Disciplinnämnden

Disciplinnämnden är enligt Högskoleförordning (1993:100, 10 kap.) det organ som fattar beslut om disciplinära åtgärder ska vidtas mot studenter som har blivit anmälda för en av följande punkter:

 

  1. Studenten har med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när studieprestation annars ska bedömas
  2. Studenten stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan
  3. Studenten stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, eller
  4. Studenten utsätter en annan student eller arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567).

Om det finns grundad misstanke om förseelse enligt ovan, ska det skyndsamt skriftligt anmälas till rektor. Anmälan registreras som en offentlig handling. Rektor låter utreda anmälan. Under utredningen så ges studenten tillfälle att yttra sig över anmälan. Därefter avgör rektor efter samråd med den lagfarna ledamoten om ärendet ska lämnas utan åtgärd, föranleda varning eller föras vidare till disciplinnämnden för prövning.

Disciplinnämnden sammanträder en gång per månad. Till nämndens sammanträde kallas den som står för anmälan, den anmälda studenten och eventuella vittnen. Både anmälare och anmäld får inför nämnden redogöra för det inträffade samt svara på eventuella frågor. Därefter har nämnden enskild överläggning och fattar sitt beslut.

Om anmälan går vidare till disciplinnämnden så prövas om studenten ska tilldelas en varning, stängas av från Linnéuniversitetet under en period, eller om ärendet ska lämnas utan vidare åtgärd.

Den som anser sig felaktigt bedömd av disciplinnämnden kan överklaga nämndens beslut genom att skriva till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dagen vederbörande har fått del av beslutet. Överklagandehänvisning återfinns alltid i beslutsprotokollet. Du kan även läsa mer om överklaganden under rubriken Överklagande av Linnéuniversitetets beslut längre ner på denna sida.

Polisstudenter hanteras inte av Linnéuniversitetets disciplinnämnd. Disciplinära åtgärder mot en student vid polisprogrammet hanteras av Polismyndigheten enligt Förordning (2014:1105) om utbildning till polisman.