträder en gång per månad. Till nämndens sammanträde kallas den som står för anmälan, den anmälda studenten och eventuella vittnen. Både anmälare och anmäld får inför nämnden redogöra för det inträffade samt svara på eventuella frågor. Därefter har nämnden enskild överläggning och fattar sitt beslut.

Om anmälan går vidare till disciplinnämnden så prövas om studenten ska tilldelas en varning, stängas av från Linnéuniversitetet under en period, eller om ärendet ska lämnas utan vidare åtgärd.

Den som anser sig felaktigt bedömd av disciplinnämnden kan överklaga nämndens beslut genom att skriva till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dagen vederbörande har fått del av beslutet. Överklagandehänvisning återfinns alltid i beslutsprotokollet.

Polisstudenter hanteras inte av Linnéuniversitetets disciplinnämnd. Disciplinära åtgärder mot en student vid polisprogrammet hanteras av Polismyndigheten enligt Förordning (2014:1105) om utbildning till polisman.

Lag, förordning och policydokument

Här hittar du den lag, förordning och policydokument vid Linnéuniversitetet som berör studenter. En policy är ett internt, styrande dokument med övergripande avsikter för det område policyn omfattar. 

Lokala regler

Vid Linnéuniversitetet finns det lokala regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Dessa regler är ett komplement till Högskolelag och Högskoleförordning. De behandlar exempelvis examinationer, tillgodoräknande samt innehållet i kurs- och utbildningsplaner.

Kursutvärderingar

Du som student har möjlighet att läsa ifyllda kursutvärderingar gjorda av andra studenter. För att beställa arkiverade kursvärderingar kontaktar du Linnéuniversitetets arkiv på arkiv@lnu.se.

Studierelaterade blanketter

Här hittar du blanketter som rör anstånd med studiestart, studieavbrott, studieuppehåll, programbyte, studieortsbyte och antagning till senare del av program samt länk till ansökan om tillgodoräknande. 

Studentförsäkring vid studier och verksamhetsförlagd utbildning

Försäkring vid studier och verksamhetsförlagd utbildning inom Sverige

Som student vid Linnéuniversitetet är du försäkrad under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och i universitetets lokaler. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Om skadan inträffar under en aktivitet arrangerad av någon annan än universitetet eller är av fritidskaraktär gäller inte försäkringen. Försäkringen gäller även vid verksamhetsförlagd utbildning i Sverige om den ingår i utbildningen.

Försäkringsvillkor för personskadeförsäkringen finns på Kammarkollegiets hemsida.

Anmälan av skada till Kammarkollegiet

Om du råkat ut för en skada och omfattas av olycksfallsförsäkringen för studenter ska du fylla i en skadeanmälningsblankett. Blanketten ska skrivas under av dig och din skola och skickas per post till Kammarkollegiet som sedan gör en bedömning utifrån din ansökan vad du får i ersättning

Anmälan till Arbetsmiljöverket

Anmälan och utredning av tillbud

Ett tillbud är en oönskad händelse eller situation av organisatorisk, social eller fysisk karaktär som kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Det kan vara en händelse där någon hade kunnat skada sig men ingen kom till skada. Vid ett tillbud görs en utredning om vilka omedelbara och mer långsiktiga åtgärder som behöver göras för att undvika risk eller skada. Chef ansvarar för att nödvändiga åtgärder vidtas och följs upp. Utredningen gällande studenters tillbud görs av kursansvarig lärare tillsammans med skyddsombud. Utredningen ska bifogas anmälan. Om utredningen inte är klar vid anmälan av tillbudet, ska den skickas till den centrala registraturen på LNU när den färdigställts.

Länk till blanketten

Anmälan och utredning av allvarligt tillbud

Inträffar ett allvarligt tillbud som gäller student så är det prefekt/chef som med hjälp av kursansvarig lärare anmäler det allvarliga tillbudet till Arbetsmiljöverket på avsedd blankett.

På Institutionen för polisiärt arbete är det kursansvarig lärare.

(Exempel på allvarliga tillbud är fall från högre höjd som inte leder till skada, tunga saker som lossnar, välter, faller och kunde ha skadat någon, rök, gas eller annat kemikalieutsläpp).

Länk till Arbetsmiljöverkets blankett för anmälan om allvarligt tillbud

Anmälan av skada

Skadas du som student i undervisningen ska detta anmälas till Arbetsmiljöverket och till registrator vid Linnéuniversitetet. Anmälan till Arbetsmiljöverket görs i så fall i samråd med kursansvarig lärare och prefekt. För institutionen för polisiärt arbete är det kursansvarig lärare som hjälper dig.

Länk till Arbetsmiljöverkets blankett för anmälan om skada

Försäkring vid studier och verksamhetsförlagd utbildning utomlands

Linnéuniversitetet har tecknat en samlingsförsäkring för alla studenter som åker utomlands och studerar eller praktiserar. Student-UT-försäkringen gäller dygnet runt i utbildningslandet så länge studierna eller praktiken bedrivs i utbildningslandet två veckor före och två veckor efter denna tid under direkt resa mellan utbildningslandet och hemorten eller utbildningsorten i Sverige.

Försäkringen gäller de som är antagna till högskoleutbildning vid Linnéuniversitetet och som studerar eller praktiserar utomlands enligt en skriftlig överenskommelse om utbyte eller mottagande mellan universitetet och ett utländskt lärosäte, företag eller annan inrättning som tar emot studenter eller praktikanter. Studierna eller praktiken utomlands måste vara en del av utbildningen vid Linnéuniversitetet och poänggivande i LADOK för att försäkringen ska gälla.

Saknas skriftlig överenskommelse eller är studierna/praktiken ej poänggivande kan fakulteten för en kostnad per dag beställa en så kallad enskild försäkring direkt av Kammarkollegiet.

Försäkringsvillkor för Student UT finns på Kammarkollegiets hemsida.

Anmälan av skada

Om du råkat ut för en skada och omfattas av olycksfallsförsäkringen för studenter ska du fylla i vår skadeanmälningsblankett. Blanketten ska skrivas under av dig och sen skickas till oss tillsammans med eventuella kvitton och styrkande dokument, antingen via mejl eller post. Vi skriver sedan under och skickar skadeanmälan per post till Kammarkollegiet som gör en bedömning utifrån din ansökan vad du får i ersättning.

 

Har du frågor om försäkring vid studier och praktik kontakta:
Ida Söderlund, kvalificerad handläggare ida.soderlund@lnu.se. För frågor gällande försäkring vid polisutbildningen kontakta Ida Johansson, utbildningsadministratör ida.johansson@lnu.se.