studenter

Rättigheter och skyldigheter som student

På denna sida finns viktig information om jämställdhetsarbete, studiemiljö, disciplinnämnden, regler, blanketter och dina rättigheter på universitetet. Du finner även information om vårt aktiva arbete mot diskriminering och alla former av trakasserier på Linnéuniversitetet.

Eftersom Linnéuniversitetet är en statlig myndighet, som lyder under regeringen, regleras verksamheten av ett antal lagar och förordningar, till exempel Högskolelagen och Högskoleförordningen. 

Nedan hittar du ett antal studierelaterade blanketter, information om det försäkringsskydd som du som student har både inom Sverige och utomlands och om hur du anmäler en skada som sker under dina studier. Det finns också information om universitetets arbete med Lika villkor för alla som är verksamma vid Linnéuniversitetet.

Lika villkor för dig som student 

Linnéuniversitetet arbetar för en hållbar framtid genom att sträva efter att alla studenter och medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter. Paraply begreppet för detta arbete är lika villkor som inkluderar arbete för jämställdhet, mångfald, jämlikhet, tillgänglighet och likabehandling.

Vid Linnéuniversitetet råder nolltolerans mot diskriminering och trakasserier. Alla studenter, oavsett social bakgrund eller grupptillhörighet ska ges lika rättigheter och möjligheter att kunna delta i högre utbildning. För att Linnéuniversitetet ska vara en öppen, välkomnande och inkluderande verksamhet, måste alla studenter och anställda känna ett ansvar för att bidra till en god studie- och arbetsmiljö.

Läs mer om Linnéuniversitetet arbete med lika villkor. 

Studerandeskyddsombud

Studerandeskyddsombudet företräder studenterna i olika sammanhang som rör den fysiska och psykosociala studiemiljön.

Mer information och kontaktuppgifter finns på Linnékårens hemsida

Diskriminering och sexuella trakasserier

Linnéuniversitetet har nolltelerans mot diskriminering och trakasserier och arbetar aktivt mot att det ska förekomma för att du som student ska känna dig säker under din utbildning. Om du blivit utsatt för sexuella trakasserier eller diskriminering är det viktigt att du får det stöd du behöver.

Läs mer om diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier här.

Bli studentrepresentant

Uppdraget som studentrepresentant erbjuder dig en rolig erfarenhet, en merit på din CV och en extra inkomst. Som student har du rätt att vara studentrepresentant i alla beredande och beslutande organ inom universitetet, som har betydelse för utbildningen och studenternas situation.

Kontaktperson:
Kinka Barvestad
representant@linnek.se

Studerandehandboken

För att din studietid ska bli så bra som möjligt är det viktigt att veta vad som krävs och förväntas. I Studerandehandboken beskrivs såväl studenternas som universitetets ansvar före, under och efter utbildningen.

Överklagande av Linnéuniversitetets beslut

Linnéuniversitetet tar varje dag olika typer av myndighetsbeslut. Om ett beslut är negativt, och man inte håller med om att Linnéuniversitetet har tagit rätt beslut, så finns det en möjlighet att överklaga vissa typer av beslut.

Endast den person som beslutet angår, kan överklaga beslutet, om det har gått denne emot (42 § Förvaltningslagen 2017:900). Man kan alltså inte överklaga ett beslut som berör en annan student.

När du får ett beslut av Linnéuniversitetet som kan överklagas, så ska du i beslutet, eller i direkt samband med beslutet även få en överklagandehänvisning. Detta är en kortare text som förklarar hur ett överklagande fungerar.

Här nedan kan du läsa mer om vilka beslut som kan överklagas och hur ett överklagande går till.

Vilka beslut får överklagas?

Följande studentrelaterade beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för Högskolan:

  • Beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 § andra meningen eller 20 § andra stycket, Högskoleförordningen (1993:100)
  • Beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet
  • Avslag på en students begäras om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment.
  • Avslag på en students begäran att få examensbevis eller kursbevis
  • Beslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll.
  • Beslut att dra in resurser för en doktorands utbildning enligt 6 kap. 30 § och beslut att en doktorand inte ska få tillbaka resurserna enligt 6 kap. 31 §, Högskoleförordningen (1993:100).

Följande studentrelaterade beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten:

  • Beslut om disciplinär åtgärd i form av avstängning eller varning av disciplinnämnden.

Andra studentrelaterade beslut än de ovan, får endast överklagas om det är tillåtet enligt en annan författning är förvaltningslagen (2017:900).

Ovan regleras i 12 kap. Högskoleförordningen (1993:100)

Hur överklagar jag?

Ett överklagande måste vara skriftligt och ställs till Överklagandenämnden för Högskolan (eller Förvaltningsrätten gällande disciplinära åtgärder), men skall ges in till den myndighet som har fattat beslutet, dvs till Linnéuniversitetet. Överklagandet skall ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt man vill att beslutet ska ändras (43 § Förvaltningslagen 2017:900). För överklaganden gällande disciplinära åtgärder ska ett överklagande även innehålla personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress (3 § 2 st Förvaltningsprocesslagen 1971:291).

Ett överklagande av ett beslut ska ha inkommit till Linnéuniversitetet inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet från lärosätet (44 § Förvaltningslagen 2017:900).

Vad händer efter att mitt överklagande inkommit till Linnéuniversitetet?

Det första som görs är en så kallad rättidsprövning. Linnéuniversitetet prövar då om beslutet inkommit inom de tre veckor sedan du fick del av beslutet. Om överklagandet har inkommit för sent, så avisas det och tas därmed inte upp för prövning (45 § 1 st Förvaltningslagen 2017:900).

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, så överlämnas det skyndsamt (inom en arbetsvecka) till Överklagandenämnden för Högskolan, eller till Förvaltningsrätten i fråga om beslut om disciplinära åtgärder. Om Linnéuniversitetet har beslutat att ändra beslutet så överlämnas överklagandet i sin helhet, tillsammans med det nya beslutet (46 § Förvaltningslagen 2017:900).

När överklagandet är inlämnat till Överklagandenämnden för Högskolan/Förvaltningsrätten, så är ärendet överfört till den myndigheten och därav därifrån beslutet på ditt överklagande kommer att skickas från. Beslutet på överklagandet kommer dels att skickas till dig, och dels till Linnéuniversitetet. Får du bifall på ditt överklagande, så åligger det Linnéuniversitetet att skyndsamt verkställa det nya beslutet.  

Observera att Linnéuniversitetet därmed endast handlägger ditt överklagande den första veckan efter att det inkommit. Frågor om handläggningstider osv hos andra myndigheter, kan Linnéuniversitetet tyvärr inte besvara. 

Lag, förordning och policydokument

Här hittar du den lag, förordning och policydokument vid Linnéuniversitetet som berör studenter. En policy är ett internt, styrande dokument med övergripande avsikter för det område policyn omfattar. 

Lokala regler

Vid Linnéuniversitetet finns det lokala regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Dessa regler är ett komplement till Högskolelag och Högskoleförordning. De behandlar exempelvis examinationer, tillgodoräknande samt innehållet i kurs- och utbildningsplaner.

Studierelaterade blanketter och digitala ansökningar

Här hittar du blanketter och digitala ansökningar som rör anstånd med studiestart, studieavbrott, studieuppehåll, programbyte, studieortsbyte och antagning till senare del av program samt länk till ansökan om tillgodoräknande. 

Studentförsäkring vid studier och verksamhetsförlagd utbildning

Försäkring vid studier och verksamhetsförlagd utbildning inom Sverige

Som student vid Linnéuniversitetet är du försäkrad under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och i universitetets lokaler. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. I begreppet skoltid innefattas även olycksfall under distansstudier om olycksfallet har direkt samband med de studier som ska utföras. Om skadan inträffar under en aktivitet arrangerad av någon annan än universitetet eller är av fritidskaraktär gäller inte försäkringen. Försäkringen gäller även vid verksamhetsförlagd utbildning i Sverige om den ingår i utbildningen.

Försäkringsvillkor för personskadeförsäkringen finns på Kammarkollegiets hemsida.

Anmälan av skada till Kammarkollegiet

Om du råkat ut för en skada och omfattas av olycksfallsförsäkringen för studenter ska du fylla i en skadeanmälningsblankett. Blanketten ska skrivas under av dig och din skola och skickas per post till Kammarkollegiet som sedan gör en bedömning utifrån din ansökan vad du får i ersättning

Anmälan till Arbetsmiljöverket

Anmälan och utredning av tillbud

Ett tillbud är en oönskad händelse eller situation av organisatorisk, social eller fysisk karaktär som kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Det kan vara en händelse där någon hade kunnat skada sig men ingen kom till skada. Vid ett tillbud görs en utredning om vilka omedelbara och mer långsiktiga åtgärder som behöver göras för att undvika risk eller skada. Chef ansvarar för att nödvändiga åtgärder vidtas och följs upp. Utredningen gällande studenters tillbud görs av kursansvarig lärare tillsammans med skyddsombud. Utredningen ska bifogas anmälan. Om utredningen inte är klar vid anmälan av tillbudet, ska den skickas till den centrala registraturen på LNU när den färdigställts.

Länk till blanketten

Anmälan och utredning av allvarligt tillbud

Inträffar ett allvarligt tillbud som gäller student så är det prefekt/chef som med hjälp av kursansvarig lärare anmäler det allvarliga tillbudet till Arbetsmiljöverket på avsedd blankett.

På institutionen för kriminologi och polisiärt arbete är det kursansvarig lärare.

(Exempel på allvarliga tillbud är fall från högre höjd som inte leder till skada, tunga saker som lossnar, välter, faller och kunde ha skadat någon, rök, gas eller annat kemikalieutsläpp).

Länk till Arbetsmiljöverkets blankett för anmälan om allvarligt tillbud

Anmälan av skada

Skadas du som student i undervisningen ska detta anmälas till Arbetsmiljöverket och till registrator vid Linnéuniversitetet. Anmälan till Arbetsmiljöverket görs i så fall i samråd med kursansvarig lärare och prefekt. För institutionen för kriminologi och polisiärt arbete är det kursansvarig lärare som hjälper dig.

Länk till Arbetsmiljöverkets blankett för anmälan om skada

Försäkring vid studier och verksamhetsförlagd utbildning utomlands

Linnéuniversitetet har tecknat en samlingsförsäkring för alla studenter som åker utomlands och studerar eller praktiserar. Student-UT-försäkringen gäller dygnet runt i utbildningslandet så länge studierna eller praktiken bedrivs i utbildningslandet två veckor före och två veckor efter denna tid under direkt resa mellan utbildningslandet och hemorten eller utbildningsorten i Sverige.

Försäkringen gäller de som är antagna till högskoleutbildning vid Linnéuniversitetet och som studerar eller praktiserar utomlands enligt en skriftlig överenskommelse om utbyte eller mottagande mellan universitetet och ett utländskt lärosäte, företag eller annan inrättning som tar emot studenter eller praktikanter. Studierna eller praktiken utomlands måste vara en del av utbildningen vid Linnéuniversitetet och poänggivande i LADOK för att försäkringen ska gälla.

Saknas skriftlig överenskommelse eller är studierna/praktiken ej poänggivande kan fakulteten för en kostnad per dag beställa en så kallad enskild försäkring direkt av Kammarkollegiet.

Försäkringsvillkor för Student UT finns på Kammarkollegiets hemsida.

Anmälan av skada

Om du råkat ut för en skada och omfattas av olycksfallsförsäkringen för studenter ska du fylla i vår skadeanmälningsblankett. Blanketten ska skrivas under av dig och sen skickas till oss tillsammans med eventuella kvitton och styrkande dokument, antingen via mejl eller post. Vi skriver sedan under och skickar skadeanmälan per post till Kammarkollegiet som gör en bedömning utifrån din ansökan vad du får i ersättning.

 

Har du frågor om försäkring vid studier och praktik kontakta:
Ida Söderlund, kvalificerad handläggare ida.soderlund@lnu.se. För frågor gällande försäkring vid polisutbildningen kontakta Ida Johansson, utbildningsadministratör ida.johansson@lnu.se.